Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon

Imiwneiddio a Brechlynnau

Pam rydym yn imiwneiddio?

Mae imiwneiddio’n achub bywydau. Mae Sefydliad Iechyd y Byd yn amcangyfrif y caiff 3 miliwn o fywydau eu hachub bob blwyddyn ar draws y byd drwy imiwneiddio.
 
Mae’n bwysig bod pob plentyn a baban yn cael eu himiwneiddio’n llawn er mwyn eu diogelu rhag clefydau difrifol. Mae clefydau a oedd unwaith yn glefydau cyffredin, fel difftheria a thetanws, bellach yn brin yn y DU oherwydd imiwneiddio. Ond er bod polio wedi cael ei ddileu yn Ewrop, mae bygythiad yn sgil clefydau eraill fel y frech goch a llid yr ymennydd yn parhau yn y DU hyd heddiw.

Dylai rhieni a chanddynt bryderon neu ymholiadau ynghylch unrhyw agwedd ar imiwneiddio eu plant eu trafod gyda’u meddyg, Ymwelydd Iechyd neu Nyrs Practis.
 
Mae oedolion hefyd yn elwa ar gael eu himiwneiddio. Bydd angen i rai pobl gael eu himiwneiddio er mwyn diogelu eu hiechyd yn y gwaith neu os byddant yn teithio. I’r rhai sy’n wynebu risg uwch o gymhlethdodau yn sgil y ffliw, argymhellir eu bod yn cael y brechiad blynyddol rhag y ffliw. Argymhellir brechlyn niwmococol hefyd er mwyn helpu i ddiogelu pobl sy’n wynebu mwy o risg o gael clefyd niwmococol.
 

Rhagor o wybodaeth

Os ydych yn edrych am wybodaeth am imiwneiddio i chi a’ch teulu, trafodwch hyn yn gyntaf gyda’ch meddyg teulu, nyrs practis neu ymwelydd iechyd a fydd yn gallu trafod y rhestr o frechiadau rheolaidd a argymhellir yn y DU gyda chi ac ateb rhai o’ch cwestiynau.
 
Efallai yr hoffech wneud rhywfaint o ymchwil eich hun ac mae’r rhyngrwyd yn ffynhonnell wybodaeth dda. Dylech sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei darparu gan arbenigwyr. Dyma rai gwefannau defnyddiol (nid yw Iechyd Cyhoeddus Cymru yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol):
 
 

Rhestrau Gwirio o Frechlynnau

Defnyddiwch y dolenni isod ar gyfer rhestrau gwirio o’r brechlynnau a gynigir yn rheolaidd yn y DU am ddim gan y GIG, a’r oedran y dylech gael y brechiadau hyn yn ddelfrydol.
 
 

Cefnogi brechu yng Nghymru

Sefydlwyd Rhaglen Clefydau y Gellir eu Hatal Drwy Frechlyn Iechyd Cyhoeddus Cymru ym mis Gorffennaf 2003.  Mae’n tynnu ar gymorth gan amrywiaeth o dimau Iechyd Cyhoeddus Cymru a thimau yn GIG Cymru i gefnogi dull gweithredu cenedlaethol. Ymysg y gweithgareddau a ddechreuwyd cyn i’r rhaglen gael ei sefydlu mae datblygu adnodd mewnrwyd ar gyfer GIG Cymru i gefnogi pob gweithiwr proffesiynol sy’n darparu neu’n rheoli gwasanaethau imiwneiddio a Chynadleddau Imiwneiddio.
 
I gysylltu â Thîm y Rhaglen anfonwch e-bost atom yn general.enquiries@wales.nhs.uk
 
Mae’r manylion cyswllt y Cydgysylltydd Imiwneiddio ym mhob Bwrdd Iechyd ar gael o: Manylion Cyswllt Imiwneiddio Byrddau Iechyd
 

Rhagor o wybodaeth i weithwyr iechyd proffesiynol

Awgrymir y dylai cydweithwyr gofal iechyd yng Nghymru edrych ar Fewnrwyd Imiwneiddio a Brechu (Saesneg) Iechyd Cyhoeddus Cymru (mae angen cysylltiad â rhwydwaith GIG Cymru). Yn ogystal, gallai’r gwefannau canlynol fod yn ddefnyddiol:
 

Rhannu:  Share this page on Twitter  Share this page in Facebook  Save this page in delicious  Digg this page.  Save this page in LinkedIn  Stumble this page.  Save this page in reddit.com   
Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 06 Chwefror 2014