Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn amgylchedd di-fwg. Peidiwch ag ysmygu unrhyw le ar ein safleoedd

Cynllun Iaith Gymraeg 2010 - 2013

Croeso i Gynllun Iaith Gymraeg cyntaf Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda sy’n amlinellu’n cynllun tair blynedd i sicrhau bod y Bwrdd Iechyd yn cydymffurfio gyda Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 a bod y Cynllun yn cael effaith bositif ar y gofal a’r gwasanaethau rydym yn eu darparu i’n poblogaeth a’n cleifion.
 
Mae uno Ymddiriedolaeth GIG Hywel Dda a Byrddau Iechyd Ceredigion, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro yn rhoi cyfle delfrydol i gyfuno arfer da'r sefydliadau blaenorol mewn un cynllun, gan gyflenwi gofal iechyd o’r safon uchaf posibl wedi ei hoelio gan ddealltwriaeth gadarn o anghenion lleol ac unigol.
 
Ein nod yw creu system gofal iechyd cynaliadwy ar gyfer poblogaeth y tair sir. Drwy wneud hyn, mae’n rhaid i ni sicrhau bod clinigwyr, y cyhoedd a chleifion wrth wraidd y ffordd rydym yn llywio strategaeth. Mae hefyd rhaid i ni sicrhau partneriaethau gweithio arwyddocaol, nid yn unig gyda’r awdurdodau lleol ond gyda’r trydydd sector. Bydd y ddau yn gwbl sylfaenol i yrru systemau a llwybrau gofal newydd.
 
Rydym yn cydnabod bod yn well gan aelodau’r cyhoedd fynegi eu barn a chyfleu angen yn eu hiaith gyntaf, ac mai arfer da yn hytrach na chonsesiwn yw galluogi pobl i ddefnyddio’r iaith sydd orau ganddynt, ac y byddai gwrthod yr hawl honno neu fethiant i ddarparu hyn yn effeithlon ac yn effeithiol yn gallu gosod ein cleifion, defnyddwyr ein gwasanaeth a theuluoedd o dan anfantais wirioneddol. Byddwn, felly, yn rhagweithiol wrth gynnig yr hawl i’r cyhoedd i ddewis pa iaith i’w defnyddio wrth iddynt ymwneud â’n sefydliad.
 
Ein nod yw galluogi pawb sy’n derbyn neu’n defnyddio’n gwasanaeth i wneud hynny trwy gyfrwng y Gymraeg neu Saesneg, yn unol â dewis personol ac i annog defnyddwyr a darparwyr eraill i ddefnyddio a hyrwyddo’r Iaith Gymraeg o fewn y sector iechyd.
 
Mae profiad cleifion, gofalwyr a staff wrth wraidd ein Cynllun Iaith Gymraeg a’n nod yw symud arfer ymlaen a gwella canlyniadau i bawb.
 
 
 
 
 
 
Bob blwyddyn rydym yn monitro’n cynnydd yn erbyn y gofynion sydd wedi’u gosod yn ein Cynllun Iaith Gymraeg ac mae’r crynodeb hwn o’n Adroddiad Monitro Cynllun Iaith Gymraeg 2012/13 yn adlewyrchu’n cynnydd, gan gynnwys arferion da a meysydd i’w datblygu.
 
 
 
 
Bob blwyddyn rydym yn monitro’n cynnydd yn erbyn y gofynion sydd wedi’u gosod yn ein Cynllun Iaith Gymraeg ac mae’r crynodeb hwn o’n Adroddiad Monitro Cynllun Iaith Gymraeg 2012/13 yn adlewyrchu’n cynnydd, gan gynnwys arferion da a meysydd i’w datblygu.
  
 
 
 

Rhannu:  Share this page on Twitter  Share this page in Facebook  Save this page in delicious  Digg this page.  Save this page in LinkedIn  Stumble this page.  Save this page in reddit.com   
Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 09 Hydref 2013