Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn amgylchedd di-fwg. Peidiwch ag ysmygu unrhyw le ar ein safleoedd

Newyddion

Hidlo Newyddion
Cofnodion 151 i 175 o 2840
 • Hawliau gwell gam yn agosach i bobl hŷn yng Nghymru

  Dydd Mercher, 11 Rhagfyr 2013, Llywodraeth Cymru
  Heddiw, ar Ddiwrnod Hawliau Dynol, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei chynlluniau i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar gynigion am Ddatganiad o Hawliau i Bobl Hŷn.
   

 • System Cymru gyfan i reoli clefydau trosglwyddadwy’n mynd yn fyw

  Dydd Mawrth, 10 Rhagfyr 2013, Iechyd Cyhoeddus Cymru
  Mae system newydd i gynnal rheolaeth ac arolygaeth clefydau trosglwyddadwy dros Gymru gyfan wedi mynd yn fyw ar Rhagfyr 4, 2013.
   

 • Y Wasg, Ardal Aberteifi

  Dydd Mawrth, 10 Rhagfyr 2013, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
  Mae Bwrdd Iechyd Hywel Dda wedi penderfynu ail ddarparu’r gwelyau sydd, ar hyn o bryd, yn cael eu darparu yn Ysbyty Aberteifi. Ni fydd y Sir yn colli unrhyw welyau.  

 • Rhagor o sesiynau sgrinio ar gyfer TB yn cael eu cynnig mewn ysgol yn Llanelli ar ôl profion cadarnhaol

  Dydd Llun, 9 Rhagfyr 2013, Iechyd Cyhoeddus Cymru
  Bydd rhagor o sesiynau sgrinio ar gyfer twbercwlosis (TB) yn cael eu cynnig mewn ysgol yn Llanelli ar ôl canlyniadau profion cadarnhaol ymysg disgyblion ac aelod o'r staff.
   

 • Canllawiau newydd ar ofal a chymorth i bobl dros 65 oed

  Dydd Llun, 9 Rhagfyr 2013, Llywodraeth Cymru
  Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau syml ar asesu a chynllunio gofal a chymorth i bobl dros 65 oed.
   

 • Cyhoeddi astudiaeth Ewropeaidd i gyfraddau goroesi canser

  Dydd Gwener, 6 Rhagfyr 2013, Iechyd Cyhoeddus Cymru
  Mae Uned Gwybodaeth ac Arolygaeth Canser Cymru (WCISU) wedi cyfrannu tuag at astudiaeth Ewrop gyfan sy’n edrych ar gyfraddau goroesi canser ledled Ewrop ac sydd wedi ei chyhoeddi yn y Lancet Oncology.

 • Rhowch eich barn ar ddyfodol y GIG yng Nghymru

  Dydd Iau, 5 Rhagfyr 2013, Iechyd Cyhoeddus Cymru
  Mae Comisiwn Bevan, grŵp arbenigol annibynnol, yn awyddus i glywed gan aelodau’r cyhoedd yng Nghymru am y sialensiau sy’n wynebu’r GIG yng Nghymru a’r atebion posib ac mae’n cynnal cyfarfod agored.
   

 • Safonau newydd yn gwella gwasanaethau iechyd i bobl sydd wedi colli defnydd eu synhwyrau

  Dydd Iau, 5 Rhagfyr 2013, Llywodraeth Cymru
  Cyhoeddwyd dau set newydd o ganllawiau a fydd yn helpu staff rheng flaen y GIG i gyfathrebu â phobl sydd ag amrywiaeth o anghenion.
   

 • Prosiect smygu’n cipio gwobr ragoriaeth

  Dydd Mercher, 4 Rhagfyr 2013, Iechyd Cyhoeddus Cymru
  Mae prosiect Iechyd Cyhoeddus Cymru a sefydlwyd i gynyddu ymgysylltiad merched beichiog sy’n smygu â gwasanaethau stopio smygu wedi ennill gwobr yng Ngwobrau Rhagoriaeth mewn Rheoli Tybaco ASH Cymru.

 • Tîm Iechyd Deintyddol Cyhoeddus yn cefnogi bwrdd iechyd ag archwiliadau gwasanaethau deintyddol

  Dydd Mercher, 4 Rhagfyr 2013, Iechyd Cyhoeddus Cymru
  Mae’r Tîm Iechyd Deintyddol Cyhoeddus wedi bod yn gweithio â Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg (PABM) i’w helpu i wella eu Gwasanaeth Deintyddol Cymunedol (GDC).
   

 • Deddfwriaeth newydd i roi mwy o hyblygrwydd ariannol i fyrddau iechyd lleol

  Dydd Mercher, 4 Rhagfyr 2013, Llywodraeth Cymru
  Mae deddfwriaeth newydd i roi mwy o hyblygrwydd ariannol i fyrddau iechyd lleol yng Nghymru wedi cael ei phasio gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru.
   

 • Lansio Gwobrau GIG Cymru 2014!

  Dydd Mawrth, 3 Rhagfyr 2013, 1000 o Fywydau a Mwy
  Mae staff GIG Cymru sy'n darparu gofal rhagorol i gleifion yn cael eu hannog i arddangos eu gwaith drwy gystadlu yng Ngwobrau GIG Cymru 2014.

 • Cyhoeddi tueddiadau canser y geg a’r gwddf yng Nghymru

  Dydd Llun, 2 Rhagfyr 2013, Iechyd Cyhoeddus Cymru
  Mae ffigurau a gyhoeddwyd yn dangos bod cyfraddau’r achosion o ganser y geg a’r gwddf ymysg dynion 35-44 oed wedi mwy na dyblu mewn ychydig dros ddegawd.
   

