Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn amgylchedd di-fwg. Peidiwch ag ysmygu unrhyw le ar ein safleoedd

Sut i gael gwyboaeth bersonol, gan gynnwys nodiadau iechyd gan sefydliadau GIG Cymru

Mae Deddf Gwarchod Data 1998 yn rhoi'r hawl i unigolion wybod pa wybodaeth sy’n cael ei chadw amdanynt a pha ddeunydd a wneir ohoni.    Mae’n rhoi’r hawl i unigolion gael mynediad at eu cofnodion iechyd, fodd bynnag, rheolir mynediad at gofnodion cleifion a fu farw gan Ddeddf Mynediad at Gofnodion Iechyd 1990.
 
Os byddwch yn dymuno cael mynediad at eich gwybodaeth bersonol, neu gofnod iechyd rhywun sydd wedi marw, bydd raid i chi wneud eich cais yn ysgrifenedig.   Er mwyn cynorthwyo GIG Cymru i gydymffurfio â’ch cais, a fyddech gystal â:
  • Bod yn benodol – helpwch nodi’r union wybodaeth sydd ei hangen arnoch, e.e. a oes angen gwybodaeth ynghylch eich cofnod staff GIG Cymru, cofnod iechyd neu gofnod rhywun arall arnoch.   Os yn bosibl, rhowch unrhyw rifau cofnod y gellir eu defnyddio, megis rhif staff neu rif claf, hefyd cyfnodau penodol o amser neu driniaethau yr hoffech fynediad atynt. 
  • Darparu prawf o’ch enw - er enghraifft, pasbort, trwydded yrru neu eich tystysgrif geni ynghyd â gwybodaeth berthnasol arall a all gadarnhau eich cyfeiriad e.e. bil gwasanaethau; 
  • Darparu prawf o berthynas – Os yw’r wybodaeth yn ymwneud â rhywun arall, darparwch brawf o berthynas ac unrhyw gydsyniad angenrheidiol.   Bydd angen i chi nodi’r rheswm pam rydych am gael yr wybodaeth os yw’r unigolyn wedi marw;
  • Darparu eich manylion cyswllt - eich cyfeiriad gohebiaeth a rhif ffôn os bydd angen cysylltu â chi i drafod eich cais ymhellach.
 
Caniateir i GIG Cymru godi ffi o hyd at £50 am gopïau o wybodaeth bersonol.
 

Gwybodaeth bersonol – ddim cofnodion iechyd.

Os bydd angen mynediad at eich gwybodaeth bersonol, na chynhwysir mewn cofnod iechyd, dylech ymgeisio’n ysgrifenedig at y Swyddog Gwarchod Data yn y sefydliad GIG Cymru rydych yn credu bydd yn cadw eich gwybodaeth bersonol.
 

Cofnodion Iechyd Ysbyty

Os bydd angen mynediad atoch at gofnodion iechyd a grëwyd mewn ysbyty, dylech ymgeisio’n ysgrifenedig i’r ysbyty a ddarparodd eich triniaeth.  
 

Cofnodion Iechyd Meddyg Teulu sy’n ymwneud â chleifion byw

Os bydd angen mynediad at eich cofnodion meddygol a grëwyd gan MT ac rydych wedi’ch cofrestru ar hyn y bryd gyda MT, bydd angen i chi gysylltu â’ch Meddyg yn uniongyrchol am gopi o’ch cofnod iechyd.
  
Os nad ydych wedi’ch cofrestru ar hyn o bryd gyda MT yn y DU, er enghraifft; os ydych dramor, yn y lluoedd arfog neu ar hyn o bryd yn y carchar, bydd eich cofnod iechyd MT yn cael ei storio gan y Ganolfan Gwasanaeth Busnes, felly bydd raid i chi gysylltu â'u swyddfa leol.  
 

Cofnodion Iechyd Meddyg Teulu sy’n ymwneud â chleifion marw

Pan fydd claf yn marw, bydd eu cofnodion iechyd MT yn cael eu storio gan y Ganolfan Gwasanaeth Busnes, felly bydd angen i chi gysylltu â’u swyddfa leol.
 

Gwybodaeth bellach

Mae manylion pellach ynghylch prosesu eich gwybodaeth bersonol ar gael ar wefan y Comisiynydd Gwybodaeth.  
 

Rhannu:  Share this page on Twitter  Share this page in Facebook  Save this page in delicious  Digg this page.  Save this page in LinkedIn  Stumble this page.  Save this page in reddit.com   
Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 30 Mehefin 2011