Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn amgylchedd di-fwg. Peidiwch ag ysmygu unrhyw le ar ein safleoedd

Bwydo ar y fron

Mae bwydo ar y fron yn helpu i aeddfedu perffedd y baban, yn helpu i osgoi heintiau, yn lleihau’r risg o enterocolitis necrotigol, ac yn hybu datblygiad niwrolegol baban. Mae llaeth y fam a llaeth rhoddwr yn cael yr un effaith.
 
Dengys tystiolaeth fod baban nad yw’n cael ei fwydo ar y fron yn bum gwaith mwy tebygol o gael ei dderbyn i ysbyty yn dioddef o lid y stumog a’r perfedd na baban sydd yn cael ei fwydo ar y fron. Yn ogystal, mae baban nad yw’n cael ei fwydo ar y fron yn fwy tebygol o fod yn rhy drwm neu’n ordew, ac yn fwy tebygol o ddioddef pwysedd gwaed uchel, cholesterol uchel, eczema, diabetes a chlefyd cardiofasgwlaidd (CVD) pan yn oedolyn. Mae’r risg o ddioddef canser y fron a chanser yr ofari yn llai mewn menywod sy’n bwydo ar y fron, ac hefyd meant yn llai tebygol o ddioddef iselder ôl-enedigol, a dioddef esgyrn gwan yn hwyrach mewn bywyd. Os ydych yn dymuno gwybod mwy am fwydo ar y fron, gofynnwch i’r fydwraig neu’r ymwelydd iechyd sy’n gofalu amdanoch.
 

Mamau’n Rhoi Cymorth i’w Gilydd i Wneud Bwydo ar y Fron yn Haws

 
Gall mamau sydd am fwydo ar y fron ond sy’n ei chael hi’n anodd gael cymorth gan fyddin o Gyfeillion Cefnogol ar hyd a lled Caerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro. Cliciwch yma i weld y stori llawn.
 

Gallwch hefyd ymweld â'r dudalen Gymraeg ar www.breastfeeding.nhs.uk

 

Rhannu:  Share this page on Twitter  Share this page in Facebook  Save this page in delicious  Digg this page.  Save this page in LinkedIn  Stumble this page.  Save this page in reddit.com   
Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 02 Gorffennaf 2012