CHC Logo

Corff Gwarchod y Gwasanaeth Iechyd yng Ngogledd Cymru – Gofalu am eich Gofal Iechyd

CYNGOR IECHYD CYMUNED GOGLEDD CYMRU

Enw eich corff gwarchod iechyd annibynnol yng ngogledd Cymru yw Cyngor Iechyd Cymuned Gogledd Cymru (CIC).
Mae Cynghorau Iechyd Cymuned yn fudiadau sy’n cynrychioli buddiannau cleifion, eu gofalwyr a’u perthnasau yn ogystal â buddiannau’r cyhoedd yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG).
Cred Cyngor Iechyd Cymuned Gogledd Cymru (CICGC) mai’r cyhoedd a defnyddwyr y gwasanaeth iechyd yw’r arbenigwyr am eu hiechyd a’u lles eu hunain.
Gallwn gynnig:

Rhaid i’r GIG ymgynghori â CIC am newidiadau mewn gwasanaethau lleol a chenedlaethol ac rydym yn gwneud yn sicr fod eich profiadau chi o’r gwasanaethau – boed hynny yn yr ysbyty, ym meddygfa’r Meddyg Teulu, y deintydd, fferyllfa, cartref gofal neu mewn man arall – yn cyfrif

Rydym angen eich barn chi Dywedwch eich barn am wasanaethau GIG yng Ngogledd Cymru wrthym

Gallwch gysylltu â ni drwy’r post, ebost, ffôn neu ffacs.  Dilynwch ni ar Twitter neu Facebook  

Dalier sylw: Nid ydym yn rhoi cyngor iechyd na thriniaeth glinigol.  Os ydych yn edrych am help meddygol cysylltwch â Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47  i gael cyngor cyfrinachol a gwybodaeth 24 awr.  Bydd cost yr alwad yn unol â’r gyfradd leol ac mae gwasanaeth cyfieithu ar gael.  Os oes gennych broblem iechyd sydd angen triniaeth frys galwch y Gwasanaeth Ambiwlans ar 999.  Os ydych yn edrych am y rhestr ddiweddaraf o feddygfeydd Meddygon Teulu, Deintyddion, Fferyllfeydd neu Optegwyr yna cysylltwch â’r Bwrdd Iechyd Lleol.
 
 Cyngor Iechyd Cymuned Gogledd Cymru yw enw gweithredol Cyngor Iechyd Cymuned Betsi Cadwaladr

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 03 Hydref 2013