Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon

Diweddariad ar yr achosion o’r frech goch ym Mhorthmadog

Dydd Mercher, 7 Mawrth 2012
Mae rhieni ar hyd a lled y Gogledd yn cael eu hannog i sicrhau bod eu plant wedi cael y ddau ddos o’r brechlyn MMR ar ôl achosion o’r frech goch ym Mhorthmadog.
 
Mae tri o blant eraill wedi cael diagnosis clinigol o’r frech goch ym Mhorthmadog sy’n dod â chyfanswm yr achosion i 36.
 
Mae 30 o’r achosion hyn yn gysylltiedig ag Ysgol Eifionydd, Porthmadog, Gwynedd.
 
Mae’r chwe achos arall yn byw yn yr un ardal ddaearyddol ond nid oes cysylltiadau uniongyrchol rhyngddynt a’r achosion yn yr ysgol.
 
Yn y mwyafrif o’r achosi hyn, nid yw’r plant wedi cael brechiad MMR, neu maent ond wedi cael un dos.
 
Meddai Dr Judy Hart, Ymgynghoryddd Rheoli Clefydau Trosglwyddadwy yn Iechyd Cyhoeddus Cymru: “Mae’r frech goch yn glefyd heintus iawn ac mae’n lledaenu’n hawdd iawn.
 
“Mae feirws y frech goch bellach yn cylchredeg yn y gymuned. Felly, mae pawb nad ydynt wedi cael eu diogelu gan ddau ddos o’r brechlyn MMR mewn perygl o ddal y clefyd.
 
“Gellid bod wedi atal y rhan fwyaf o’r achosion yr ymchwilir iddynt gan y brechlyn MMR.
 
“Mae MMR yn frechlyn diogel ac effeithiol sy’n amddiffyn plant rhag salwch feirysol mwyaf difrifol plentyndod.
 
Dylai plant gael eu dos cyntaf o’r brechlyn pan fyddant yn 12-13 mis  oed a’r ail pan fyddant tua thair blwydd a phedwar mis oed.
 
Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn annog rhieni yn y Gogledd nad yw eu plant wedi cael un neu ddau o’r dosau hyn i sicrhau bod eu plant yn cael y brechiad MMR.
 
Mae hyn yn bwysig iawn oherwydd gwyddom y bydd nifer fawr o blant yn dod at ei gilydd ar gyfer yr Eisteddfod yn ystod yr wythnosau nesaf.
 
Anfonir llythyrau i ysgolion a phractisau meddygon teulu ar draws y rhanbarth i’w hatgoffa o’r angen i sicrhau eu bod wedi cael eu brechiadau.
 
Mae meddygon teulu yn y Gogledd yn gweithio’n galed i gynnig  brechiadau i blant lleol nad ydynt wedi cael y ddau ddos o’r brechlyn MMR.
 
Yn ogystal, trefnwyd sesiynau brechu yr wythnos diwethaf mewn 2 ysgol ym Mhorthmadog. Cafodd cyfanswm o 30 o blant eu brechu yn ystod y sesiynau hyn.
 
Clefyd feirysol difrifol a heintus iawn yw’r frech goch sy’n gallu achosi cymhlethdodau yn cynnwys niwmonia, llid yr ymennydd ac enseffalitis yn arbennig ymysg plant dan bump oed, y rhai a chanddynt systemau imiwnedd gwan a phlant â deiet gwael. Gall fod yn angheuol mewn achosion prin.
 
Bydd llawer o bobl a fydd yn dal y frech goch yn cael twymwn, peswch, llygaid coch a thrwyn llawn ac yn teimlo’n sâl yn gyffredinol. Mae’r frech ei hun yn ymddangos ychydig ddyddiau’n ddiweddarach gan ddechrau ar yr wyneb a lledaenu i weddill y corff dros nifer o ddiwrnodau.
 
“Os bydd eich plentyn yn sâl ac os byddwch yn amau bod y ferch goch arno, dylech gysylltu â’ch meddyg teulu dros y ffôn neu â Galw Iechyd Cymru ar 0845 4647. Ni ddylai eich plentyn fynd i’r ysgol neu’r feithrinfa am bum niwrnod ar ôl i’r frech ymddangos,” ychwanegodd Dr Hart.
 
“Yr unig ffordd o atal y frech goch yw sicrhau bod o leiaf 95 y cant o blant yng Nghymru wedi cael dau ddos o’r brechlyn MMR.
 
“Er bod mwy o blant yn cael y brechlyn nawr, mae llawer o ffordd i fynd cyn y gallwn warantu bod plant Cymru’n ddiogel rhag y frech goch.”
 
Mae rhagor o wybodaeth am y frech goch ar gael ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru: http://www.wales.nhs.uk/sites3/page.cfm?orgId=457&pid=25444

Gweler hefyd:

Ffynhonnell: Iechyd Cyhoeddus Cymru
Rhannu:  Share this page on Twitter  Share this page in Facebook  Save this page in delicious  Digg this page.  Save this page in LinkedIn  Stumble this page.  Save this page in reddit.com