Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon

Newyddion

Hidlo Newyddion
 • Wedi'u geni yn y GIG a 60 mlynedd rhyngddynt

  Dydd Gwener, 27 Mehefin 2008, Llywodraeth Cymru
  Bydd Prif Weinidog Cymru, Rhodri Morgan, a’r Gweinidog dros Iechyd, Edwina Hart, yn cyfarfod heddiw [dydd Gwener, 27 Mehefin] â’r baban cyntaf i’w eni yn y GIG, Aneira Thomas.

 • Camau cadarnhaol i wella glendid mewn ysbytai

  Dydd Iau, 26 Mehefin 2008, Llywodraeth Cymru
  Heddiw (dydd Iau 26 Mehefin), bydd Edwina Hart, y Gweinidog dros Iechyd, yn cyhoeddi pecyn o fesurau newydd i wella glendid mewn ysbytai a rhoi mwy o rym i nyrsys ar wardiau ysbytai.

 • Mae gwasanaeth ambiwlans Cymru yn gwella, ond mae yna heriau I’w hwynebu

  Dydd Mawrth, 24 Mehefin 2008

  Ar ôl iddo gyhoeddi adroddiad archwilio estynedig ar Ymddiriedolaeth GIG Y Gwasanaeth Ambiwlans yn 2006, mae'r Archwilydd Cyffredinol heddiw yn cyhoeddi adroddiad dilynol sy'n cyfrannu at adolygiad ehangach a fynnwyd gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

 • Ateb dros dro i wella mynediad at wasanaethau dialysis yr arennau yng ngorllewin Cymru.

  Dydd Llun, 16 Mehefin 2008, Llywodraeth Cymru

  Heddiw [Dydd Llun, 16 Mehefin], cymeradwyodd Edwina Hart, y Gweinidog dros Iechyd, gynlluniau i gyflymu'r broses o wella mynediad at wasanaethau dialysis yr arennau yng ngorllewin Cymru.

 • GWEINIDOG IECHYD YN RHOI SÊL BENDITH I UNED IECHYD MEDDWL PLANT NEWYDD

  Dydd Mercher, 11 Mehefin 2008, Llywodraeth Cymru

  Cafodd cynlluniau terfynol uned iechyd meddwl newydd ar gyfer plant a phobl ifanc yng Ngogledd Cymru eu cymeradwyo gan y Gweinidog Iechyd, Edwina Hart heddiw [Dydd Mercher, 11 Mehefin].

  Caiff yr uned bwrpasol gwerth £13.7 miliwn a ariannir gan Lywodraeth y Cynulliad ei chodi ar safle Ysbyty Abergele gan ei fod mewn lle canolog ar gyfer y Gogledd.

 • Cleifion canser yn cael triniaeth yn gyflymach nag erioed o’r blaen

  Dydd Mercher, 4 Mehefin 2008, Llywodraeth Cymru
  Mae ffigurau newydd, a gyhoeddir heddiw, yn dangos bod cleifion canser yn cael triniaeth yn gyflymach nag erioed o’r blaen.

 • Y Gweinidog dros Iechyd yn cyhoeddi cyllid newydd ar gyfer ysgogi yn nwfn yr ymennydd

  Dydd Mercher, 4 Mehefin 2008, Llywodraeth Cymru
  Heddiw, cyhoeddodd Edwina Hart, y Gweinidog dros Iechyd, gyllid newydd gwerth £400,000 ar gyfer 2008/09 i ddarparu triniaeth i gleifion sy'n dioddef o anhwylderau difrifol, fel clefyd Parkinson, sy'n effeithio ar y gallu i symud.

 • Cyfleuster gwerth £22 miliwn i wella’r gofal arbenigol ar gyfer plant

  Dydd Llun, 2 Mehefin 2008, Llywodraeth Cymru

  Heddiw [dydd Llun 2 Mehefin] daeth uned newydd fodern ar gyfer plant a phobl ifanc yn ne Cymru sydd â chyflyrau iechyd meddwl gam yn nes ar ôl cael cymeradwyaeth gan Lywodraeth y Cynulliad.

 • Cynlluniau i wella gofal iechyd arbenigol i blant yn Ne-ddwyrain Cymru

  Dydd Mawrth, 27 Mai 2008, Llywodraeth Cymru
  Mae'r Gweinidog Iechyd Edwina Hart wedi cyhoeddi heddiw [ddydd Gwener 23 Mai] y bydd Llywodraeth Cynulliad Cymru yn buddsoddi cyfalaf sylweddol i helpu prynu safle yn High Cross, Casnewydd, sydd wedi'i adeiladu'n bwrpasol, ac sydd eisoes wedi'i ddodrefnu'n briodol. Y bwriad yw ei sefydlu dan yr enw Canolfan Blant De Gwent.

 • Mesurau a fydd yn mynd i’r afael â thrais yn erbyn staff y GIG

  Dydd Gwener, 23 Mai 2008, Llywodraeth Cymru
  Heddiw [dydd Iau, 22 Mai] penododd y Gweinidog dros Iechyd Edwina Hart gadeirydd Ymddiriedolaeth GIG Cwm Taf a'r cyn uwch swyddog gyda'r heddlu, David Francis, i ddatblygu mesurau er mwyn amddiffyn staff y GIG rhag trais ac ymddygiad bygythiol.

 • Naws Ryngwladol i Wobrau y Gymraeg

  Dydd Iau, 22 Mai 2008, Llywodraeth Cymru

  Cafodd gweithwyr iechyd sydd yn defnyddio mwy o Gymraeg er mwyn gwella gofal iechyd yng Nghymru eu cydnabod mewn seremoni wobrwyo wythnos yma (Dydd Mercher, 21 Mai) yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd.

