Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn amgylchedd di-fwg. Peidiwch ag ysmygu unrhyw le ar ein safleoedd

Ailddefnyddio a Hawlfraint Gwybodaeth

Daeth y Rheoliadau Ailddefnyddio Gwybodaeth y Sector Cyhoeddus i rym ar 1af Gorffennaf 2005. Nod y Rheoliadau yw annog y diwydiant gwybodaeth electronig drwy sicrhau bod gwybodaeth a gedwir gan gyrff cyhoeddus ar gael i’w hailddefnyddio.

Mae’r deunydd sydd ar gael drwy Gynllun Cyhoeddi’r Bwrdd Iechyd yn rhwym wrth hawlfraint Bwrdd Iechyd Hywel Dda oni bai y nodir fel arall. Gellir ei atgynhyrchu yn rhad ac am ddim, mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, oni bai y nodir yn glir i’r gwrthwyneb, ar yr amod:
  • Ei fod yn cael ei atgynhyrchu’n gywir ac nad yw’n cael ei ddefnyddio mewn modd camarweiniol
  • Bod y ffynhonnell yn cael ei nodi a bod hawlfraint Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn cael ei chydnabod
Lle bo unrhyw rai o’r eitemau â hawlfraint yn cael eu hailgyhoeddi neu’u copïo i eitemau eraill, mae’n rhaid i chi nodi ffynhonnell y deunydd a chydnabod y statws hawlfraint.

Nid yw caniatâd i atgynhyrchu deunydd yn ymestyn i unrhyw ddeunydd a gyrchwyd drwy’r wefan hon sydd â hawlfraint trydydd parti. Mae’n rhaid i chi gael awdurdodiad i atgynhyrchu deunydd o’r fath gan ddeiliad yr hawlfraint dan sylw. I gael rhagor o gyfarwyddyd ynghylch amrywiaeth o faterion hawlfraint, cysylltwch â Swyddfa Gwybodaeth y Sector Cyhoeddus.

Hefyd, gellir cael copi o’r Rheoliadau a gwybodaeth bellach ynghylch Ailddefnyddio Gwybodaeth y Sector Cyhoeddus a hawlfraint oddi wrth Swyddfa Gwybodaeth y Sector Cyhoeddus.
 

Cais i ailddefnyddio gwybodaeth

Mae’r holl wybodaeth sydd wedi’i rhestru yng Nghynllun Cyhoeddi’r Bwrdd Iechyd ac sydd wedi’i phostio ar ein gwefan ar gael i’w hailddefnyddio yn unol â’r uchod.

Os ydych eisiau ailddefnyddio’r wybodaeth a ddarparwyd, dylai ymgeiswyr:
 
  • Gyflwyno ceisiadau yn ysgrifenedig, sy’n cynnwys drwy e-bost. Mae’n rhaid bod modd eu darllen a’u defnyddio i gyfeirio atynt wedyn. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i’r cais fod ar ffurf y gellir ei ffeilio i gyfeirio ato yn y dyfodol
  • Rhoi eu henw a’u cyfeiriad
  • Nodi pa ddogfennau y maent eisiau eu hailddefnyddio
  • Nodi i ba bwrpas y bydd y ddogfen yn cael ei hailddefnyddio
Cysylltu â’r:
 
Swyddog Rhyddid Gwybodaeth
Bwrdd Iechyd Hywel Dda
Y Pencadlys
Llys Myrddin,
Lôn Winch
Hwlffordd
SA61 1SB
E-bost: foi.hyweldda@wales.nhs.uk
Rhif ffôn: 01437 771265
Rhif Ffacs: 01437 771222
Yn unol â’r Rheoliadau, byddwn yn ceisio ymateb i bob cais o fewn 20 diwrnod gwaith.
 

Cwynion

Os ydych yn credu bod y Bwrdd Iechyd wedi methu â chydymffurfio â gofynion y Rheoliadau, yna gallwch gwyno, yn y lle cyntaf, i’r Bwrdd Iechyd yn unol â’n Gweithdrefn Gwynion Fewnol, drwy ysgrifennu at:
Cyfarwyddwr Cynorthwyol Llywodraethu Corfforaethol
Bwrdd Iechyd Hywel Dda
Y Pencadlys
Llys Myrddin,
Lôn Winch
Hwlffordd
SA61 1SB
Os bydd yr ymgeisydd yn dal i fod yn anfodlon yn dilyn ein gweithdrefn gwynion fewnol, yna mae ganddynt hawl i gyfeirio eu cwyn at Swyddfa Gwybodaeth y Sector Cyhoeddus yn y cyfeiriad canlynol:
Swyddfa Gwybodaeth y Sector Cyhoeddus
Admiralty Arch                         
North Side                            
The Mall                        
Llundain            
SW1A 2WH
Rhif Ffôn: 020 7276 5217
Rhif Ffacs: 020 7276 5207
Gwefan  Swyddfa Gwybodaeth y Sector Cyhoeddus

Rhannu:  Share this page on Twitter  Share this page in Facebook  Save this page in delicious  Digg this page.  Save this page in LinkedIn  Stumble this page.  Save this page in reddit.com   
Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 07 Mawrth 2011