Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon

Brechlynnau ar gyfer Grwpiau Risg

Gellir cynnig brechlynnau i bobl o unrhyw oedran sydd mewn grwpiau risg penodol er mwyn eu diogelu rhag clefydau heintus. Gallai hyn fod oherwydd cyflwr meddygol, triniaeth , galwedigaeth neu feichiogrwydd.
 
Mae’r brechlynnau hyn yn cynnwys:
 

Brechlyn rhag y ffliw

Mae’r brechlyn hwn yn diogelu rhag y ffliw. Gan fod y diogelwch a gynigir gan y brechlyn yn lleihau’r raddol a chan fod y mathau o’r ffliw yn newid dros amser gwneir brechlyn newydd bob blwyddyn a chaiff pobl sydd mewn perygl o gael y ffliw eu hannog i gael eu brechu bob blwyddyn. Fel arfer mae’r sesiynau brechu yn dechrau ddiwedd mis Medi.
 
Pwy sydd angen y brechlyn:
 
 • pawb sy’n 65 oed a throsodd
 • pob menyw feichiog
 • y rhai â chyflwr iechyd hirdymor (sydd dros 6 mis oed);
  • Cyflyrau cronig ar y fron, yn cynnwys clefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint (COPD) ac asthma cymedrol neu ddifrifol
  • Clefyd cronig y galon
  • Clefyd cronig yr arennau o gam 3  
  • Clefyd cronig yr afu/iau
  • Anhwylder niwrolegol cronig, yn cynnwys strôc
  • Diabetes
  • System imiwnedd wan
 • Gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol rheng flaen
 • Pobl sy’n byw mewn cartrefi gofal neu gyfleusterau gofal
 • Gofalwyr
 

Brechlyn niwmococol (PPV)

Mae’r brechlyn niwmococol yn diogelu rhag rhai mathau o haint niwmococol. Gellir ei roi ar unrhyw adeg a dim ond un pigiad ydyw. Mae rhagor o wybodaeth am haint niwmococol ar gael o wefan Galw Iechyd Cymru.

Pwy sydd angen y brechlyn:
 
 • Pawb sy’n 65 oed a throsodd
 • Y rhai â chyflwr iechyd hirdymor (sydd dros 2 oed);
 • cyflyrau cronig ar y fron, yn cynnwys COPD ac asthma cymedrol neu ddifrifol
 • Clefyd cronig y galon
 • Clefyd cronig yr arennau
 • Clefyd cronig yr afu/iau
 • Diabetes
 • System imiwnedd wan
 • Dueg nad yw’n gweithio’n iawn
 • Cyflyrau lle y gallai hylif CSF ollwng
 • Pobl â mewnblaniad yn y cochlea
 • Weldwyr
 

Brechlyn hepatitis B (hep B)

Mae’r brechlyn hwn yn diogelu rhag hepatitis B. Gellir ei roi i bobl o unrhyw oedran pryd bynnag y bo’r angen. Mae’r brechiad yn cynnwys cwrs o 3-4 pigiad a roddir dros gyfnod o 1-12 mis.

Pwy sydd angen y brechlyn:
 
