Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn amgylchedd di-fwg. Peidiwch ag ysmygu unrhyw le ar ein safleoedd

Pam bod GIG Cymru yn casglu gwybodaeth amdanoch chi?

I’ch helpu chi:

Mae eich meddyg (meddyg ysbyty a theulu) neu broffesiynolion iechyd eraill sy’n gofalu amdanoch, yn cadw cofnodion am eich iechyd ac unrhyw driniaeth neu ofal rydym wedi’i derbyn gan GIG Cymru. Ysgrifennwyd yr wybodaeth hon neu bydd ar gyfrifiadur.  Defnyddir y cofnodion hyn i arwain a rheoli’r gofal a gewch. Gwneir hyn i sicrhau:
 
 • Bydd unrhyw broffesiynolyn iechyd sy’n gysylltiedig â’ch gofal â gwybodaeth gywir a chyfredol i asesu eich iechyd a phenderfynu pa ofal sydd ei hangen arnoch;
 • Eich bod yn derbyn gwahoddiad i dderbyn triniaeth gyffredinol megis brechiadau a sgriniadau; 
 • Bod sail dda ar gyfer asesu’r math ac ansawdd o ofal rydych wedi’i dderbyn; Bydd hyn yn arwain at well gofal i chi a chleifion eraill yn y dyfodol; 
 • Os bydd angen cwyno arnoch ynghylch y gofal rydych yn ei dderbyn, gellir archwilio eich pryderon neu gwynion yn iawn.
Mae’n bosibl byddwch yn derbyn gofal gan sefydliadau nad ydynt yn rhan o GIG Cymru, megis Gwasanaethau Cymdeithasol neu ddarparwyr gofal iechyd preifat a gwirfoddol.  Os bydd, mae’n bosibl bydd angen rhannu rhywfaint o wybodaeth amdanoch fel bod pawb sy’n gysylltiedig â’ch gofal yn gallu cydweithio er eich budd.
 
Dim ond i eraill sy’n gysylltiedig â’ch gofal gellir defnyddio neu basio gwybodaeth amdanoch, os bydd ei hangen arnynt.
 
Pan fydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio ar gyfer eich gofal, bydd yn cael ei thrin yn hollol gyfrinachol. Bydd GIG Cymru: 
 • Fel arfer yn datgelu eich gwybodaeth bersonol, heb eich cydsyniad, oni bai bydd o fudd i chi neu yn ôl y gyfraith; 
 • Yn sicrhau mai dim ond y lleiafswm o wybodaeth sydd ei hangen a gaiff ei phasio ymlaen; 
 •  Yn sicrhau bydd unrhyw un sy’n derbyn gwybodaeth amdanoch yn ymrwymedig i'w chadw’n gyfrinachol a dim ond ar gyfer y pwrpas penodol bydd yn cael ei defnyddio; 
 • Yn sicrhau bydd trefniadau rhannu gwybodaeth rhwng sefydliadau’n rheoli’r ffordd caiff eich gwybodaeth ei rhannu; 
 • Yn meddu ar systemau i helpu rhwystro mynediad heb awdurdod at wybodaeth cleifion a gedwir ar ei gyfrifiaduron.
 
Os byddwch yn gofyn i ni beidio rhannu gwybodaeth amdanoch gydag unigolyn neu sefydliad arall, byddwn yn parchu eich dymuniad, heblaw dan amgylchiadau eithriadol.  Gall peidio rhannu rhywfaint o wybodaeth olygu bydd raid newid lefel gofal rydym yn ei ddarparu i chi, ond esbonnir hyn.   Chi fydd yn gwneud y penderfyniad terfynol fel arfer.
 