 • Mwy o wasanaethau i gleifion yn ardal Pontypridd

  Dydd Iau, 22 Mai 2008, Llywodraeth Cymru
  Bydd y cyfleusterau newydd sy’n cael eu dadorchuddio yn Ysbyty Dewi Sant yn cyflymu’r driniaeth i gleifion ac yn eu helpu i wella’n gynt, meddai’r Gweinidog Iechyd Edwina Hart heddiw (Dydd Mercher, 21 Mai).

 • Yn galw arloeswyr y GIG i ddathlu ei ben-blwydd yn 60 oed

  Dydd Iau, 22 Mai 2008, Llywodraeth Cymru
  Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn gwahodd pobl a fu'n gweithio i'r GIG pan ddechreuodd 60 mlynedd yn ôl i ddod i ddathlu yn y Senedd.

 • Gwobrwyo rhagoriaeth i ddathlu penblwydd y GIG yn 60 oed

  Dydd Iau, 22 Mai 2008, Llywodraeth Cymru
  Mae Edwina Hart, y Gweinidog dros Iechyd, wedi cyhoeddi enillwyr cyntaf erioed Gwobrau GIG Cymru, sy'n dathlu rhagoriaeth yn y GIG ar ei ben-blwydd yn 60 oed.

 • Cyfleoedd i hyrwyddo hawliau cleifion yng Nghymru

  Dydd Gwener, 16 Mai 2008, Llywodraeth Cymru
  Mae sawl swydd wag gan sefydliadau sy’n cynrychioli hawliau cleifion yng Nghymru ac maen nhw’n chwilio am aelodau newydd.

 • Cyfleoedd i hyrwyddo hawliau cleifion yng nghymru

  Dydd Iau, 15 Mai 2008, Llywodraeth Cymru

  Mae sawl swydd wag gan sefydliadau sy'n cynrychioli hawliau cleifion yng Nghymru ac maen nhw'n chwilio am aelodau newydd.

 • Yr ymgyrch gyntaf erioed i gael Cymru i siarad am roi organau

  Dydd Mawrth, 13 Mai 2008, Llywodraeth Cymru
  Bydd ymgyrch arloesol sydd wedi ei hanelu at gynyddu nifer y bobl sy'n rhoi organau yng Nghymru yn cael ei lansio heddiw (dydd Mawrth 13 Mai).

 • Wythnos Ymwybyddiaeth Bwydo ar y Fron

  Dydd Llun, 12 Mai 2008, Llywodraeth Cymru

  Wythnos Ymwybyddiaeth Bwydo ar y Fron - 11 Mai 2007 a 17 Mai 2007. Dewch i ddysgu beth all bwydo ar y fron ei olygu i chi a'ch babi drwy ddod i ddigwyddiad lleol.

 • Rhodri Morgan yn croesawu gwaddol gwerth £2.5m ar gyfer Cadair newydd

  Dydd Iau, 8 Mai 2008, Llywodraeth Cymru
  sef Cadair Archie Cochrane mewn Iechyd Cyhoeddus

 • Hwb ariannol i wella cysylltiadau iechyd rhwng Cymru ac Affrica

  Dydd Iau, 8 Mai 2008, Llywodraeth Cymru

  Mae £50,000 i'w rannu rhwng 10 o sefydliadau iechyd a mudiadau academaidd yng Nghymru i ddatblygu partneriaethau gyda sefydliadau iechyd yn Affrica Is-Sahara.

 • Bydd y gyfraith Gymreig gyntaf a basiwyd gan y Cynulliad yn sefydlu system iawndal decach ar ...

  Dydd Mawrth, 6 Mai 2008, Llywodraeth Cymru

  Heddiw [Dydd Mawrth, 6 Mai] pasiodd y Cynulliad y gyfraith gyntaf a wnaed yng Nghymru er dyddiau Hywel Dda, pan gymeradwywyd y Mesur Gwneud Iawn am Gamweddau'r GIG.

 • Amseroedd aros yn is nag erioed

  Dydd Iau, 1 Mai 2008, Llywodraeth Cymru
  Heddiw [dydd Mercher 30 Ebrill], fe wnaeth Prif Weinidog Cymru Rhodri Morgan a'r Gweinidog Iechyd Edwina Hart longyfarch staff y GIG ar draws Cymru am eu gwaith caled yn lleihau'r amseroedd aros am apwyntiadau neu lawdriniaethau i gleifion unwaith eto.

 • Gwahoddiad i ddathlu Pen-blwydd y GIG yn 60

  Dydd Mawrth, 29 Ebrill 2008, Llywodraeth Cymru

  Ar y 3ydd o Orffennaf 2008, mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn cynnal derbyniad dros ginio i ddathlu pen-blwydd y Gwasanaeth Iechyd Gwladol.

 • Wythnos Ymwybyddiaeth Iselder

  Dydd Gwener, 18 Ebrill 2008, Llywodraeth Cymru
  Amcangyfrifir bod cynifer ag un o bob pump yn dioddef o iselder ar ryw adeg yn eu hoes. Bob blwyddyn, mae pobl o bob cwr o'r wlad yn ymuno â'i gilydd i gefnogi Wythnos Ymwybyddiaeth Iselder.

 • Deintyddfeydd newydd yn Sir Benfro

  Dydd Iau, 10 Ebrill 2008, Llywodraeth Cymru
  Caiff dwy ddeintyddfa newydd a fydd yn cynnig gofal o dan y GIG ar gyfer 14,000 o gleifion yn Hwlffordd ac Aberdaugleddau eu hagor yn swyddogol heddiw gan y Gweinidog dros Iechyd, Edwina Hart