Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon

Cyhoeddi ystadegau gwefan Iechyd Cyhoeddus Cymru ar gyfer Medi 2011

Dydd Iau, 20 Hydref 2011
Mae data a gesglir gan Google Analytics ar sut mae ymwelwyr wedi rhyngweithio â gwefan Iechyd Cyhoeddus Cymru yn ystod mis Medi 2011 bellach ar gael.
 
Rhwng 1-30 Medi 2011 cofnodwyd 8,746 o ymweliadau â’r wefan Saesneg gan 5,929 o wahanol ymwelwyr a edrychodd ar gyfanswm o 29,161 o dudalennau. O blith yr ymweliadau hyn, roedd 51 y cant yn ymweliadau newydd h.y. gan ymwelwyr nad oeddent wedi ymweld â gwefan Iechyd Cyhoeddus Cymru o’r  blaen. Ar gyfartaledd roedd ymwelwyr yn edrych ar ychydig dros dair tudalen yn ystod pob ymweliad ac yn treulio dros ddau funud ar y wefan.
 
Mae’r canlyniadau hyn bron yn union debyg i’r rhai a gofnodwyd ar gyfer Awst 2011 [gweler: Cyhoeddi ystadegau gwefan Iechyd Cyhoeddus Cymru ar gyfer mis Awst 2011]. Roedd nifer yr ymweliadau a nifer y tudalennau yr edrychwyd arnynt ym mis Medi 2010 yn uwch na’r rhai a gofnodwyd ar gyfer yr un cyfnod eleni [ffigur 1]. Gellid priodoli’r gwahaniaeth hwn i’r sylw a roddwyd ar y wefan i achos o glefyd y Llengfilwyr yng Nghymoedd y de yn ystod mis Medi 2010, a arweiniodd at ymwelwyr ychwanegol â gwefan Iechyd Cyhoeddus Cymru (gweler: Adroddiad ar y defnydd o wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru yn ystod ei blwyddyn gyntaf (Ebrill 2010-Mai 2011) [Word, 542Kb] am ragor o fanylion). Felly, nid yw’r canlyniadau hyn yn arwydd o ostyngiad cyffredinol yn y defnydd o’r wefan ond yn hytrach maent yn amlygu pa mor effeithiol yw’r wefan o ran dosbarthu gwybodaeth yn ystod digwyddiad iechyd cyhoeddus yng Nghymru.
 

Ffigur 1: Ymweliadau Wythnosol â Gwefan Iechyd Cyhoeddus Cymru: 01/09/2011-30/09/2011 [glas] a 01/09/2010-30/09/2010 [oren]

Trosolwg

 
Ar gyfer fersiwn Cymraeg y wefan, cofnodwyd 242 o ymweliadau gan 143 o wahanol ymwelwyr a edrychodd ar gyfanswm o 700 o dudalennau. Roedd 45 y cant o’r ymweliadau’n rhai newydd (cynnydd o gymharu â 30 y cant o ymweliadau newydd ar gyfer mis Awst 2011), ac ar gyfartaledd treuliodd yr ymwelwyr dri munud ar y wefan gan edrych ar bedair tudalen yn ystod pob ymweliad.
 
Rhestrir y pymtheg tudalen yr ymwelwyd â hwy amlaf yn y tabl isod:
 
 
Safle
Teitl y Dudalen (y wefan Saesneg)
Teitl y Dudalen (y wefan Gymraeg)
1
Hafan (Home)
2
Search
Chwilio (Search)
3
Newyddion (News Index)
4
Gordewdra (Obesity)
5
Bwyta, gweithgaredd corfforol a gordewdra (Eating, Physical Activity and Obesity), 
6
Afiechydon a Chyflyrau (Diseases and Conditions)
7
Amdanom ni (About us)
8
Rhyngweithiol (Interactive)
9
Adroddiad a gyhoeddwyd ar Glefyd Rhwystrol Cronig yr Ysgyfaint (Report published on Chronic Obstructive Pulmonary Disease)
10
Pynciau Iechyd (Health Topics)
11
12
13
Ymchwiliad Hanson Cement (Hanson Cement Investigation) 
14
Aelodau'r Gr┼Áp y Bwrdd ac Uwch Reolwyr (Public Health Wales Board)
15
Cyhoeddiadau (Publications)
 
Yn ôl y disgwyl, mae’r rhan fwyaf o’r tudalennau cynnwys mwyaf poblogaidd yn dudalennau gwelywio ac mae wyth o dudalennau’n ymddangos yn y pymtheg uchaf ar gyfer dwy fersiwn y wefan.
Yn ogystal, rhestrir y deg tudalen lanio fwyaf poblogaidd isod. Tudalen lanio yw’r dudalen y mae ymwelydd yn ei defnyddio i gael mynediad i’r wefan. Mae’n ddiddorol nodi bod pedwar clefyd yn ymddangos ar y rhestr hon ac mae’n debygol bod ymwelwyr wedi glanio ar y tudalennau hyn drwy gynnal chwiliad ar Google (neu beiriant chwilio arall) o’r cyflyrau hyn.
 
 
 
 
Ar gyfer fersiwn Cymraeg y wefan, yr hafan oedd yr unig dudalen lanio arwyddocaol.
 
Mae ein Polisi Preifatrwydd, y ceir dolen iddo ar waelod pob un o dudalennau gwefan Iechyd Cyhoeddus Cymru, yn berthnasol i bob gwybodaeth a gesglir neu a gyflwynir i wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru ac i’r defnydd o Google Analytics i fonitro gweithgaredd defnyddwyr. Gellir darllen ein Polisi Preifatrwydd yn: http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/888/tudalen/47461
 
Ffynhonnell: Iechyd Cyhoeddus Cymru
Rhannu:  Share this page on Twitter  Share this page in Facebook  Save this page in delicious  Digg this page.  Save this page in LinkedIn  Stumble this page.  Save this page in reddit.com