Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon

Achosion newydd o E. coli O157 yn gysylltiedig â meithrinfa ar Ynys Môn

Dydd Gwener, 21 Hydref 2011
Mae rhagor o brofion wedi cael eu cynnig i blant ac oedolion sy’n gysylltiedig â Meithrinfa Tri Ceffyl Bach ar Ynys Môn ar ôl i dri achos o E. coli O157 gael eu darganfod yno yr wythnos diwethaf (13 Hydref 2011).
 
Hyd yma profwyd 58 o bobl, a gwnaethpwyd diagnosis o dri achos newydd o E. coli O157.
 
Daw hynny â chyfanswm yr achosion i chwech.
 
Mae’r profion yn parhau a gofynnir i rieni ymateb i’r cais i gyflwyno samplau.
 
Mae Tîm Rheoli Achosion wedi cael ei greu sy’n cynnwys arbenigwyr o Iechyd Cyhoeddus Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Chyngor Sir Ynys Môn. Mae’r ymchwiliadau’n parhau i darddiad yr achos.
 
Cytunodd y feithrinfa i gau ddydd Iau 13 Hydref fel cam rhagofalus.
 
Gofynnwyd i rieni gasglu samplau o garthion eu plant i’w profi ac maent yn cael y wybodaeth ddiweddaraf.
 
Caiff profion eu cynnal hefyd ar staff y feithrinfa a’r rhai yn y grwpiau sydd ‘mewn perygl’ sydd mewn cysylltiad agos â’r bobl sy’n sâl.
 
Meddai Dr Chris Whiteside, Ymgynghorydd Rheoli Clefydau Trosglwyddadwy Iechyd Cyhoeddus Cymru: “O gofio natur yr haint hwn, nid yw’n anarferol i ragor o achosion ddod i’r amlwg ymysg y plant sy’n mynd i’r feithrinfa. Dyna pam y gofynnwyd i’r feithrinfa gau ac y gofynnwyd i brofion gael eu cynnal ar y plant a’r staff.
 
“Bydd yr ymchwiliadau i’r tarddiad yn parhau. Fodd bynnag, gall fod yn anodd nodi tarddiad pendant mewn achos fel hwn oherwydd bod yr haint yn lledaenu mor hawdd ymysg plant ifanc.
 
“Yng Nghymru gwneir diagnosis o tua 80 o achosion o E. coli O157 bob blwyddyn. Gwneir ymdrech fawr i roi cyngor ac i gasglu gwybodaeth yn lleol er mwyn helpu i reoli’r digwyddiad hwn.
 
“Gall pobl gael eu heintio gydag E. coli O157 drwy fwyta bwyd wedi’i halogi, neu drwy ddod i gysylltiad â phobl neu anifeiliaid fferm wedi’u heintio neu â dŵr wedi’i halogi.
 
“Mae’n bwysig ailadrodd y neges y gall yr haint hwn drosglwyddo o’r naill berson i’r llall ac felly dylai unrhyw un sy’n sâl ddilyn rheolau hylendid personol llym er mwyn osgoi lledaenu’r haint.”
 
Mae symptomau E .coli O157 yn amrywio o ddolur rhydd ysgafn, poenau yn y stumog a thwymyn i ddolur rhydd gwaedlyd difrifol.
 
Gall cyfnod magu’r clefyd amrywio o un diwrnod i 14 diwrnod, ond fel arfer mae’n dri i bedwar diwrnod, ac fel arfer mae pobl ag E .coli O157 yn sâl am hyd at bythefnos.
 
Mae  rhagor o wybodaeth am E .coli O157 ar gael ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru yn http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/888/tudalen/44183.
 
Dylai unrhyw un sy’n pryderu am ei iechyd gysylltu â’i feddyg teulu neu â Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47.
 

Gwybodaeth ychwanegol

Ffynhonnell: Iechyd Cyhoeddus Cymru
Rhannu:  Share this page on Twitter  Share this page in Facebook  Save this page in delicious  Digg this page.  Save this page in LinkedIn  Stumble this page.  Save this page in reddit.com