Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon

Cofrestrwch i Newyddion Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dilynwch ni ar:

Ein Tweets diweddaraf:

Newyddion

Hidlo Newyddion
Cofnodion 101 i 125 o 1809
 • Lansio ap Addunedau Newydd i helpu smygwyr yng Ngogledd Cymru i roi’r gorau iddi yn 2014

  Dydd Sadwrn, 14 Rhagfyr 2013, Iechyd Cyhoeddus Cymru
  Gwnewch adduned blwyddyn newydd i roi’r gorau i smygu a gofynnwch i’ch ffrindiau eich helpu... dyma’r neges gan Dîm Iechyd Cyhoeddus Gogledd Cymru y Nadolig hwn.
   

 • Gwaith ar Dir Ysbytai’r Alban

  Dydd Gwener, 13 Rhagfyr 2013, Planet Health Cymru
  Mae'r Prosiect Hospital Grounds Greenspace (HGG) wedi bod yn ymchwilio i arfer da o ran cynnwys pobl wrth ddylunio, defnyddio a chynnal a chadw mannau gwyrdd gerllaw ysbytai.

 • Adroddiad blynyddol yn datgelu canlyniadau cadarnhaol ar gyfer Dim Smygu Cymru

  Dydd Gwener, 13 Rhagfyr 2013, Iechyd Cyhoeddus Cymru
  Mae ffigurau newydd yn dangos bod Dim Smygu Cymru wedi gwella ei wasanaeth i gleientiaid gyda nifer y smygwyr wedi eu trin* yn cynyddu i bron 50 y cant yn ystod 2012-13. 

 • Enghraifft Gymreig yn cyrraedd rhestr arfer da

  Dydd Mercher, 11 Rhagfyr 2013, Planet Health Cymru
  Mae erthygl fisol 'Inspiring Infrastructure' Sustrans yn amlygu enghreifftiau o arfer da o ran seilwaith.

 • Iechyd Cyhoeddus Cymru’n rhoi cyngor ar e-Sigaréts

  Dydd Mercher, 11 Rhagfyr 2013, Iechyd Cyhoeddus Cymru
  Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi adolygu’r dystiolaeth sydd ar gael er mwyn helpu gweithwyr iechyd proffesiynol a’r cyhoedd i fod yn fwy gwybodus ynglŷn â cynhyrchion sigaréts electronig.
   

 • Revision to the Mental Health Act 1983 Code of Practice for Wales (Saesneg yn unig)

  Dydd Mercher, 11 Rhagfyr 2013, Rhwydwaith Hybu Iechyd Meddwl Cymru Gyfan
  The Minister for Health and Social services has agreed it is appropriate the Mental Health Act 1983 Code of Practice for Wales is revised.

 • Mind Cymru'n sicrhau arian ar gyfer prosiect iechyd meddwl amenedigol

  Dydd Mercher, 11 Rhagfyr 2013, Rhwydwaith Hybu Iechyd Meddwl Cymru Gyfan
  Mae Mind Cymru wedi cyhoeddi £145,000 o arian grant gan Lywodraeth Cymru ar gyfer prosiect iechyd meddwl amenedigol dwy flynedd o hyd sy'n targedu merched ledled Cymru.

 • System Cymru gyfan i reoli clefydau trosglwyddadwy’n mynd yn fyw

  Dydd Mawrth, 10 Rhagfyr 2013, Iechyd Cyhoeddus Cymru
  Mae system newydd i gynnal rheolaeth ac arolygaeth clefydau trosglwyddadwy dros Gymru gyfan wedi mynd yn fyw ar Rhagfyr 4, 2013.
   

 • Rhagor o sesiynau sgrinio ar gyfer TB yn cael eu cynnig mewn ysgol yn Llanelli ar ôl profion cadarnhaol

  Dydd Llun, 9 Rhagfyr 2013, Iechyd Cyhoeddus Cymru
  Bydd rhagor o sesiynau sgrinio ar gyfer twbercwlosis (TB) yn cael eu cynnig mewn ysgol yn Llanelli ar ôl canlyniadau profion cadarnhaol ymysg disgyblion ac aelod o'r staff.
   

 • Cyhoeddi astudiaeth Ewropeaidd i gyfraddau goroesi canser

  Dydd Gwener, 6 Rhagfyr 2013, Iechyd Cyhoeddus Cymru
  Mae Uned Gwybodaeth ac Arolygaeth Canser Cymru (WCISU) wedi cyfrannu tuag at astudiaeth Ewrop gyfan sy’n edrych ar gyfraddau goroesi canser ledled Ewrop ac sydd wedi ei chyhoeddi yn y Lancet Oncology.

 • Rhowch eich barn ar ddyfodol y GIG yng Nghymru

  Dydd Iau, 5 Rhagfyr 2013, Iechyd Cyhoeddus Cymru
  Mae Comisiwn Bevan, grŵp arbenigol annibynnol, yn awyddus i glywed gan aelodau’r cyhoedd yng Nghymru am y sialensiau sy’n wynebu’r GIG yng Nghymru a’r atebion posib ac mae’n cynnal cyfarfod agored.
   

 • Prosiect smygu’n cipio gwobr ragoriaeth

  Dydd Mercher, 4 Rhagfyr 2013, Iechyd Cyhoeddus Cymru
  Mae prosiect Iechyd Cyhoeddus Cymru a sefydlwyd i gynyddu ymgysylltiad merched beichiog sy’n smygu â gwasanaethau stopio smygu wedi ennill gwobr yng Ngwobrau Rhagoriaeth mewn Rheoli Tybaco ASH Cymru.

