CHC Logo

Cyhoeddi adroddiad Mynychder Canser yng Nghymru 2006-10

Dydd Mawrth, 24 Ionawr 2012
Mae Uned Gwybodaeth ac Arolygiaeth Canser Cymru (WCISU) wedi cyhoeddi ffigurau mynychder canser yng Nghymru ar gyfer y cyfnod diagnosis rhwng 2006 a 2010.
 
Mae adroddiad yr uned, sydd yn rhan o Iechyd Cyhoeddus Cymru, yn dangos rhywfaint o gynnydd yng nghyfanswm y malaeneddau ac eithrio canser y croen anfalaen ar gyfer dynion (1.1 y cant) a menywod (0.6 y cant) yng Nghymru yn 2010 o’i gymharu â 2009.  Ni ellir priodoli’r cynnydd hwn i unrhyw un safle canser unigol am fod cynnydd wedi bod mewn sawl math o ganser yn ogystal â gostyngiad ar gyfer mathau eraill o ganser.
 
Mae’r canserau sydd yn dangos gostyngiad yn 2010 o’i gymharu â blynyddoedd blaenorol yn cynnwys canser yr ysgyfaint ymysg dynion, canser y stumog ar gyfer y ddau ryw, a chanser y colon a’r rhefr a chanser ceg y groth ymysg menywod. 
 
Mae canserau sydd yn dangos cynnydd yn 2010 o’i gymharu â blynyddoedd blaenorol yn cynnwys canser y colon a’r rhefr ymysg dynion, melanoma malaen y croen, canser y corpus uteri a chanser y pancreas ar gyfer y ddau ryw.
 
Fodd bynnag, wrth ystyried y Gyfradd Ewropeaidd yn ôl Oed Safonedig fesul 100,000 o’r boblogaeth, mae pob achos o falaenedd, ac eithrio canser y croen anfalaen, wedi gostwng ychydig ar gyfer dynion ac wedi cynyddu ychydig ar gyfer menywod yn 2010 o’i gymharu â 2009.
 
Mae mwy o fanylion ynghylch mynychder, cyfraddau marwolaethau a goroesi ac adroddiadau amrywiol eraill, yn cynnwys y cyhoeddiad bob tair blynedd diweddar, “Canser yng Nghymru 1995-2009: Adroddiad Cynhwysfawr” (Saesneg yn unig) ar gael ar wefan WCISU http://www.wcisu.wales.nhs.uk (Saesneg yn unig).
 
Gellir lawrlwytho’r adroddiad llawn yn: http://www.wales.nhs.uk/sites3/page.cfm?orgid=242&pid=59080
 
Ffynhonnell: Iechyd Cyhoeddus Cymru