Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon

Newyddion

Hidlo Newyddion
Cofnodion 276 i 300 o 1809
 • Gyda dros 300 o farwolaethau oherwydd hunanladdiad y flwyddyn, mae 'Cymorth wrth Law'

  Dydd Llun, 24 Mehefin 2013, Iechyd Cyhoeddus Cymru
  Mae cannoedd o bobl yn marw drwy hunanladdiad bob blwyddyn yng Nghymru ond mae cymorth wrth law bellach ar ffurf canllaw defnyddiol a lansiwyd heddiw.
   

 • Dim Amarch mewn Iselder

  Dydd Gwener, 21 Mehefin 2013, Rhwydwaith Hybu Iechyd Meddwl Cymru Gyfan
  Mae’r stigma sy’n gysylltiedig â salwch meddwl yn rhwystro buddsoddiad mewn iachâd – er bod baich yr anhwylderau ar gymdeithas yn aruthrol.

 • Cyhoeddi Canllawiau Iechyd Meddwl Newydd

  Dydd Gwener, 21 Mehefin 2013, Rhwydwaith Hybu Iechyd Meddwl Cymru Gyfan
  Mae Cyflogwyr y GIG wedi cyhoeddi canllawiau newydd ar gyfer rheolwyr yn ymwneud ag iechyd meddwl eu staff. Mae’n cynnwys sut i gael effaith gadarnhaol ar y gweithle a chefnogi staff â phroblemau iechyd meddwl.

 • Sgrinio Clyw Babanod Cymru yn cyhoeddi ei adroddiad blynyddol

  Dydd Gwener, 21 Mehefin 2013, Iechyd Cyhoeddus Cymru
  Mae Sgrinio Clyw Babanod Cymru wedi cyhoeddi ei adroddiad blynyddol ar gyfer 2012 yn amlygu blwyddyn lwyddiannus.
   

 • Ewch ati i ddarllen, i wella gyda chynllun Presgripsiwn Llyfrau Cymru…

  Dydd Gwener, 21 Mehefin 2013, Rhwydwaith Hybu Iechyd Meddwl Cymru Gyfan
  Mae cynllun Presgripsiwn Llyfrau Cymru yn mynd o nerth i nerth. Ei fwriad yw cynorthwyo pobl â phroblemau seicolegol ysgafn i ganolig, gyda llyfrgelloedd yng Nghymru yn rhoi benthyg dros 38,000 o lyfrau yn ystod y ddwy flynedd diwethaf.

 • Staff GIG Cymru yn cefnogi Wythnos Ymwybyddiaeth o Gwympo

  Dydd Iau, 20 Mehefin 2013, 1000 o Fywydau a Mwy
  Bydd staff GIG Cymru o bob cwr o'r wlad yn cefnogi Wythnos Ymwybyddiaeth o Gwympo 2013 Age UK yr wythnos hon (17-21 Mehefin 2013). Nod yr ymgyrch codi ymwybyddiaeth hon yw cael pobl i 'droedio'n ofalus' drwy gadw eu traed yn iach i atal cwympiadau yn ddiweddarach mewn bywyd.

 • Golwg gynnar ar wiriadau iechyd a lles ar-lein

  Dydd Mercher, 19 Mehefin 2013, Iechyd Cyhoeddus Cymru
  Cyfarfu Iechyd Cyhoeddus Cymru â chynrychiolwyr Cymunedau yn Gyntaf, timau lleol iechyd y cyhoedd, awdurdodau lleol ac Age Cymru ar ddydd Mawrth 17 Mehefin i gael golwg cynnar ar ddatblygu gwiriad iechyd a lles arloesol newydd ar-lein ar gyfer pobl dros 50 oed.
   

 • Grŵp Adolygu ‘Gwasanaethau Ecosystem, Iechyd a Lles

  Dydd Mercher, 19 Mehefin 2013, Planet Health Cymru
  Wrth i ddiddordeb o ran polisi ym mudd gwasanaethau ecosystem i les dynol gynyddu, mae nifer gynyddol o adolygiadau systematig neu gyfuniadau tystiolaeth eraill yn cael eu comisiynu, sydd yn mynd i’r afael ag effeithiau rheolaeth amgylcheddol ar iechyd a lles dynol.

