Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon

Cofrestrwch i Newyddion Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dilynwch ni ar:

Ein Tweets diweddaraf:

Newyddion

Hidlo Newyddion
Cofnodion 151 i 175 o 1809
 • Sgrinio ar gyfer TB yn cael ei gynnig i ddisgyblion ysgol yn Llanelli

  Dydd Mawrth, 22 Hydref 2013, Iechyd Cyhoeddus Cymru
  Bydd sgrinio ar gyfer twbercwlosis yn cael ei gynnig i 124 o ddisgyblion mewn ysgol yn Llanelli ar ôl i aelod o'r staff gael diagnosis o'r haint.
   

 • Sgrinio Serfigol Cymru yn cyhoeddi adroddiadau ystadegol ar gyfer 2012/13

  Dydd Mawrth, 22 Hydref 2013, Iechyd Cyhoeddus Cymru
  Mae Is-adran Sgrinio Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi’r adroddiadau ystadegol ‘KC’ diweddaraf ar sgrinio serfigol ar gyfer 2012/13.
   

 • Egluro ymagwedd at iechyd yn seiliedig ar asedau

  Dydd Llun, 21 Hydref 2013, Iechyd Cyhoeddus Cymru
  Bydd Prif Swyddog Meddygol Cymru Dr Ruth Hussey yn annerch cynulleidfa mewn digwyddiad yng Ngogledd Cymru ar y 29 o Dachwedd yn Nghanolfan Cynhadledd Venue Cymru., Llandudno rhwng 0930 – 1220.

 • ‘Trobwynt’ yn ymwneud â chlefyd Alzheimer

  Dydd Gwener, 18 Hydref 2013, Rhwydwaith Hybu Iechyd Meddwl Cymru Gyfan
  Mae canfod y cemegyn cyntaf i atal marwolaeth meinwe’r ymennydd mewn clefyd niwro-ddirywiol wedi cael ei nodi fel “trobwynt” yn y frwydr yn erbyn clefyd Alzheimer.

 • Amser i roi’r un pwysigrwydd i salwch meddwl a salwch corfforol

  Dydd Gwener, 18 Hydref 2013, Rhwydwaith Hybu Iechyd Meddwl Cymru Gyfan
  Mae angen i bawb sy’n gweithio ym maes gofal iechyd roi’r un pwysigrwydd i iechyd corfforol ac iechyd meddwl, meddai’r Gyfadran Iechyd y Cyhoedd (FPH) a Choleg Brenhinol y Seiciatryddion (RCPsych).

 • “Schizophrenic”: Gigiau theatr gan awdur caneuon i ddileu stigma’n ymwneud â salwch meddwl

  Dydd Gwener, 18 Hydref 2013, Rhwydwaith Hybu Iechyd Meddwl Cymru Gyfan
  Mae Dai Sharkey, sydd yn ganwr ac yn gyfansoddwr caneuon, wedi cyhoeddi manylion ‘Schizophrenic’, dwy gig theatr unigryw sy’n cyfuno cerddoriaeth fyw a straeon personol a chofiant gan Dai a cherddorion eraill am eu profiadau o fyw gyda salwch meddwl.

 • Mae astudiaeth arloesol wedi canfod bod un ym mhob pum plentyn yn y DU yn ‘gysylltiedig â natur’.

  Dydd Iau, 17 Hydref 2013, Planet Health Cymru
  Am y tro cyntaf erioed, cynhaliwyd astudiaeth i bennu pa mor gysylltiedig â natur y mae plant y DU. Mae adroddiad wedi cael ei gyhoeddi ac mae mwy o wybodaeth ar gael ar Wefan RSBP (Gwefan Allanol)

 • Iechyd Meddwl

  Dydd Iau, 17 Hydref 2013, Rhwydwaith Hybu Iechyd Meddwl Cymru Gyfan
  Yn 2010, amcangyfrifwyd bod cyfanswm cost anhwylderau iechyd meddwl ar gyfer systemau iechyd, systemau lles cymdeithasol a’r economi dros €450 biliwn.

 • Y Prif Swyddog Meddygol yn canmol Cymunedau yn Gyntaf yn Merthyr

  Dydd Iau, 17 Hydref 2013, Rhwydwaith Hybu Iechyd Meddwl Cymru Gyfan
  Mae’r Prif Swyddog Meddygol yn awyddus i weld cymunedau ac unigolion yn cymryd camau drostynt eu hunain

 • 9 achos o'r frech goch yng nghlwstwr De Orllewin Cymru

  Dydd Mawrth, 15 Hydref 2013, Iechyd Cyhoeddus Cymru
  Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cael ei hysbysu am bedwar achos arall o'r frech goch sy'n gysylltiedig â chlwstwr o achosion yn Ne Orllewin Cymru.
   

 • Cyhoeddi Offeryn Gwariant ac Iechyd y GIG

  Dydd Llun, 14 Hydref 2013, Iechyd Cyhoeddus Cymru
  Mae Arsyllfa Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cynhyrchu adroddiad ac offeryn rhyngweithiol sy'n cyflwyno data ar wariant y GIG ochr yn ochr â mesurau iechyd a gofal iechyd.
   

 • Mae’r lle hwn fel safle adeiladu

  Dydd Llun, 14 Hydref 2013, Planet Health Cymru
  This place is like a building site yw adroddiad Grounds for Learning Cyngor Gogledd Lanarkshire ar gyflwyno deunydd rhydd i dair ysgol gynradd yng Ngogledd Lanarkshire.