 • babanod sy’n cael eu geni i famau â hepatitis B
 • pobl sy’n chwistrellu cyffuriau (yn cynnwys eu partneriaid, eu plant a phobl eraill sy’n byw gyda nhw)
 • pobl sy’n newid partneriaid rhywiol yn aml (yn arbennig dynion sy’n cael rhyw gyda dynion, a gweithwyr rhyw gwrywaidd a benywaidd)
 • cysylltiadau teuluol agos rhywun â haint hepatitis B cronig
 • teuluoedd sy’n mabwysiadu plant o wledydd lle ceir cyfradd uchel neu ganolig o hepatitis B
 • teuluoedd sy’n maethu plant sydd wedi wynebu mwy o risg o gael hepatitis B
 • unigolion sy’n cael cynhyrchion gwaed rheolaidd, a’u gofalwyr
 • pobl â methiant cronig yr arennau
 • pobl â chlefyd cronig yr afu/iau
 • carcharorion (Saesneg)
 • pobl sy’n byw mewn llety preswyl i’r rhai ag anawsterau dysgu
 • pobl sy’n teithio i ardaloedd lle ceir cyfradd uchel neu ganolig o hepatitis B, neu bobl sy’n mynd i fyw i ardaloedd o’r fath
 • pobl sy’n wynebu risgiau galwedigaethol, fel gweithwyr gofal iechyd, staff labordy, staff corffdai, pêr-eneinwyr a gweithwyr carchardai sy’n dod i gysylltiad rheolaidd â charcharorion. Ymysg y grwpiau galwedigaethol eraill a allai elwa ar imiwneiddio mae’r heddlu a’r rhai sy’n gweithio i’r gwasanaethau tân ac achub.
  

Brechlyn twbercwlosis (BCG)

Mae’r brechlyn hwn yn helpu i ddiogelu rhag twbercwlosis (TB).

Pwy sydd angen y brechlyn:
 • pob baban (0 i 12 mis oed) sy’n byw yn ardaloedd y DU lle ceir cyfradd TB uchel*
 • pob baban (0 i 12 mis oed) a chanddo riant neu nain neu daid a aned mewn gwlad lle ceir cyfradd uchel o TB*
 • plant un i bump oed nad ydynt wedi cael eu brechu yn y gorffennol a chanddynt riant neu nain neu daid a aned mewn gwlad lle ceir cyfradd uchel o TB*
 • plant rhwng chwech ac 16 oed nad ydynt wedi cael eu brechu yn y gorffennol ac sydd wedi cael canlyniad negyddol i’r prawf twbercwlin a chanddynt riant neu nain neu daid a aned mewn gwlad lle ceir cyfradd uchel o TB**
 • unigolion dan 16 oed nad ydynt wedi cael eu brechu yn y gorffennol ac sydd wedi cael canlyniad negyddol i’r prawf twbercwlin sydd wedi dod i gysylltiad ag achosion o TB anadlol
 • unigolion dan 16 oed nad ydynt wedi cael eu brechu yn y gorffennol ac sydd wedi cael canlyniad negyddol i’r prawf twbercwlin a aned mewn gwlad lle ceir cyfradd uchel o TB* neu sydd wedi byw mewn gwlad o’r fath am gyfnod maith (o leiaf dri mis)*
 • yn y DU pobl sy’n wynebu risg alwedigaethol, fel gweithwyr gofal iechyd, rhai staff labordai, pobl sy’n ymdrin â rhywogaethau anifeiliaid sy’n gallu cael TB, rhai staff carchardai a’r rhai sy’n gweithio mewn cartrefi i bobl hŷn, staff hosteli i’r digartref a chyfleusterau i ffoaduriaid a cheiswyr lloches
 
* Lle mae nifer yr achosion blynyddol o TB yn 40/100,000 neu’n uwch
** Dylid nodi’r plant hyn ar gyfleoedd addas, rhoi prawf twbercwlin iddyn nhw a’u brechu os bydd canlyniad y prawf yn negyddol
 
 

Brechlyn Varicella (brech yr ieir)

Mae’r brechlyn hwn yn diogelu rhag brech yr ieir. Gellir ei roi i blant pan fyddant yn ddwy oed fel dau ddos gyda 4 i 8 wythnos rhyngddynt.

Pwy sydd ei angen:
 • cysylltiadau agos iach cleifion â systemau imiwnedd gwan
 • rhai gweithwyr gofal iechyd
 • rhai gweithwyr labordy
 
Mae gwybodaeth ddefnyddiol ar wefan NHS Choices ynghylch sut i gael y brechiadau hyn.

Rhannu:  Share this page on Twitter  Share this page in Facebook  Save this page in delicious  Digg this page.  Save this page in LinkedIn  Stumble this page.  Save this page in reddit.com   
Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 03 Mai 2012