Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon

Cofrestrwch i Newyddion Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dilynwch ni ar:

Ein Tweets diweddaraf:

Newyddion

Hidlo Newyddion
Cofnodion 76 i 100 o 1807
 • Erthygl barn Chwarae Cymru

  Dydd Llun, 27 Ionawr 2014, Planet Health Cymru
  Yn ddiweddar cyfranodd Marianne Mannello, Cyfarwyddwr Cynorthwyol: Polisi, Cymorth ac Eiriolaeth Chwarae Cymru erthygl barn ar gyfer gwefan Crew (adfywio Cymru).

 • Ariannu Cymunedau’n gyntaf

  Dydd Llun, 27 Ionawr 2014, Planet Health Cymru
  Mae mentrau addysg, cyfleusterau chwarae a phrosiectau gofal plant yng nghymunedau tlotaf Cymru yn mynd i gael miloedd o bunnoedd o gyllid o gronfa newydd gwerth £3 miliwn sy’n cael ei darparu gan Lywodraeth Cymru.

 • Gwella gofal i ofalwyr

  Dydd Gwener, 24 Ionawr 2014, 1000 o Fywydau a Mwy
  Mae gwasanaeth newydd yn cael ei gyflwyno mewn practisau Meddygon Teulu ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan i nodi a chefnogi’n rhagweithiol bobl sy’n gofalu am y rhai sy’n annwyl iddynt.
   

 • Cyhoeddi agenda a phapurau ar gyfer nawfed cyfarfod ar hugain y Bwrdd

  Dydd Gwener, 24 Ionawr 2014, Iechyd Cyhoeddus Cymru
  Mae'r agenda a'r papurau wedi'u cyhoeddi ar gyfer nawfed cyfarfod ar hugain Bwrdd Iechyd Cyhoeddus Cymru.

 • Arloeswr atal briwiau pwysedd yn derbyn MBE

  Dydd Iau, 23 Ionawr 2014, 1000 o Fywydau a Mwy
  Mae Nigel Broad, uwch nyrs a oedd yn flaenllaw mewn gwaith gwella ansawdd yng Nghymru sydd wedi arwain at leihad sylweddol yn nifer y cleifion sy’n dioddef o friwiau pwysedd, wedi cael MBE yn Rhestr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd y Frenhines.  
   

 • Adroddiad Blynyddol ar ‘Law yn Llaw at Iechyd Meddwl’

  Dydd Mawrth, 21 Ionawr 2014, Iechyd Cyhoeddus Cymru
  Mae Adroddiad Blynyddol 2012-13 ar gyflenwad strategaeth Llywodraeth Cymru ‘Law yn Llaw at Iechyd Meddwl’ wedi ei gymeradwyo gan Fwrdd Iechyd Cyhoeddus Cymru.
   

 • Canllaw ‘Sut i’ newydd i gefnogi gwelliannau mewn gofal i bobl ag anableddau dysgu mewn ysbytai cyffredinol

  Dydd Llun, 20 Ionawr 2014, 1000 o Fywydau a Mwy
  Mae canllaw newydd ‘Sut i’ 1000 o Fywydau – Gwasanaeth Gwella wedi cael ei lansio gan y Gweinidog Iechyd, Mr Mark Drakeford, i sicrhau bod pobl ag anableddau dysgu yn cael y lefel gywir o ofal mewn ysbytai yng Nghymru.
   

 • Creu rhwydwaith lefel Aur Gwella Ansawdd Gyda'n Gilydd i fod yn hyfforddwyr gwella

  Dydd Llun, 20 Ionawr 2014, 1000 o Fywydau a Mwy
  Rhoddwyd cyfle i staff GIG Cymru a chanddynt brofiad o waith gwella ansawdd ddatblygu eu gallu i hyfforddi eu cydweithwyr sy'n ceisio gwella gofal cleifion ymhellach.
   

 • Nofel gan Dr Gwen Lowe ar restr hir gwobr ffuglen

  Dydd Llun, 20 Ionawr 2014, Iechyd Cyhoeddus Cymru
  Mae Dr Gwen Lowe, Ymgynghorydd mewn Rheoli Clefydau Trosglwyddadwy i Iechyd Cyhoeddus Cymru, wedi ysgrifennu nofel i blant ac mae wedi ei rhoi ar y rhestr hir yng Nghystadleuaeth Ffuglen Plant The Times/Chicken House.
   

