Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon

Newyddion

Hidlo Newyddion
Cofnodion 226 i 250 o 1296
 • Llywodraeth Cymru’n amlinellu gwell cymorth i ofalwyr

  Dydd Mercher, 14 Tachwedd 2012, Llywodraeth Cymru
  Caiff pobl sy’n gofalu am rywun megis perthynas neu gyfaill oedrannus neu anabl yr un hawliau â’r bobl y maent yn gofalu amdanynt, o dan gynlluniau newydd i’w cyhoeddi gan Lywodraeth Cymru.
   

 • 10,000 o bobl yng Nghymru yn cael eu hyfforddi fel Swyddogion Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl

  Dydd Mercher, 7 Tachwedd 2012, Llywodraeth Cymru
  Mae 10,000 o bobl ar draws Cymru wedi cael eu hyfforddi i adnabod symptomau problemau iechyd meddwl, ac wedi cael eu haddysgu ar sut i ymdrin â phobl sydd â phroblem a chynnig cymorth iddyn nhw.

 • Y Dirprwy Weinidog yn annerch cynhadledd UNSAIN

  Dydd Llun, 5 Tachwedd 2012, Llywodraeth Cymru
  Mae Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol, wedi dweud wrth staff y gwasanaethau cyhoeddus ei bod yn bwysig iddynt weithio gyda’i gilydd i drawsnewid y gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru.
   

 • Cymru yw’r wlad gyntaf yn y byd i ddeddfu ar gyfer chwarae

  Dydd Gwener, 2 Tachwedd 2012, Llywodraeth Cymru
  Mae Llywodraeth Cymru yn arwain ar lefel fyd-eang wrth hyrwyddo pwysigrwydd chwarae ar gyfer plant. Am y tro cyntaf, mae wedi deddfu er mwyn gosod dyletswydd ar awdurdodau lleol i asesu bod yna ddigon o gyfleoedd chwarae a hamdden i blant yn eu hardaloedd.
   

 • Peidiwch ag anghofio’ch pigiad rhag y ffliw, rhybuddia’r Gweinidog Iechyd

  Dydd Iau, 1 Tachwedd 2012, Llywodraeth Cymru
  Fe wnaeth y Gweinidog Iechyd Lesley Griffiths AC gwrdd â fferyllwyr cymunedol yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru yn ddiweddar. Wrth wneud hynny fe achubodd ar y cyfle i gael ei phigiad rhag y ffliw, ac atgoffa pobl mewn grwpiau sydd mewn perygl i wneud hynny hefyd.
   

 • Delio â Chamddefnyddio Sylweddau yng Nghymru: adroddiad cynnydd

  Dydd Mercher, 31 Hydref 2012, Llywodraeth Cymru
  Mae’n bosibl bod cannoedd o fywydau wedi’u harbed diolch i lwyddiant sylweddol ledled Cymru yn y frwydr yn erbyn camddefnyddio cyffuriau ac alcohol dros y flwyddyn ddiwethaf. Dyna ddywed adroddiad a gyhoeddwyd heddiw.
   

 • Cynyddu’r buddsoddiad mewn gwasanaethau meddyg teulu yng Nghymru

  Dydd Llun, 29 Hydref 2012, Llywodraeth Cymru
  Mae Llywodraeth Cymru wedi cynnig cynnydd o 1.5% yn y buddsoddiad mewn ymarfer cyffredinol i feddygon teulu yng Nghymru a gofyn am newidiadau i gontract meddygon teulu er mwyn cefnogi gwelliannau i wasanaethau cleifion.
   

 • Gweinidog yn croesawu labeli i helpu bwyta’n iach

  Dydd Llun, 29 Hydref 2012, Llywodraeth Cymru
  Heddiw fe wnaeth y Gweinidog Iechyd Lesley Griffiths groesawu cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru ar labeli bwyd, sy’n golygu y bydd yn haws i ddefnyddwyr ddewis bwydydd iach.
   

 • Llais cleifion yng Nghymru: Gweinidog Iechyd yn holi barn y cyhoedd ar ddyfodol y Cynghorau Iechyd Cymuned

  Dydd Iau, 25 Hydref 2012, Llywodraeth Cymru
  Ym mis Ebrill 2012, cafodd Athrofa Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru wahoddiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Lesley Griffiths, i gynnal adolygiad o swyddogaethau, rôl a gweithredoedd Cynghorau Iechyd Cymuned.
   

 • Dewiswch hydref heini gyda Gemau am Oes

  Dydd Iau, 25 Hydref 2012, Llywodraeth Cymru
  Mae hi bron yn hanner tymor ac mae Gemau am Oes yma i’ch helpu i gadw’r plant yn brysur, yn ddiddan ac yn hapus.
   

 • Llais cleifion yng Nghymru: Gweinidog Iechyd yn holi barn y cyhoedd ar ddyfodol y Cynghorau Iechyd Cymuned

  Dydd Mercher, 24 Hydref 2012, Llywodraeth Cymru
  Ym mis Ebrill 2012, cafodd Athrofa Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru wahoddiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Lesley Griffiths, i gynnal adolygiad o swyddogaethau, rôl a gweithredoedd Cynghorau Iechyd Cymuned.

 • Law yn Llaw at Iechyd Meddwl – y strategaeth gyntaf o’r fath i Gymru

  Dydd Mawrth, 23 Hydref 2012, Llywodraeth Cymru
  Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Lesley Griffiths, wedi lansio Strategaeth draws-lywodraethol ar gyfer iechyd meddwl a lles yng Nghymru, i gynnwys pobl o bob oedran.
   

