Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon

Cofrestrwch i Newyddion Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dilynwch ni ar:

Ein Tweets diweddaraf:

Data a Gwybodaeth am Iechyd

Mae Arsyllfa Iechyd Cyhoeddus Cymru yn darparu gwasanaethau gwybodaeth am iechyd i Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Mae data am iechyd cyhoeddus ar gael ar gyfer:
  • Ymwrthedd i Gyffuriau: Prif ddiben Uned Goruchwylio Ymwrthedd i Gyffuriau yng Nghymru yw casglu, dadansoddi a chyflwyno data am ymwrthedd i gyffuriau (data am ragdueddiadau: cyfraddau ymwrthod a MICs, a data am ragnodi cyffuriau yn seiliedig ar enwaduron)) i glinigwyr ledled Cymru. Mae data a gyhoeddir gan yr uned oruchwylio ar gael ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru
  • Canser: Prif nod Uned Gwybodaeth ac Arolygaeth Canser Cymru yw casglu, dadansoddi a dosbarthu gwybodaeth yn systematig am achosion o ganser, nifer y marwolaethau a’r nifer sy’n goroesi ymysg poblogaeth Cymru. Defnyddir gwybodaeth o’r fath i wneud penderfyniadau am y galw am sgrinio a thriniaeth, effeithiolrwydd y gwasanaethau hyn, ymchwil epidemolegol i achosion canser, ymchwil i atal cancer, ymchwil clinigol ac addysgu’r cyhoedd. Mae’r dyddiad a’r wybodaeth ar gael ar wefan yr uned
  • Afiechydon a Heintiau Trosglwyddadwy: Un o rolau Canolfan Goruchwylio Afiechydon a Heintiau Trosglwyddadwy Iechyd Cyhoeddus Cymru (CAHTICC) yw goruchwylio afiechydon a heintiau trosglwyddadwy yng Nghymru a dosbarthu gwybodaeth berthnasol, gywir ac amserol. Mae data goruchwyliol ar gyfer afiechydon heintus yng Nghymru ar gael ar wefan Diogelu Iechyd, Iechyd Cyhoeddus Cymru
  • Anomaleddau Cynhenid: Mae Gwasanaeth Cofrestr a Gwybodaeth Anomaleddau Cynhenid (CARIS) yn hel gwybodaeth am unrhyw ffetws neu faban sydd, neu allai fod, ag anomaleddau cynhenid gyda’r fam fel arfer yn byw yng Nghymru ar adeg yr enedigaeth. Mae’n cynnwys babanod sydd wedi cael eu diagnosio bod ganddynt anomaly rhwng cenhedlu a phen-blwydd y baban yn flwydd oed. Dechreuwyd casglu data ar 1 Ionawr 1998 ac mae’n cynnwys unrhyw faban lle death y beichiogrwydd i ben ar ôl y dyddiad hwn. Cyhoeddir y data ar wefan y gwasanaeth
  • Proffiliau Demograffeg: Mae Arsyllfa Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi proffiliau i hysbysu saith Bwrdd Iechyd Lleol Cymru am y materion iechyd cyhoeddus a wynebir gan eu cymunedau. Mae’r proffiliau hyn yn nodi nodweddion poblogaeth ar hyn o bryd ac wedi’u rhagamcanu, cyfradd beichiogi cyffredinol, nifer y marwolaethau dan 75 oed a’r mynegai amddifadedd lluosog. Mae’r proffiliau demograffeg ar gael i weld
  • Heintiau sy’n gysylltiedig â Gofal Iechyd: Un o orchwylion Rhaglen Heintiau sy’n gysylltiedig â Gofal Iechyd yw casglu data a ddarparwyd gan Ymddiriedolaethau’r GIG a pharatoi adroddiadau ar lefelau ymddiriedolaeth a chenedlaethol am gyfraddau HGI yng Nghymru. Cyhoeddir y data ar wefan y rhaglen
  • Imiwneiddio a Brechlynnau: Un o swyddogaethau Rhaglen Brechlynnau ar gyfer Afiechydon y Gellir eu Hatal yw rhoi ystadegau am y niferoedd sy’n cael brechlynnau yng Nghymru. Mae’r data hyn ar gael ar fewnrwyd y rhaglen Imiwneiddio a Brechlynnau (Mewnrwyd yn unig)
  • Proffiliau o Ffyrdd o Fyw: Mae proffiliau o ffyrdd o fyw ac iechyd wedi cael eu paratoi gan Arsyllfa Iechyd Cyhoeddus Cymru Observatory. Ei nod yw ceisio cynorthwyo’r byrddau iechyd i ddeall iechyd eu poblogaeth ac wrth gynllunio gweithgareddau, yn ogystal â rhoi adnodd am ffyrdd o fyw i fudd-ddeiliaid eraill ac maent ar gael i weld
  • Goruchwylio cynnyrch fferyllol: Mae Tîm Iechyd Cyhoeddus y Cynnyrch Fferyllol yn defnyddio data am ragnodi a gwerthu cynnyrch dros y cownter i fonitro sut caiff meddyginiaethau eu rhagnodi a’u darparu. Mae’r data hyn ar gael yn: http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/888/page/46373
  • Sgrinio: Mae’r gwasanaethau sgrinio yn cyhoeddi adroddiadau rheolaidd am nifer y bobl sy’n defnyddio’r gwasanaeth a’r achosion sy’n cael eu canfod gan y rhaglenni sgrinio yng Nghymru. Cewch fwy o wybodaeth ar wefannau'r Gwasanaethau Sgrinio unigol:

Gall timau eraill yn Iechyd Cyhoeddus Cymru gyhoeddi data hefyd. Chwiliwch am dudalennau’r timau penodol ar y we (o restr A-Y y Gwasanaethau a’r Timau) i weld yr adroddiadau perthnasol.

Rhannu:  Share this page on Twitter  Share this page in Facebook  Save this page in delicious  Digg this page.  Save this page in LinkedIn  Stumble this page.  Save this page in reddit.com   
Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 12 Ebrill 2012