 • Cyhoeddi agenda a phapurau ar gyfer pumed cyfarfod ar hugain y Bwrdd

  Dydd Mercher, 19 Mehefin 2013, Iechyd Cyhoeddus Cymru
  Mae'r agenda a'r papurau wedi'u cyhoeddi ar gyfer pumed cyfarfod ar hugain Bwrdd Iechyd Cyhoeddus Cymru.
   

 • Gweithgaredd wythnos codymu Gogledd Cymru

  Dydd Mercher, 19 Mehefin 2013, Iechyd Cyhoeddus Cymru
  Nid yw syrthio yn rhan anochel o heneiddio – dyma yw neges allweddol Wythnos Ymwybyddiaeth Syrthio eleni.
   

 • Cyhoeddi adroddiad ar y dystiolaeth ynghylch camddefnyddio alcohol a chyffuriau ymhlith merched beichiog

  Dydd Mawrth, 18 Mehefin 2013, Iechyd Cyhoeddus Cymru
  Fel rhan o Raglen y Blynyddoedd Cynnar cyhoeddwyd adolygiad cyflym o’r dystiolaeth ynghylch ymyriadau sy’n ymdrin â chamddefnyddio alcohol a chyffuriau gan ferched beichiog.
   

 • Parciau ffyniannus

  Dydd Gwener, 14 Mehefin 2013, Planet Health Cymru
  Mae gwefan newydd o’r enw Parciau Ffyniannus wedi cael ei chreu gan Ymddiriedolaeth y Tir a Chronfa Dreftadaeth y Loteri.

 • Cyhoeddi’r adroddiad terfynol ar yr achosion o Cryptosporidiosis yn gysylltiedig â Fferm Gymunedol Greenmeadow

  Dydd Iau, 13 Mehefin 2013, Iechyd Cyhoeddus Cymru
  Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi adroddiad ar yr ymateb aml-asiantaeth i achos o Cryptosporidiosis yn gysylltiedig â fferm gymunedol yn Nhorfaen ym mis Ebrill 2012.
   

 • Adroddiad twf gwyrdd mewn dinasoedd

  Dydd Mercher, 12 Mehefin 2013, Planet Health Cymru
  Mae’r adroddiad hwn yn cyfosod canfyddiadau chwe astudiaeth achos o bolisïau twf gwyrdd trefol, pedwar ar lefel dinas (Paris, Chicago, Stockholm, Kitakyushu) a dau ar y lefel genedlaethol (China, Korea).

 • Rhybudd am glwy'r pennau wrth i'r frech goch barhau i ledaenu

  Dydd Mercher, 12 Mehefin 2013, Iechyd Cyhoeddus Cymru
  Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn rhybuddio am gynnydd yn nifer yr achosion o glwy'r pennau yng Nghymru gan fod gormod o bobl yn dal heb eu brechu â'r brechlyn MMR.
   

 • Cais am grynodebau ar gyfer Cynhadledd Iechyd Cyhoeddus 2013

  Dydd Mawrth, 11 Mehefin 2013, Iechyd Cyhoeddus Cymru
  Mae crynodebau’n cael eu derbyn yn awr ar gyfer posteri a chyflwyniaau yng Nghynhadledd Iechyd Cyhoeddus Cymru ar 10 a 11 Hydref 2013.
   

 • Cyhoeddi Adroddiad Arolwg Defnyddwyr Cyswllt HIV Cymru Gyfan 2012

  Dydd Llun, 10 Mehefin 2013, All Wales HIV Network
  Mae canfyddiadau Arolwg Cyswllt HIV Cymru Gyfan 2012 bellach wedi cael eu dadansoddi ac mae adroddiad llawn ar gael i’w lawrlwytho o wefan Cyswllt HIV Cymru Gyfan.