 • Ymateb rhagorol i’r ymgynghoriad ar y Bil Rhoi Organau

  Dydd Mawrth, 23 Hydref 2012, Llywodraeth Cymru
  Yn agos i 3,000 o ymatebion wedi dod i law, a’r arolwg yn dangos cefnogaeth gref i’r system optio allan.
   

 • Pwerau newydd i amddiffyn oedolion yr amheuir eu bod yn cael eu cam-drin

  Dydd Gwener, 19 Hydref 2012, Llywodraeth Cymru
  Bydd pwerau newydd i amddiffyn oedolion yr amheuir eu bod yn cael eu cam-drin yn cael eu cynnig yng Nghymru, cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol a Phlant, Gwenda Thomas, heddiw.

 • ‘Gwireddwch eu dymuniad’ i gael Cychwyn Iach

  Dydd Iau, 18 Hydref 2012, Llywodraeth Cymru
  Lansiwyd cam nesaf ymgyrch tair blynedd Llywodraeth Cymru i sicrhau bod llai o blant yn gorfod anadlu mwg ail-law mewn ceir.
   

 • Bil Sgorio Hylendid Bwyd yn symud ymlaen

  Dydd Iau, 18 Hydref 2012, Llywodraeth Cymru
  Rhoddwyd hwb ymlaen i ymdrechion i roi mwy o wybodaeth i’r cyhoedd am safonau hylendid bwyd busnesau bwyd yng Nghymru pan gynhaliwyd dadl yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru ar Fil Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru).
   

 • Penodi Aelodau Annibynnol i Fwrdd Iechyd Cwm Taf ac i Ymddiriedolaeth GIG Felindre

  Dydd Iau, 11 Hydref 2012, Llywodraeth Cymru
  Mae Lesley Griffiths y Gweinidog Iechyd wedi cyhoeddi fod Maria Thomas a Jan Pickles OBE wedi’u penodi’n aelodau annibynnol i Fwrdd Iechyd Cwm Taf ac i Ymddiriedolaeth GIG Felindre, yn y drefn honno.
   

 • Dros 65 oed neu’n perthyn i grŵp risg uchel? Mynnwch bigiad ffliw

  Dydd Mawrth, 9 Hydref 2012, Llywodraeth Cymru
  Wrth lansio’r ymgyrch dymhorol i gael pobl i fynd am bigiad rhag y ffliw, cafodd Dr Ruth Hussey, y Prif Swyddog Meddygol, gyfle i gyfarfod pobl oedd yn cael eu brechu yng Nghanolfan Iechyd Llanedeyrn.

 • Cyllideb iach i ysbytai

  Dydd Gwener, 5 Hydref 2012, Llywodraeth Cymru
  Mae cyllid newydd i adeiladau ysbytai, cyfanswm o £30 miliwn, wedi’i neilltuo yng Nghyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2013-14, a gyhoeddwyd ddydd Mawrth 2 Hydref.
   

 • ‘Dewis Doeth’ y gaeaf hwn

  Dydd Mercher, 3 Hydref 2012, Llywodraeth Cymru
  Mae’r ymgyrch i helpu cleifion yng Nghymru i ddewis y lle gorau i gael triniaeth gyflym, effeithiol pan fydd ganddynt fân afiechydon, anhwylderau neu anafiadau wedi’i ail-lansio

 • Hwb o £19 miliwn i raglen Dechrau'n Deg

  Dydd Mercher, 3 Hydref 2012, Llywodraeth Cymru
  Bydd rhaglen Dechrau'n Deg yn cael hwb ariannol o £19 miliwn i ddatblygu'r cyfleusterau sydd eu hangen i ymestyn y rhaglen ymhellach.
   

 • Prif Swyddog Meddygol Cymru: Babanod yn cael eu hamddiffyn rhag y pas

  Dydd Gwener, 28 Medi 2012, Llywodraeth Cymru
  e Dr Ruth Hussey, Prif Swyddog Meddygol Cymru, wedi cyhoeddi y bydd menywod beichiog yn cael cynnig brechiadau rhag y pas er mwyn amddiffyn eu babanod yn dilyn cynnydd yn nifer yr achosion a’r marwolaethau ymhlith babanod ifanc.

 • Gwella gofal iechyd mewn ardaloedd gwledig

  Dydd Iau, 27 Medi 2012, Llywodraeth Cymru
  Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol gyhoeddi bron i £100,000 ar gyfer prosiectau a fydd yn helpu i weithredu Cynllun Iechyd Gwledig Llywodraeth Cymru.
   
   

 • Rhagor o arian i ‘meic’

  Dydd Mawrth, 25 Medi 2012, Llywodraeth Cymru
  Mae Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol, wedi cyhoeddi fod £100,000 o gyllid ychwanegol wedi’i roi er mwyn bodloni’r galw cynyddol am ‘meic’, sef y gwasanaeth cyngor ac eiriolaeth i blant a phobl ifanc.
   

 • Wythnos Genedlaethol Gofal Llygaid: Golygon Cymru ar ofal llygaid da

  Dydd Iau, 20 Medi 2012, Llywodraeth Cymru
  Heddiw cyhoeddodd Lesley Griffiths, y Gweinidog Iechyd, y bydd mwy o bobl yng Nghymru yn elwa ar raglenni sgrinio ar gyfer clefydau ar y llygaid.
   

Cofnodion 226 i 250 o 1296