Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon

Cyfarfod nesaf Tîm Ymateb i Ymchwiliad Hanson Cement

Dydd Mawrth, 6 Rhagfyr 2011
Cynhelir chweched cyfarfod Tîm Ymateb i Ymchwiliad Hanson Cement heddiw (6 Rhagfyr 2011).
 
Bydd arbenigwyr o Iechyd Cyhoeddus Cymru, yr Asiantaeth Diogelu Iechyd a’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn cyflwyno elfennau terfynol gwaith yr ymchwiliad.
 
Bydd fersiwn drafft o adroddiad terfynol yr ymchwiliad yn cael ei gyflwyno hefyd. Bydd hwn yn dod â chanfyddiadau meysydd unigol yr ymchwiliad ynghyd.
 
Cam nesaf yr ymchwiliad fydd gofyn barn trigolion lleol am y ffordd y caiff y canfyddiadau eu cyflwyno ac a aed i’r afael â’u pryderon. Bydd hyn yn dechrau ym mis Ionawr 2012.
 
Rhagwelir y bydd adroddiad terfynol yr ymchwiliad yn cael ei gyhoeddi ym mis Ebrill 2012.
 

Cysylltiad iechyd galwedigaethol

 
Bydd yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) yn cyflwyno eu hymateb i bryderon trigolion am gysylltiad iechyd galwedigaethol.
 
Dywedodd Jane Lassey, Pennaeth Gweithrediadau’r HSE yng Nghymru: "Mae ymchwiliad yr HSE wedi ystyried gweithrediadau hanesyddol a chyfredol ar safle Hanson Cement.
 
“Fe wnaethom ymweld â’r safle i adolygu’r rheoliadau presennol i leihau’r peryglon o ran iechyd galwedigaethol oherwydd llwch ac asbestos gan adolygu hefyd cofnodion hanesyddol yr arolygon monitro aer a’r gwiriadau iechyd a wnaed ar weithwyr.
 
“Mae’r dystiolaeth o ymchwiliad yr HSE yn dangos bod y peryglon yn sgil cyswllt â sylweddau peryglus yn cael eu rheoli’n dda yn gyffredinol ar y safle, a bod y ddarpariaeth iechyd galwedigaethol bresennol y tu hwnt i’r hyn sy’n ofynnol yn ôl y gyfraith.
 
“Yn ystod yr ymchwiliad hwn, ni chanfu’r HSE unrhyw dystiolaeth o lefelau uwch o ganser ymysg gweithwyr ar y safle dros y 12 mlynedd diwethaf.
 
“Yn seiliedig ar y rheolyddion sydd ar waith a’r wybodaeth sydd ar gael, mae rhan yr HSE yn yr ymchwiliad bellach wedi dod i ben.”
 

Allyriadau ac ansawdd aer

 
Bydd Canolfan Ymbelydredd, Cemegau a Pheryglon Amgylcheddol Cymru (CRCEW), rhan o’r Asiantaeth Diogelu Iechyd (ADI), yn cyflwyno adolygiad o allyriadau ocsidau nitrogen, sylffwr deuocsid, carbon monocsid a metelau a ddaw o’r gwaith sment. Bydd yn asesu ymhellach ansawdd yr aer lleol a’r effaith bosibl debygol ar iechyd y cyhoedd.
 
Adolygodd yr adroddiad ddata allyriadau ar lefel genedlaethol (DU), rhanbarthol a lleol dros gyfnod o 40 mlynedd, tra’n adolygu hefyd data monitro yn dyddio’n ôl i 1999. Yna cymharodd ddata a gafwyd â safonau ansawdd aer cenedlaethol sy’n seiliedig ar iechyd.
 
Dywedodd yr Athro David Russell, Pennaeth Canolfan Ymbelydredd, Cemegau a Pheryglon Amgylcheddol (Cymru): “Mae adroddiadau blaenorol wedi dangos bod ansawdd aer yn Sir y Fflint wedi bod yn dda ac yn gwella.
 
“Mae’r adroddiad hwn yn dangos yn glir bod allyriadau llygryddion wedi bod yn gostwng ar lefel genedlaethol a bod hyn hefyd yn wir am Hanson Cement.
 
“Mae sawl ffynhonnell llygryddion aer yn y rhanbarth, ac un yn unig yw Hanson Cement. Mae’r ffynonellau hyn yn cynnwys ffynonellau naturiol a rhai a wnaed gan ddynion, yn ogystal â ffynonellau mewnol ac awyr agored. Mae allyriadau cerbydau hefyd yn ffynhonnell bwysig.
 
“Mae monitro ansawdd aer ar gyfer y llygrwyr hyn yn Sir y Fflint yn dangos nad yw y tu hwnt i safonau ansawdd aer. Gan fod y safonau hyn yn seiliedig ar iechyd, mae’n annhebygol bod effaith ar iechyd y cyhoedd.”
 
Mae canfyddiadau’r adroddiad hwn yn cefnogi rhai adroddiad blaenorol yr ADI ar ansawdd aer lleol ac allyriadau deuocsinau. Canfu’r adroddiad hwn fod allyriadau deuocsinau o’r gwaith sment wedi gostwng yn sylweddol er 2000.
 

Cwynion

 
Hefyd yn y cyfarfod, bydd Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cyflwyno adroddiad o gwynion am niwsans amgylcheddol a dderbyniwyd gan Gyngor Sir y Fflint, Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru a Hanson Cement rhwng 2000 a 2010.
 