 • Achosion iechyd meddwl ‘wedi cynyddu ymysg yr ifanc’ ar ôl y dirwasgiad

  Dydd Iau, 16 Ionawr 2014, Rhwydwaith Hybu Iechyd Meddwl Cymru Gyfan
  Cafwyd cynnydd mawr yn nifer y bobl ifanc sy’n dioddef problemau iechyd meddwl ers y dirwasgiad, yn ôl y Coleg Brenhinol Meddygon Teulu.

 • Gwnewch adduned i ddod yn iach yn ystod Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth o Ordewdra

  Dydd Mercher, 15 Ionawr 2014, Iechyd Cyhoeddus Cymru
  Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru’n manteisio ar Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth o Ordewdra (Ionawr13-19) fel cyfle i atgoffa teuluoedd fod cymorth ar gael i’w helpu i fwyta’n well ac i ymarfer.

 • Gallai arloesedd o Alasga helpu i wella gofal iechyd yng Nghymru

  Dydd Mawrth, 14 Ionawr 2014, 1000 o Fywydau a Mwy
  Digwyddiad newydd wedi ei gydlynu gan 1000 o Fywydau - Gwasanaeth Gwella yw ‘System gofal  Nuka: Gwersi ar gyfer ailgynllunio gofal iechyd yng Nghymru’ a fydd yn cyflwyno pawb sydd â diddordeb mewn gwella gofal iechyd yng Nghymru i system ofal sy’n torri tir newydd a grëwyd yn Alasga.

 • Grŵp cerdded Ffit am Oes Cas-gwent yn dathlu blwyddyn

  Dydd Iau, 9 Ionawr 2014, Planet Health Cymru
  Mae grŵp o gerddwyr a gefnogir gan wasanaethau Hamdden a Chefn Gwlad Cyngor Sir Fynwy wedi dathlu blwyddyn ers cael eu ffurfio trwy wneud taith gerdded mewn cylch o dair milltir o Ganolfan Hamdden Cas-gwent i Piercefield House a dychwelyd ar Daith Gerdded Dyffryn Gwy.

 • Cyhoeddi adolygiad o dystiolaeth ar dai ac iechyd

  Dydd Mercher, 8 Ionawr 2014, Iechyd Cyhoeddus Cymru
  Mae Uned Gymorth Asesu Effaith ar Iechyd Cymru (WHIASU) wedi cyhoeddi 'Adolygiad o Dystiolaeth Tai ac Iechyd ar gyfer Asesu Effaith ar Iechyd’ ar ei gwefan.

 • Llwybr NICE ar anhwylderau iechyd meddwl cyffredin a ‘siop un stop’ am gyngor

  Dydd Iau, 2 Ionawr 2014, Rhwydwaith Hybu Iechyd Meddwl Cymru Gyfan
  Mae gan feddygon teulu fynediad cyflym a hawdd bellach i bob dim sydd gan NICE i’w ddweud am anhwylderau iechyd meddwl cyffredin yn sgil cyhoeddi Llwbr NICE newydd ar y testun.

 • Mae gwneud pethau bach yn gwneud gwahaniaeth mawr

  Dydd Iau, 2 Ionawr 2014, Rhwydwaith Hybu Iechyd Meddwl Cymru Gyfan
  Bydd yr ymgyrch newydd Amser i Newid, sy’n cael ei lansio ar 20Ionawr 2014, yn dangos y pethau bach bob dydd y gallwch eu gwneud i’r bobl sy’n bwysig i chi - gall fod yn sgwrs dros baned, anfon neges destun, neu alw rhywun i ofyn sut mae’n mynd.  Edrychwch am ein hysbyseb newydd ar ITV, Channel 4, Five, Sky ac ar catch up TV.