 • Dwy flynedd i fynd tan y newidiadau i roi organau yng Nghymru

  Dydd Llun, 2 Rhagfyr 2013, Iechyd yng Nghymru
  Does dim byd yn mynd at wraidd y mater fel straeon bywyd go iawn. Mae’r rhain, ynghyd â’r wybodaeth eang am y newidiadau i’r ddeddfwriaeth rhoi organau yng Nghymru, yn ymddangos ar wefan newydd sy’n cael ei lansio heddiw.
   

 • Egluro ymagwedd yn seiliedig ar asedau at iechyd

  Dydd Gwener, 29 Tachwedd 2013, Iechyd Cyhoeddus Cymru
  Heddiw bydd Dr Ruth Hussey, Prif Swyddog Meddygol Cymru yn annerch cynrychiolwyr mewn digwyddiad yng Ngogledd Cymru sy'n canolbwyntio ar ddatblygu dealltwriaeth fwy eang o'r Ymagwedd yn Seiliedig ar Asedau at Iechyd i staff a randdeiliaid sy'n gweithio yng Nghymru.
   

 • Sgoriau hylendid bwyd yn dod i rym

  Dydd Gwener, 29 Tachwedd 2013, Llywodraeth Cymru
  Bellach bydd yn ofynnol i bob sefydliad sy’n gweini neu’n gwerthu bwyd yng Nghymru arddangos sgôr hylendid bwyd newydd o heddiw ymlaen (dydd Iau 28 Tachwedd), yn dilyn deddf newydd a gyflwynir gan Lywodraeth Cymru.
   

 • Lansio Cyfarwyddyd Gweithredu Polisi Cyswllt Cyfiawnder Troseddol

  Dydd Gwener, 29 Tachwedd 2013, Llywodraeth Cymru
  Mae Cyfarwyddyd Gweithredu Polisi Cyswllt Cyfiawnder Troseddol diwygiedig wedi cael ei ddatblygu i fynd i’r afael â’r angen am Wasanaeth Cyswllt Cyfiawnder Troseddol cryfach a gwell.
   

 • Angen gweithredu i wella iechyd plant a phobl ifanc Cymru

  Dydd Iau, 28 Tachwedd 2013, Iechyd Cyhoeddus Cymru
  Mae adroddiad newydd wedi cael ei gyhoeddi sy’n rhoi’r darlun mwyaf cynhwysfawr erioed o iechyd plant a phobl ifanc Cymru ar lefel gymunedol.
   

 • Dathliadau ‘Nyrs y Flwyddyn’ y Coleg Nyrsio Brenhinol yng Nghaerdydd

  Dydd Mercher, 27 Tachwedd 2013, Llywodraeth Cymru
  Mae Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones a’r Gweinidog Iechyd Mark Drakeford wedi bod yn canu clodydd nyrsys ar drothwy cynnal ail ddigwyddiad blynyddol y Coleg Nyrsio Brenhinol i gyflwyno gwobrau ‘Nyrs y Flwyddyn’ yng Nghaerdydd.
   

 • Mae'r hyn sy'n digwydd yn Vegas yn Aros yng Nghymru

  Dydd Mawrth, 26 Tachwedd 2013, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

  Mae hefyd yn bwysig cofio am y goblygiadau niweidiol y gall collfarn/rhybudd ei gael ar eich gallu i gael neu gadw swydd, datblygu’ch gyrfa – a theithio tramor.

   

 • Caerdydd i ddod yn baragon bwyd cynaliadwy

  Dydd Llun, 25 Tachwedd 2013, Iechyd Cyhoeddus Cymru
  Mae Caerdydd wedi ei dewis yn un o ddim ond chwech o ddinasoedd yn y Deyrnas Unedig i rannu miliwn o bunnau o gyllid sydd i’w fuddsoddi mewn gwella diwylliant bwyd a chefnogi ei  hymdrech i ddod yn Ddinas Bwyd Cynaliadwy.
   

 • Lansio Strategaeth y Deyrnas Unedig ar gyfer Clefydau Prin

  Dydd Llun, 25 Tachwedd 2013, Iechyd yng Nghymru
  Am y tro cyntaf, mae Llywodraeth Cymru, a’r Deyrnas Unedig gyfan wedi lansio Strategaeth y Deyrnas Unedig ar gyfer Clefydau Prin.
   

 • Hwb i wasanaethau iechyd Gogledd Sir Ddinbych

  Dydd Gwener, 22 Tachwedd 2013, Llywodraeth Cymru
  Mae cynlluniau cychwynnol i wella gwasanaethau gofal iechyd cymunedau ar hyd arfordir gogledd Sir Ddinbych wedi derbyn cymeradwyaeth gan y Gweinidog Iechyd Mark Drakeford.
   

 • Penodi Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid Interim

  Dydd Gwener, 22 Tachwedd 2013, Iechyd Cyhoeddus Cymru
  Mae Tamira Rolls wedi ei phenodi’n Gyfarwyddwr Gweithredol Cyllid interim Iechyd Cyhoeddus Cymru.
   

 • Bwrdd Iechyd Powys yn ymrwymo i Amser i Newid

  Dydd Gwener, 22 Tachwedd 2013, Iechyd Cyhoeddus Cymru
  Bwrdd Iechyd Addysgu Powys yn cefnogi'r ymgyrch genedlaethol Amser i Newid sy’n anelu at atal gwahaniaethu ar sail iechyd meddwl.

Cofnodion 151 i 175 o 2840
Rhannu:  Share this page on Twitter  Share this page in Facebook  Save this page in delicious  Digg this page.  Save this page in LinkedIn  Stumble this page.  Save this page in reddit.com