Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn amgylchedd di-fwg. Peidiwch ag ysmygu unrhyw le ar ein safleoedd

Cynllun Blaen Tŷ - Ysbyty Cyffredinol Bronglais

Mae’n bleser gan Fwrdd Iechyd Hywel Dda gyflwyno gwybodaeth i chi am ein datblygiad cyfalaf mwyaf.
 
Mae’r cynllun Blaen Tŷ cyflawn ar gyfer Ysbyty Cyffredinol Bronglais, gan gynnwys gwaith galluogi, yn golygu bod cyfanswm o £38 miliwn yn cael ei fuddsoddi’n uniongyrchol mewn gofal iechyd yng Ngheredigion.
 
Mae’r tîm cynllunio wedi bod yn awyddus i ddatblygu cyfleuster sydd nid yn unig yn cwrdd ag anghenion y gymuned heddiw ond a fydd hefyd yn diwallu anghenion y gymuned ymhen 20 mlynedd.
 
Mae’r cynlluniau terfynol yn cynnwys:
  • Adran damweiniau ac achosion brys newydd, uned penderfyniadau clinigol newydd, a gwasanaeth newydd gan feddygon teulu y tu allan i oriau arferol – a fydd yn cyflymu mynediad at driniaeth ac yn gostwng derbyniadau amhriodol i’r ysbyty;
  • Uned llawfeddygaeth ddydd bwrpasol, gan cynnwys dwy theatr ar gyfer achosion dydd;
  • Ward lawfeddygol newydd ar gyfer arhosiad byr;
  • Uned famolaeth newydd, gan gynnwys adleoli clinigau cyn geni a phediatrig;
  • Adnewyddu’r adeiladau presennol i adleoli’r gwasanaethau patholeg gan sefydlu adran gwyddorau gwaed integredig er mwyn gwella amseroedd cyflawni; ac
  • Adnewyddu’r prif ystafelloedd theatr.
Mae gwaith i ddymchwel hen weithdai ac ystorfeydd a datblygu maes parcio aml-lawr newydd a maes parcio oddi ar y safle wedi cael ei gwblhau er mwyn paratoi’r ffordd ar gyfer y gwelliannau mawr.
 
Mae disgwyl i’r gwaith o godi’r adeilad newydd ddechrau yn y gwanwyn.
 
Mae hyn yn newyddion gwych i bobl Ceredigion, De Gwynedd a Gogledd Powys. Mae’r penderfyniad i gymeradwyo’r cyllid sylweddol hwn gan Lywodraeth Cynulliad Cymru’n diogelu dyfodol Bronglais fel Ysbyty Cyffredinol Dosbarth.
 
 

Rhannu:  Share this page on Twitter  Share this page in Facebook  Save this page in delicious  Digg this page.  Save this page in LinkedIn  Stumble this page.  Save this page in reddit.com   
Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 14 Rhagfyr 2011