Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon

Rhaglen Mesur Plant Cymru yn dechrau

Dydd Gwener, 23 Medi 2011
Bydd rhaglen wedi ei chynllunio i helpu gweithwyr iechyd proffesiynol i ddeall patrymau twf plant ar draws Cymru yn dechrau mis yma.
 
Bydd y Rhaglen Mesur Plant – rhaglen genedlaethol sy’n cael ei rhedeg gan Iechyd Cyhoeddus Cymru – yn casglu gwybodaeth ar daldra a phwysau pob plentyn o oed dosbarth derbyn yng Nghymru.
 
Bydd y canlyniadau’n cael eu dadansoddi gan weithwyr iechyd proffesiynol ar lefel leol a chenedlaethol er mwyn ceisio nodi tueddiadau a monitro iechyd plant yng Nghymru.
 
Dywedodd Dr Judith Greenacre, Cyfarwyddwr Gwybodaeth Iechyd, Iechyd Cyhoeddus Cymru “Mae’r Rhaglen hon yn bwysig iawn oherwydd bydd yn ein galluogi ni i gymharu canlyniadau ar lefel byrddau iechyd.
 
“Am y tro cyntaf, bydd gennym ddata cyson ar ordewdra mewn plentyndod ar lefel leol er mwyn mesur ein cynnydd gyda’r elfen bwysig hon ym maes iechyd y cyhoedd.
 
“Trwy nodi tueddiadau allweddol ym mhob ardal, byddwn hefyd yn gallu cynllunio ein gwasanaethau iechyd yn well.”
 
Elfen allweddol arall o’r Rhaglen yw safoni mesur taldra a phwysau er mwyn sicrhau bod y data sy’n cael ei ddarparu yn gyson.  
 
Dywedodd Dr Ciaran Humphreys, ymgynghorydd Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd Iechyd Cyhoeddus Cymru; “Ar hyn o bryd, nid oes unrhyw ffordd o nodi a monitro tueddiadau cenedlaethol a chymharu rhwng ardaloedd gwahanol am fod yr adegau a’r ffordd y mae plant yn cael eu mesur yn amrywio.
 
“Mae hyn yn arbennig o bwysig yng Nghymru, gan fod gan Gymru’r cyfraddau gordewdra uchaf yn Ewrop ymysg plant ysgol uwchradd. Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn gweithio gyda’i randdeiliaid er mwyn safoni’r ffordd y mae pob plentyn dosbarth derbyn yn cael ei fesur ar draws y wlad.”
 
Mae sefydlu’r rhaglen yn dilyn astudiaeth ddichonoldeb lwyddiannus a wnaed yn 2009 gan Arsyllfa Iechyd Cyhoeddus Cymru gyda chefnogaeth sefydliadau eraill yng Nghymru.
 
Cynhaliwyd yr astudiaeth gan dîm o dan arweiniad Dr Ciaran Humphreys mewn 457 o ysgolion yng Nghymru i brofi dichonoldeb mesur pob plentyn yn y dosbarth derbyn a blwyddyn 4 er mwyn nodi tueddiadau o ran taldra a phwysau mewn plentyndod. Argymhellodd yr adroddiad fod rhaglen genedlaethol taldra a phwysau mewn plentyndod yn cael ei sefydlu er mwyn helpu i lywio datblygu strategaeth a gwasanaeth a rhoi sylfaen ar gyfer mwy o ymchwil yn y maes.
 
Cyflwynwyd yr adroddiad i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, a dderbyniodd yr adroddiad a’i argymhellion.
 
Bydd y gwaith mesur yn dechrau yn y dosbarth derbyn ac yn cael ei wneud gan nyrs yr ysgol a gall ddigwydd ar y cyd â’r gwiriadau iechyd arferol.
 
Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru www.publichealthwales.org/childmeasurement.
 
Ffynhonnell: Iechyd Cyhoeddus Cymru
Rhannu:  Share this page on Twitter  Share this page in Facebook  Save this page in delicious  Digg this page.  Save this page in LinkedIn  Stumble this page.  Save this page in reddit.com