Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon

Cyhoeddi ystadegau gwefan Iechyd Cyhoeddus Cymru ar gyfer Chwefror 2012

Dydd Iau, 29 Mawrth 2012
Mae data a gesglir gan Google Analytics ar sut y mae ymwelwyr wedi rhyngweithio â gwefan Iechyd Cyhoeddus Cymru yn ystod ail fis 2012 bellach ar gael.
 
Rhwng 1-29 Chwefror 2012 cofnodwyd 9,602 o ymweliadau â’r wefan Saesneg gan 5,192 o wahanol ymwelwyr a edrychodd ar gyfanswm o 32,196 o dudalennau. Ar gyfartaledd roedd yr ymwelwyr yn edrych ar dair tudalen yn ystod pob ymweliad ac yn treulio bron dri munud ar y wefan. Roedd 88 y cant o’r ymwelwyr yn dod o’r DU a 51 y cant (o’r cyfanswm) yn dod o Gymru.
 
Mae nifer yr ymweliadau yn ystod mis Chwefror 2012 18 y cant yn uwch nag yn ystod mis Chwefror 2011 (ond rhaid cofio bod diwrnod ychwanegol ym mis Chwefror 2012) (gweler ffigur 1). 
 
Ffigur 1: Ymweliadau wythnosol â gwefan Iechyd Cyhoeddus Cymru: 01/02/2012-29/02/2012 [glas] a 01/02/2011-28/02/2011 [gwyrdd]
 

Ar gyfer fersiwn Cymraeg y wefan, cofnodwyd 328 o ymweliadau gan 185 o wahanol ymwelwyr a edrychodd ar gyfanswm o 870 o dudalennau. Ar gyfartaledd treuliodd yr ymwelwyr dros ddau funud ar y wefan gan edrych ar oddeutu dair tudalen yn ystod pob ymweliad.
 
Rhestrir y pymtheg tudalen yr ymwelwyd â hwy amlaf yn y tabl isod:
 
The top fifteen most visited pages are given in the table below:
 
Safle
Teitl y Dudalen (y wefan Saesneg)
Teitl y Dudalen (y wefan Gymraeg)
1
Hafan (Home)
2
Search
Problemau Iechyd Meddwl (Mental health Problems)
3
Newyddion (News Index)
4
Tîm Cynghori Gofal Meddygol Sylfaenol (PMCAT) (Primary Medical Care Advisory Team (PMCAT)
5
Gordewdra (Obesity)
6
Map y safle (Site Map)
7
Pynciau Iechyd (Health Topics)
8
9
Y Rhaglen Atal a Hybu (Prevention and Promotion Programme)
10
Gwasanaethau a Thimau (Services and Teams)
11
Cyhoeddi ystadegau gwefan Iechyd Cyhoeddus Cymru ar gyfer Ionawr 2012 (Public Health Wales website statistics for January 2012 published)
12
Amddiffyn Plant (Safeguarding Children Service)
13
Bwyta, gweithgaredd corfforol a gordewdra (Eating, Physical Activity and Obesity) 
14
Digwyddiadau (Events)
15
Achosion o’r frech goch yng Ngwynedd Cymru (Outbreak of measles in Gwynedd)
 
 
Yn ôl y disgwyl, mae llawer o’r tudalennau cynnwys mwyaf poblogaidd yn dudalennau gwelywio. Fodd bynnag, mae dau holiadur yn gwahodd rhanddeiliad i ymateb iddynt hefyd yn boblogaidd iawn.
 
Tudalen lanio yw’r dudalen y mae ymwelydd yn ei defnyddio i gael mynediad i’r wefan. Rhestrir y deg tudalen lanio a ddefnyddiwyd amlaf gan ymwelwyr i gael mynediad i fersiwn Saesneg gwefan Iechyd Cyhoeddus Cymru yn y tabl isod:
 
 
 
Ar gyfer fersiwn Cymraeg y wefan, yr hafan oedd y dudalen lanio a gofnodwyd amlaf, gan gyfrif am 38 y cant o’r ymweliadau ac yna’r dudalen ‘Problemau Iechyd Meddwl’ ar 14 y cant. Cafodd y 52 y cant o’r ymwelwyr sy’n weddill fynediad i’r wefan drwy 89 o wahanol dudalennau ond nid oedd yr un o’r rhain yn cynrychioli cyfran arwyddocaol o’r tudalennau glanio.
 
Mae ein Polisi Preifatrwydd, y ceir dolen iddo ar waelod pob un o dudalennau gwefan Iechyd Cyhoeddus Cymru, yn berthnasol i bob gwybodaeth a gesglir neu a gyflwynir i wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru ac i’r defnydd o Google Analytics i fonitro gweithgaredd defnyddwyr. Gellir darllen ein Polisi Preifatrwydd yn: http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/888/tudalen/47461.
 
Ffynhonnell: Iechyd Cyhoeddus Cymru
Rhannu:  Share this page on Twitter  Share this page in Facebook  Save this page in delicious  Digg this page.  Save this page in LinkedIn  Stumble this page.  Save this page in reddit.com