Mathau o ddata

Health StatisticsEr gynhyrchir data ar iechyd a gofal iechyd yng Nghymru gan nifer o wahanol sefydliadau, yma gallwch weld gwybodaeth a chategorïo wrth gynnwys, yn hytrach na sefydliad.
 

Adnoddau Generig

 
‘Ystadegau Iechyd, Cymru’ yw cyhoeddiad blynyddol baratowyd gan y Llywodraeth Cynulliad Cymru (gwelir blwch gwybodaeth ar y dde). Mae’n cynnwys testun crynodeb yn ogystal â graffiau a thablau sy’n darparu gwybodaeth ar iechyd y boblogaeth a’r amrediad a’r ansawdd o wasanaethau ofal iechyd yng Nghymru.
 
Mae’r Tîm Dadansoddi Gwybodaeth Iechyd o’r GICC yn darparu cymorth gwybodaeth i’r GICC a chyrff cyhoeddus eraill tu fewn a thu hwnt y GIG. Mae’r Tîm yn cynhyrchu data a dadansoddiad tuedd, cyfraddau marwoldeb, proffiliau ac adroddiadau ar nifer o gyflyrau.
 
 
‘Cipolwg ar Iechyd’, cynhyrchwyd gan Canolfan Iechyd Cymru, yn darparu amrediad o ddangosyddion iechyd i’r cyhoedd am bob Awdurdod Lleol.
 

Cynhyrchwyd y proffiliau ffordd o fyw ac iechyd gan Arsyllfa Iechyd Cyhoeddus Cymru fel rhan o gyfres yn dilyn y proffiliau demograffeg a ryddhawyd fis Mehefin 2009. Ei nod yw helpu’r byrddau iechyd i ddeall iechyd eu poblogaeth a’u helpu i gynllunio, yn ogystal â darparu adnodd ar ffordd o fyw i randdeiliaid eraill.

 

 
Data am y bobl Gymraeg
 
Casglwyd data demograffig, fel gwybodaeth ar enedigaethau a marwolaethau gan y Swyddfa am Ystadegau Cenedlaethol. Gwneir rhai o’r wybodaeth hyn, yn cynnwys gwybodaeth ar ddisgwyliad oes ar gael gan y Llywodraeth Cynulliad Cymru. Mae gwybodaeth mewn ffurf ddadansoddol ar gael o’r Gwasanaeth Iechyd Cenedlaethol Cymru.
 
 
 

 

Ymddygiad Iechyd ac ataliaeth afiechydon

 
Casglir gwybodaeth gan yr Arolwg Iechyd Cymru ar ymddygiadau sy’n effeithio ar iechyd yn cynnwys ysmygu, alcohol, cymeriant ffrwythau a llysiau ac ymarfer corff. Nifer sy’n derbyn brechiadau a gwasanaethau sgrinio (cyn-geni, bron, serfigol ayyb.) yn effeithio iechyd o’r bobl Gymraeg.
 
 
Neu gwelwch ardaloedd pynciau unigol am:
 
 

 

Clefydau ac Iechyd

 
 
Mae’r Gwasanaeth Cofrestr a Gwybodaeth Anomaleddau Cydenedigol yn anelu i gasglu data dibynadwy am anomaleddau cydenedigol a all wedi cael ei ddefnyddio i adeiladu a monitro’r llun o anomaleddau cydenedigol yng Nghymru.
 
 
Casglir gwybodaeth gan yr Arolwg Iechyd Cymru ar ymddygiadau sy’n effeithio ar iechyd yn cynnwys ysmygu, alcohol, cymeriant ffrwythau a llysiau ac ymarfer corff. Nifer sy’n derbyn brechiadau a gwasanaethau sgrinio (cyn-geni, bron, serfigol ayyb.) yn effeithio iechyd o’r bobl Gymraeg.
 
  • Arolwg Iechyd Cymru
 
 
Bydd rhai o’r data ar afiechydon ar gael trwy ystadegau marwolaeth (uchod) a dalir rhai mewn data ar farwolaethau. Gellir cyrchu data ar afiechydon a gasglwyd fel rhan o gysylltiad â gwasanaethau iechyd isod:
 

 

Data ar Wasanaethau GIG Cymru

 

Data ar berfformiad

 
Cynhyrchir Cyfarwyddiaeth Ystadegol y Llywodraeth Cynulliad Cymru wybodaeth ar amseroedd aros y GIG, gwelïau a’u ddefnydd, trosglwyddiadau gohiriedig o ofal (lle mae claf preswyl mew ysbysty, sy’n barod i symud ymlaen i’r cam nesaf o ofal ond sy’n rhwystro rhag gwneud am un neu fwy o resymau), y gwasanaeth ambiwlans a chwynion.
 
 

Data ar ganlyniadau eraill

 
 

 

Niferoedd o gyfleusterau a staff

 
Mae’r Cyfarwyddiaeth Ystadegol hefyd yn cynhyrchu gwybodaeth am y nifer o feddygon cyffredinol a staff practis a gwasanaethau, deintyddion, a staff cyflogwyd yn uniongyrchol gan y GIG.
 
 

 

Data Ariannol

 
Mae’r Cyfarwyddiaeth Ystadegol hefyd yn cynhyrchu data ar gyllid a gwariant GIG.
 
 

 

Niferoedd o gleifion a data gweithgaredd

 
Mae data gofal primaidd ar gael trwy’r rhan ystadegau Fframwaith Ansawdd a Canlyniadau (QOF) o’r Contract Wasanaethau Meddygol Cyffredinol a data o gleifion preswyl a gweithgareddau achos dyddiol o’r Cronfa Ddata Cyfnodau Gofal Cleifion Cymru (PEDW).
 
 

 

Data Arall

 
Yr Uned Ddata Llywodraeth Lleol Cymru (WLGDU)
 
Fe wnaeth Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (WIMD) disodli'r Mynegai ar gyfer Amodau Economaidd-Gymdeithasol yn 2000. Mae mynegeion yn cael eu hadeiladu'n bwrpasol er mwyn canfod clystyrau o bobl sy'n dioddef amddifadedd.