 • Swyddogion yn dal yn wyliadwrus am y ffliw, ac yn annog pobl i helpu ei atal rhag lledu

  Dydd Llun, 23 Rhagfyr 2013, Iechyd Cyhoeddus Cymru
  Yn y cyfnod yn arwain at y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd, mae swyddogion iechyd yng Nghymru wedi annog pawb mewn grwpiau ‘risg’ i ddiogelu eu hunain rhag ffliw ac aros yn ddiogel trwy gydol y gaeaf.
   

 • Rhowch y gorau iddi i arbed paced y Flwyddyn Newydd hon!

  Dydd Llun, 23 Rhagfyr 2013, Iechyd Cyhoeddus Cymru
  Gwnewch adduned blwyddyn newydd i chi’ch hun i roi’r gorau i smygu ac fe wnewch chi arbed paced! Dyma’r neges gan Dim Smygu Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru'r Flwyddyn Newydd hon.
   

 • Newid yn nhrefniadau adrodd ar gyfer y Cyfarwyddwr Nyrsio

  Dydd Iau, 19 Rhagfyr 2013, Iechyd Cyhoeddus Cymru
  Mae’r trefniadau adrodd ar gyfer y Cyfarwyddwr Nyrsio wedi eu diwygio felly mae Rhiannon Beaumont-Wood yn awr yn adrodd i’r Prif Weithredwr.
   

 • Gwefan Walk Unlimited

  Dydd Iau, 19 Rhagfyr 2013, Planet Health Cymru
  Mae’r wefan hon wedi cael ei datblygu gan grŵp bach o weithwyr proffesiynol sy’n gweithio ar draws y wlad yn cyflenwi prosiectau cerdded ac yn rhoi cyngor am gerdded. Eu nod yw lleihau’r rhwystrau i gerdded a sicrhau bod y cyhoedd yn gallu cael gwybodaeth o ansawdd uchel.

 • Law yn Llaw at Iechyd Meddwl – flwyddyn yn ddiweddarach

  Dydd Iau, 19 Rhagfyr 2013, Rhwydwaith Hybu Iechyd Meddwl Cymru Gyfan
  Mae adroddiad sy’n cael ei gyhoeddi gan Lywodraeth Cymru yn dangos bod camau breision wedi’u cymryd i wella gwasanaethau iechyd meddwl yng Nghymru yn ystod y flwyddyn a aeth heibio.

 • Rhyddhau adroddiad ar ganser plentyndod

  Dydd Mawrth, 17 Rhagfyr 2013, Iechyd Cyhoeddus Cymru
  Mae Uned Gwybodaeth ac Arolygaeth Canser Cymru wedi cyfrannu i ddadansoddiad newydd ar nifer (cyffredinolrwydd) y plant sy’n byw â chanser yn y Deyrnas Unedig.

 • Gêm ffliw ar-lein newydd, rad, ddwyieithog rhieni a phlant yn dysgu ‘llorio’r lluchaid’

  Dydd Mawrth, 17 Rhagfyr 2013, Iechyd Cyhoeddus Cymru
  Lansiwyd gêm ar-lein newydd arloesol gan Iechyd Cyhoeddus Cymru i dynnu sylw at fanteision brechiad ffliw mewn ffordd hwyliog a chwareus.
   

 • Lansio ap Addunedau Newydd i helpu smygwyr yng Ngogledd Cymru i roi’r gorau iddi yn 2014

  Dydd Sadwrn, 14 Rhagfyr 2013, Iechyd Cyhoeddus Cymru
  Gwnewch adduned blwyddyn newydd i roi’r gorau i smygu a gofynnwch i’ch ffrindiau eich helpu... dyma’r neges gan Dîm Iechyd Cyhoeddus Gogledd Cymru y Nadolig hwn.
   

 • Gwaith ar Dir Ysbytai’r Alban

  Dydd Gwener, 13 Rhagfyr 2013, Planet Health Cymru
  Mae'r Prosiect Hospital Grounds Greenspace (HGG) wedi bod yn ymchwilio i arfer da o ran cynnwys pobl wrth ddylunio, defnyddio a chynnal a chadw mannau gwyrdd gerllaw ysbytai.

Cofnodion 76 i 100 o 1807
Rhannu:  Share this page on Twitter  Share this page in Facebook  Save this page in delicious  Digg this page.  Save this page in LinkedIn  Stumble this page.  Save this page in reddit.com