 • Y galw am y brechlyn MMR yn parhau wrth i nifer yr achosion o'r frech goch gynyddu eto

  Dydd Llun, 10 Mehefin 2013, Iechyd Cyhoeddus Cymru
  Mae bron 2,500 o ddosau o'r brechlyn MMR wedi cael eu rhoi gan feddygfeydd yng Nghymru yn ystod yr wythnos ddiwethaf wrth i Iechyd Cyhoeddus Cymru barhau i annog pobl sydd heb eu brechu i gael y pigiad.
   

 • Bydd gwrando ar gleifion yn gwella gofal

  Dydd Gwener, 7 Mehefin 2013, 1000 o Fywydau a Mwy
  Mae papur gwyn newydd gan 1000 o Fywydau a Mwy yn egluro sut y mae gwrando ar gleifion a deall sut deimlad yw derbyn gofal yn ffordd allweddol i GIG Cymru wella ei wasanaethau.
   

 • Menter AcSEED

  Dydd Gwener, 7 Mehefin 2013, Rhwydwaith Hybu Iechyd Meddwl Cymru Gyfan
  Mae Menter AcSEED yn gysyniad a sylfaenwyd gan bobl ifanc â phrofiad personol uniongyrchol o salwch meddwl yn ifanc iawn. Mae eu profiadau wedi cael eu defnyddio i adnabod ac argymell ystod o arferion gorau a allai fod wedi helpu i adnabod a chefnogi eu hanawsterau emosiynol oedd yn dod i’r amlwg yn sylweddol yn ystod eu blynyddoedd yn yr ysg

 • Dyddiadau hyfforddi Ymyrraeth Fer newydd wedi eu cyhoeddi

  Dydd Iau, 6 Mehefin 2013, Iechyd Cyhoeddus Cymru
  Mae Dim Smygu Cymru yn falch o gyhoeddi dyddiadau newydd ar gyfer cyrsiau hyfforddiant ymyrraeth fer hanner diwrnod sydd yn rhad ac am ddim.
   

 • Yr Is-adran Sgrinio yn dathlu Wythnos y Gwirfoddolwyr!

  Dydd Mercher, 5 Mehefin 2013, Iechyd Cyhoeddus Cymru
  Mae prosiect peilot i wirfoddolwyr a ddechreuodd yn Is-adran Sgrinio Iechyd Cyhoeddus Cymru yn dathlu Wythnos Genedlaethol y Gwirfoddolwyr!
   

 • Nifer y plant dwyflwydd oed sy'n cael y brechiad MMR ar ei uchaf erioed

  Dydd Mercher, 5 Mehefin 2013, Iechyd Cyhoeddus Cymru
  Wrth i nifer yr achosion o'r frech goch yn ardal Abertawe gyrraedd 1,171, mae nifer y plant dwyflwydd oed sy'n cael y brechlyn MMR wedi cyrraedd y lefel uchaf erioed.
   

 • Hunanladdiad â Chymorth 'Cyntaf' y DU ar gyfer Dementia

  Dydd Mercher, 5 Mehefin 2013, Rhwydwaith Hybu Iechyd Meddwl Cymru Gyfan
  Mae’r achos cyntaf o berson o Brydain sydd wedi dewis dod â’u bywyd i ben mewn canolfan yn y Swistir am fod ganddynt ddementia wedi cael ei gofnodi.

 • Gwobr i Feithrinfa sy’n hybu iechyd plant

  Dydd Mawrth, 4 Mehefin 2013, Iechyd Cyhoeddus Cymru
  Meithrinfa Ogwen Bethesda yw’r feithrinfa gyntaf yng Ngwynedd i‘w gwobrwyo am ei gwaith hybu iechyd fel aelod o’r Cynllun Cyn-Ysgol Iach a Chynaliadwy.
   

Cofnodion 276 i 300 o 1809
Rhannu:  Share this page on Twitter  Share this page in Facebook  Save this page in delicious  Digg this page.  Save this page in LinkedIn  Stumble this page.  Save this page in reddit.com