Defnyddiwyd yr adroddiad hwn i nodi ardaloedd daearyddol y cwynion, y math o gwynion ac effaith bosibl problemau niwsans sŵn, llwch ac arogl.
 
Problemau llwch a sŵn oedd y cwynion mwyaf cyffredin, er bod rhai wedi eu derbyn am arogl, mwg a halogi dŵr. Fodd bynnag, ni ellid priodoli’r holl gwynion a dderbyniwyd i Hanson Cement.
 
Dywedodd Dr Judy Hart, Ymgynghorydd Rheoli Clefydau Trosglwyddadwy i Iechyd Cyhoeddus Cymru: “Dangosodd data monitro fod y lefel yn mynd y tu hwnt i’r lefel a ganiateir yn ystod y nos ar adegau yn agos i’r gwaith sment. Fodd bynnag, nid oedd hwn yn cyrraedd lefelau sy’n debygol o effeithio ar iechyd corfforol.
 
“Er bod llwch sy’n weledol i’r llygaid yn annhebygol o achosi problemau iechyd, gall achosi annifyrrwch.  Ar rai adegau, mae lefel y llwch a gofnodwyd gan y data monitro wedi mynd y tu hwnt i’r lefelau canllaw.
 
“Dangosodd asesiad o samplau llwch a gymerwyd ar adeg y cwynion y gellid priodoli hyd at 22 y cant o’r samplau i’r gwaith sment.
 
“Fodd bynnag, ni ellid priodoli’r rhan fwyaf i’r gwaith sment am eu bod yn cynnwys sylweddau fel mwynau naturiol hundreuliedig, paill, ffibrau organig, halen a llwch cyffredinol.
 
“Rydym yn cydnabod y pryderon yn ymwneud â ffactorau niwsans a nodwyd gan rai cymunedau. Yn seiliedig ar y data a’r wybodaeth a adolygwyd, mae effaith ffactorau niwsans fel llwch, arogl, mwg a sŵn yn debygol o fod yn gysylltiedig ag annifyrrwch i rai pobl yn y gymuned, sy’n effeithio ar les ac ansawdd bywyd ehangach, yn hytrach nag iechyd corfforol.” 
 

Adroddiad terfynol

 
Bydd fersiwn drafft o adroddiad terfynol yr ymchwiliad yn cael ei gyflwyno yn y cyfarfod.
 
Cynhelir grwpiau ffocws, teithiau cerdded a sesiynau galw heibio ym mis Ionawr 2012. Bydd y gweithgareddau hyn yn rhoi cyfle i’r gymuned leol adolygu’r casgliadau a rhoi sylwadau ynglŷn ag a yw’r adroddiad yn mynd i’r afael â’u pryderon yn ddigonol.
 
Rhagwelir y bydd adroddiad terfynol yr ymchwiliad yn cael ei gyhoeddi ym mis Ebrill 2012.
 
Dywedodd Andrew Jones, Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd y Cyhoedd i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Chadeirydd Tîm Ymateb yr Ymchwiliad: “Mae’r holl ganfyddiadau o’r gwaith gwahanol a wnaed wedi cael eu rhoi gyda’i gilydd mewn un ddogfen yn amlinellu proses yr ymchwiliad, ei gasgliadau a’r argymhellion.
 
“Mae canfyddiadau cyffredinol yr ymchwiliad yn dangos nad yw’r allyriadau o’r gwaith sment yn niweidiol i iechyd.
 
“Rydym yn argymell gwella’r cyfathrebu a’r ymgysylltu rhwng Hanson Cement, asiantaethau cyhoeddus, cyrff cyhoeddus a’r gymuned leol er mwyn ailadeiladu hyder. Rydym hefyd yn argymell bod yr holl waith monitro a samplu perthnasol yn cael ei adolygu gan yr asiantaethau rheoleiddio.
 
“Dengys ein canlyniadau nad oes angen unrhyw ymchwiliadau pellach oni bai bod gwybodaeth newydd yn cael ei ganfod yn sgil monitro a gwyliadwraeth fel mater o drefn.
 
“Fodd bynnag, hoffwn bwysleisio nad yw’r adroddiad yr ydym yn ei gyflwyno heddiw yn derfynol eto.
 
“Rydym yn gwneud popeth o fewn ein gallu i weithio gyda’r gymuned leol i weld a yw ein casgliadau a’n hargymhellion yn adlewyrchiad cywir o'u pryderon.
 
“Ym mis Ionawr byddwn yn cynnal grwpiau ffocws a sesiynau galw heibio yn ogystal ag anfon crynodeb o’r adroddiad drafft i dros 19,000 o gartrefi sydd agosaf at y gwaith sment.
 
“Hoffwn annog yr holl drigolion lleol i roi eu sylwadau ynglŷn ag a yw’r adroddiad yn mynd i’r afael â’u pryderon.
 
“Yn dilyn y gwaith hwn gyda’r gymuned leol, byddwn yn cyflwyno adroddiad terfynol yr ymchwiliad erbyn mis Ebrill 2012.”
 
Bydd yr holl adroddiadau a’r cyflwyniadau ar gael maes o law ar dudalennau gwe Ymchwiliad Hanson Cement.
 
Ffynhonnell: Iechyd Cyhoeddus Cymru
Rhannu:  Share this page on Twitter  Share this page in Facebook  Save this page in delicious  Digg this page.  Save this page in LinkedIn  Stumble this page.  Save this page in reddit.com