 • Tîm Iechyd Deintyddol Cyhoeddus yn cefnogi bwrdd iechyd ag archwiliadau gwasanaethau deintyddol

  Dydd Mercher, 4 Rhagfyr 2013, Iechyd Cyhoeddus Cymru
  Mae’r Tîm Iechyd Deintyddol Cyhoeddus wedi bod yn gweithio â Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg (PABM) i’w helpu i wella eu Gwasanaeth Deintyddol Cymunedol (GDC).
   

 • Lansio Gwobrau GIG Cymru 2014!

  Dydd Mawrth, 3 Rhagfyr 2013, 1000 o Fywydau a Mwy
  Mae staff GIG Cymru sy'n darparu gofal rhagorol i gleifion yn cael eu hannog i arddangos eu gwaith drwy gystadlu yng Ngwobrau GIG Cymru 2014.

 • Cyhoeddi tueddiadau canser y geg a’r gwddf yng Nghymru

  Dydd Llun, 2 Rhagfyr 2013, Iechyd Cyhoeddus Cymru
  Mae ffigurau a gyhoeddwyd yn dangos bod cyfraddau’r achosion o ganser y geg a’r gwddf ymysg dynion 35-44 oed wedi mwy na dyblu mewn ychydig dros ddegawd.
   

 • Egluro ymagwedd yn seiliedig ar asedau at iechyd

  Dydd Gwener, 29 Tachwedd 2013, Iechyd Cyhoeddus Cymru
  Heddiw bydd Dr Ruth Hussey, Prif Swyddog Meddygol Cymru yn annerch cynrychiolwyr mewn digwyddiad yng Ngogledd Cymru sy'n canolbwyntio ar ddatblygu dealltwriaeth fwy eang o'r Ymagwedd yn Seiliedig ar Asedau at Iechyd i staff a randdeiliaid sy'n gweithio yng Nghymru.
   

 • Yr ymgyrch Hawl i Chwarae

  Dydd Gwener, 29 Tachwedd 2013, Planet Health Cymru
  I ddathlu Diwrnod Byd-eang Hawliau Plant (20 Tachwedd 2013) mae’r Gymdeithas Chwarae Ryngwladol (IPA) yn lansio adnoddau newydd, cyfeillgar i blant i hyrwyddo Erthygl 31 yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP) sydd yn helpu plant (ac oedolion) i ddeall prif negeseuon y SylwCyffredinol.

 • Cylchgrawn Chwarae i Gymru – Rhifyn y Gaeaf

  Dydd Gwener, 29 Tachwedd 2013, Planet Health Cymru
  Mae rhifyn diweddaraf cylchgrawn Chwarae i Gymru, sef Mannau Chwareus bellach ar gael.

 • Cynhadledd Flynyddol BHFNC 2013 – Cyflwyniadau bellach ar gael

  Dydd Gwener, 29 Tachwedd 2013, Planet Health Cymru
  Cynhaliwyd cynhadledd flynyddol ddiweddaraf Canolfan Genedlaethol Sefydliad Prydeinig y Galon (BHFNC) ar 21 Tachwedd 2013. Y teitl oedd Amser i Newid – Deall a newid ymddygiad yn ymwneud â gweithgaredd corfforol.

 • Angen gweithredu i wella iechyd plant a phobl ifanc Cymru

  Dydd Iau, 28 Tachwedd 2013, Iechyd Cyhoeddus Cymru
  Mae adroddiad newydd wedi cael ei gyhoeddi sy’n rhoi’r darlun mwyaf cynhwysfawr erioed o iechyd plant a phobl ifanc Cymru ar lefel gymunedol.
   

 • Briff gordewdra a’r amgylchedd: rheoleiddio twf siopau bwyd cyflym

  Dydd Mawrth, 26 Tachwedd 2013, Planet Health Cymru
  Mae papur briffio diweddaraf Public Health England yn crynhoi pwysigrwydd gweithredu ar ordewdra gyda ffocws penodol ar gludfwyd cyflym, ac mae’n amlinellu’r dulliau rheoliadol a’r dulliau eraill y gellir eu mabwysiadu ar lefel leol.

 • Caerdydd i ddod yn baragon bwyd cynaliadwy

  Dydd Llun, 25 Tachwedd 2013, Iechyd Cyhoeddus Cymru
  Mae Caerdydd wedi ei dewis yn un o ddim ond chwech o ddinasoedd yn y Deyrnas Unedig i rannu miliwn o bunnau o gyllid sydd i’w fuddsoddi mewn gwella diwylliant bwyd a chefnogi ei  hymdrech i ddod yn Ddinas Bwyd Cynaliadwy.
   

 • Penodi Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid Interim

  Dydd Gwener, 22 Tachwedd 2013, Iechyd Cyhoeddus Cymru
  Mae Tamira Rolls wedi ei phenodi’n Gyfarwyddwr Gweithredol Cyllid interim Iechyd Cyhoeddus Cymru.
   

 • Bwrdd Iechyd Powys yn ymrwymo i Amser i Newid

  Dydd Gwener, 22 Tachwedd 2013, Iechyd Cyhoeddus Cymru
  Bwrdd Iechyd Addysgu Powys yn cefnogi'r ymgyrch genedlaethol Amser i Newid sy’n anelu at atal gwahaniaethu ar sail iechyd meddwl.

 • Cyfle Ariannu Grow Wild

  Dydd Iau, 21 Tachwedd 2013, Planet Health Cymru
  Ydych chi yn grŵp cymunedol? A oes angen bywiogi ardal yn eich cymuned leol? A fyddai £500 – £5,000 o gymorth i chi ei wneud yn hygyrch i’r gymuned ehangach, yn amlwg ac i ysbrydoli?

Cofnodion 101 i 125 o 1809
Rhannu:  Share this page on Twitter  Share this page in Facebook  Save this page in delicious  Digg this page.  Save this page in LinkedIn  Stumble this page.  Save this page in reddit.com