Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn amgylchedd di-fwg. Peidiwch ag ysmygu unrhyw le ar ein safleoedd

Sut y gallaf ddod yn wirfoddolwr?

 

Canllaw cam wrth gam: Ymgeisio i fod yn wirfoddolwr Bwrdd Iechyd Hywel Dda
 

Mae sgwrs gychwynnol yn gyfle i drafod y math o wirfoddoli y mae gennych ddiddordeb ynddo a gweld a fydd gwirfoddoli â ni yn gweddu i’ch anghenion chi a’n hanghenion ni.

Next step

Byddwn yn rhoi ffurflen gais i chi os credwn eich bod yn addas ac os hoffech wirfoddoli â ni. Bydd angen enwi dau berson y gallwn gysylltu â nhw am eirda.

Next step

Caiff cyfweliad ei gynnal gyda’r adran yr hoffech wirfoddoli ynddi pan fyddwn wedi derbyn eich ffurflen gais ac yn fodlon â hi.

Next step

 

Bydd rhaid cynnal gwiriadau’r Swyddfa Cofnodion Troseddol / Geirdaon / Gwiriad Iechyd Galwedigaethol os byddwch yn llwyddo yn y cyfweliad er mwyn sicrhau eich bod yn rhydd i wirfoddoli.

Next step

Bydd angen cael anwythiad byr cyn dechrau yn eich rôl wirfoddoli.

Next step

Ar ôl cwblhau’r holl wiriadau a’r anwythiad gallwch ddechrau fel gwirfoddolwr.

 

 


Mae nifer o rolau gwirfoddoli yn cael eu datblygu ledled y Bwrdd Iechyd ar y safleoedd canlynol: Ysbyty Tywysog Philip (Llanelli), Ysbyty Cyffredinol Glangwili (Caerfyrddin), Ysbyty Cyffredinol Llwynhelyg (Hwlffordd), Ysbyty Cyffredinol Bronglais (Aberystwyth), ysbytai cymunedol, safleoedd iechyd meddwl ac anableddau dysgu a safleoedd gofal sylfaenol.
 
Cyn ymrwymo i rôl wirfoddol, mae’n bwysig ystyried a fyddech ar gael i fynychu’n rheolaidd ac am gyfnodau rhesymol o ran hyd.

Dechrau arni

 
Bydd pob gwirfoddolwr yn mynd ar gyfnod prawf sy’n rhoi cyfle i’r gwirfoddolwyr a’r staff ddod i adnabod ei gilydd a phenderfynu a yw’r rôl wirfoddoli yn gweddu iddyn nhw.
 

Iechyd a diogelwch

Disgwylir i wirfoddolwyr gydymffurfio â Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith. Fel gwirfoddolwr Bwrdd Iechyd Hywel Dda, rhaid ystyried a pharchu gweithdrefnau gweithio’n ddiogel bob tro.

Cyfrinachedd

Mae cyfrinachedd yn rhan bwysig iawn o wirfoddoli. Yn ystod eich amser fel gwirfoddoli mae’n bosibl y byddwch yn clywed a gweld pethau sy’n bersonol i gleifion, staff, ymwelwyr a gwirfoddolwyr eraill ac weithiau byddwch yn adnabod y bobl hyn. Bydd disgwyl ichi gadw’r wybodaeth hon yn gyfrinachol a pheidio â’i rhannu â neb arall.
 

Sut alla i gael rhagor o wybodaeth?

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Thîm Prosiect Gwirfoddoli dros Iechyd:


David Fretwell, Nia Gibbon a Lesley Jones

E-bost: HDd.VolunteerForHealth@wales.nhs.uk
Gwefan: www.hywelddahb.wales.nhs.uk/gwirfoddoli

 

Rhif ffôn ar gyfer Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro: 01267 244344
Rhif ffôn ar gyfer Ceredigion: 01970 613935

 
 

Ysgrifennwch i:

Tîm Prosiect Gwirfoddoli dros Iechyd
Bwrdd Iechyd Hywel Dda
Canolfan Adnoddau Parcyffynnon
22 Parcyffynnon
Caerfyrddin SA31 1DS

 
Nodwch: Rhaid i bob gwirfoddolwr fynd trwy broses wirio’r Swyddfa Cofnodion Troseddol er mwyn sicrhau diogelwch gwirfoddolwyr, cleifion a staff.
 
Lottery Funded

Rhannu:  Share this page on Twitter  Share this page in Facebook  Save this page in delicious  Digg this page.  Save this page in LinkedIn  Stumble this page.  Save this page in reddit.com   
Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 23 Gorffennaf 2013