Ceir amgylchiadau eithriadol lle bydd gwybodaeth amdanoch yn cael ei rhannu, hyd yn oed os nad ydych yn rhoi hawl i ni wneud hyn.   Gwneir hyn pan fydd gwybodaeth yn cael ei rhannu oherwydd rhesymau cyfreithiol neu er lles y cyhoedd.   Mae’r amgylchiadau lle bydd gwybodaeth yn cael ei rhannu heb eich caniatâd yn cynnwys: 
 • Pan fydd raid yn ôl y gyfraith e.e. rhoi gwybod am enedigaethau neu farwolaethau a rhai clefydau heintus; 
 •  Pan gyhoeddwyd gorchymyn llys, yn gofyn am yr wybodaeth; 
 • Os bydd perygl o niwed arwyddocaol i chi neu unigolion eraill; 
 • Lle credir bod plentyn mewn perygl o niwed (Deddf Plant 1989); 
 • Pan fydd angen gwybodaeth i rwystro, darganfod neu erlyn trosedd ddifrifol; 
 • Pan fydd gwybodaeth rydych wedi’i darparu i ni yn ymwneud â throsedd ddifrifol a gyflawnwyd, megis llofruddiaeth, dynladdiad, trais rhywiol, teyrnfradwriaeth neu herwgipiad (Deddf yr Heddlu a Thystiolaeth Droseddol 1984); 
 • Lle mae gwybodaeth a roddwyd i ni gennych ynghylch terfysgaeth amheus (Deddf Gwrthderfysg, Trosedd a Diogeledd 2001 a Deddf Terfysgaeth 2000); 
 • Lle bydd y datgeliad yn hanfodol mewn unrhyw achosion cyfreithiol. 

I helpu GIG Cymru:

 
Defnyddir eich gwybodaeth hefyd i helpu rheoli GIG Cymru. Gellir ei defnyddio i :
 
 • Adolygu’r gofal a roddir i gleifion i sicrhau ei fod o’r safon gorau bosibl; 
 •  Sicrhau y cynllunnir gwasanaethau i gwrdd ag anghenion cleifion yn y dyfodol; 
 • Ymchwilio i gwynion, hawliadau cyfreithiol neu ddigwyddiadau pwysig; 
 • Sicrhau fod arian yn cael ei ddefnyddio ar gyfer y gwasanaethau mae’n darparu; 
 • Gwirio ac adrodd ar effeithiolrwydd GIG Cymru; 
 • Sicrhau fod GIG Cymru yn rhoi gwerth am arian. 
Bydd GIG Cymru o dro i dro yn defnyddio sefydliadau nad ydynt yn rhan o GIG Cymru i ddarparu gwasanaethau ar eu rhan, e.e. archwilio neu gynnal a chadw systemau cyfrifiadurol.
 
Byddwn yn ceisio tynnu eich enw, cyfeiriad a gwybodaeth y gellir ei defnyddio i’ch adnabod pryd bynnag bydd hyn yn bosibl.   Mewn achosion prin, pan nad oes modd gwneud hyn, bydd cytundeb cyfreithiol yn ei le i sicrhau y cedwir gwybodaeth cleifion yn ddiogel.

I helpu eraill:

 
Mae’n bosibl y defnyddir eich gwybodaeth i warchod a gwella iechyd pobl eraill, a helpu creu gwasanaethau newydd.
 
Pan fydd raid ac, i gydymffurfio â’r gyfraith, mae’n bosibl bydd raid i’ch meddyg roi gwybodaeth i sefydliadau penodol, er enghraifft, os bydd gennych glefyd heintus a all beryglu diogelwch eraill (e.e. meningitis neu’r frech goch). 
 
Bydd angen gwybodaeth ar rai gwasanaethau i gefnogi ymchwil feddygol a darganfod sut bydd clefydau’n datblygu. Gwneir hyn i sicrhau: 
 • Gall sefydliadau gofal iechyd gynllunio ymlaen a darparu’r gwasanaethau cywir i’r bobl iawn; 
 • Gellir symud ymlaen i gynnig diagnosis a rheoli clefydau.  
 • Gellir gwneud cyffuriau mwy effeithiol, er enghraifft, lleihau sgil-effeithiau. 

Rhannu:  Share this page on Twitter  Share this page in Facebook  Save this page in delicious  Digg this page.  Save this page in LinkedIn  Stumble this page.  Save this page in reddit.com   
Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 30 Mehefin 2011