 • Chwyldro Amser chwarae

  Dydd Llun, 14 Hydref 2013, Planet Health Cymru
  Playtime Revolution, sy’n datblygu amserau chwarae ysgolion i gefnogi’r cwricwlwm chwarae a meithrin plant hapus, iach, yw’r adnodd newydd a gyhoeddwyd gan Learning through Landscapes (LtL).

 • Adroddiad Cychwyn Cerdded

  Dydd Llun, 14 Hydref 2013, Planet Health Cymru
  Mae Cymdeithas y Cerddwyr a Chymorth Canser Macmillan, sydd yn cynnal Cerdded er Lles Iechyd, wedi lansio Cychwyn Cerdded, trosolwg estynedig o’r ymchwil i ganlyniadau anweithgaredd a’r ffordd y gall cerdded helpu.

 • Cyhoeddi Canlyniadau Arolwg Chwaraeon Ysgol Chwaraeon Cymru

  Dydd Llun, 14 Hydref 2013, Planet Health Cymru
  Mae Chwaraeon Cymru wedi datgelu cynnydd o bron 50% yn nifer y plant yng Nghymru sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgaredd corfforol yn rheolaidd.

 • Coleman yn cwblhau her marathon

  Dydd Iau, 10 Hydref 2013, Iechyd Cyhoeddus Cymru
  Mae’r rhedwr marathon brwd, Rory Coleman, wedi cwblhau ei her enfawr o redeg 28 milltir y diwrnod am 28 diwrnod yn olynol i gefnogi Stoptober – yr ymgyrch i roi’r gorau i smygu,  sy’n para am 28 diwrnod.
   

 • Cyhoeddi Canllaw Gwella Ansawdd i Broffesiynau Perthynol i Iechyd

  Dydd Mercher, 9 Hydref 2013, 1000 o Fywydau a Mwy
  Mae rhifyn newydd o 'Canllaw Gwella Ansawdd 1000 o Fywydau a Mwy' wedi'i gyhoeddi i gefnogi aelodau o Broffesiynau Perthynol i Iechyd. Bydd y canllaw yn helpu therapyddion, podiatryddion, deietegwyr, orthoptyddion a pharafeddygon i ddarganfod ffyrdd o wella eu gwasanaethau ymhellach.

 • Archwilio’r cyswllt rhwng lles oedolion a phrofiadau mewn plentyndod

  Dydd Mawrth, 8 Hydref 2013, Rhwydwaith Hybu Iechyd Meddwl Cymru Gyfan
  Mae erthygl mewn cyfnodolyn a gyhoeddwyd gan y British Medical Journal Open wedi amlygu’r cyswllt rhwng profiadau mewn plentyndod a lles oedolion, sy’n cryfhau’r achos dros fuddsoddi mewn ymyriadau i wella profiadau cynnar bywyd.

 • Ymgyrch byd-eang ar hawl plant i chwarae

  Dydd Mawrth, 8 Hydref 2013, Planet Health Cymru
  Ar 30 Medi 2013, lansiodd y Gymdeithas Chwarae Rhyngwladol: Hyrwyddo Hawl y Plentyn i Chwarae (IPA) ymgyrch byd-eang i godi ymwybyddiaeth a deall pwysigrwydd chwarae i bob plentyn.

 • Y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon yn agor Canolfan Beicio Mynydd

  Dydd Mawrth, 8 Hydref 2013, Planet Health Cymru
  Atgyfnerthodd Parc Coedwigaeth Coed-y-Brenin ger Dolgellau ei statws fel canolfan beicio mynydd o safon fyd-eang pan agorodd John Griffiths, y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon, yr ardal sgiliau newydd o’r radd flaenaf a’r estyniad i’r ganolfan ymwelwyr ar 27 Medi 2013.

 • Strategaethau Ymarferol ar gyfer hybu gweithgaredd corfforol gyda phlant

  Dydd Mawrth, 8 Hydref 2013, Planet Health Cymru
  Mae Briff Ymarfer diweddaraf BHFNC yn awgrymu strategaethau ymarferol ar gyfer hybu gweithgaredd corfforol gyda phlant 6-11 oed.

 • Beth yw’r Rhwystrau sydd yn Atal Merched 15-16 Oed Rhag Cymryd Rhan mewn Chwaraeon Tîm a Sut Gallwn eu Goresgyn?

  Dydd Mawrth, 8 Hydref 2013, Planet Health Cymru
  Mae’r erthygl cyfnodolyn diweddaraf hwn yn trafod y rhwystrau sydd yn atal merched rhag cymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol.

 • Achosion o'r frech goch yn cynyddu

  Dydd Mawrth, 8 Hydref 2013, Iechyd Cyhoeddus Cymru
  Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cael eu hysbysu am dri achos arall o'r frech goch sydd yn gysylltiedig â chlwstwr o achosion yn Ne Orllewin Cymru.
   

 • Penodi Bob Hudson fel prif weithredwr ym Mhowys

  Dydd Gwener, 4 Hydref 2013, Iechyd Cyhoeddus Cymru
  Mae Bob Hudson, prif weithredwr Iechyd Cyhoeddus Cymru, wedi cael ei benodi fel prif weithredwr bwrdd addysgu iechyd Powys.
   

 • Cyrraedd cerrig milltir mewn proses bontio

  Dydd Mercher, 2 Hydref 2013, Iechyd Cyhoeddus Cymru
  Mae cerrig milltir pwysig wedi cael eu cyflawni wrth bontio nifer o swyddogaethau o’r NLIAH blaenorol i Iechyd Cyhoeddus Cymru.
   

Cofnodion 151 i 175 o 1809
Rhannu:  Share this page on Twitter  Share this page in Facebook  Save this page in delicious  Digg this page.  Save this page in LinkedIn  Stumble this page.  Save this page in reddit.com