Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn amgylchedd di-fwg. Peidiwch ag ysmygu unrhyw le ar ein safleoedd

Diweddariad: Achosion o’r ffliw mewn Cartref Preswyl yng Nghaerdydd

Dydd Llun, 5 Mawrth 2012
Nid yw Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cael ei hysbysu ynghylch unrhyw achosion newydd o Influenza A sy’n gysylltiedig â Chartref Preswyl Dorothy Lewis, Treganna, Caerdydd.
 
Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru’n parhau i weithio gyda’r Cartref Preswyl i ymchwilio i glwstwr o achosion o Influenza A (H3N2).
 
Mae ugain o’r 33 o breswylwyr wedi datblygu symptomau sy’n debyg i’r ffliw er 19 Chwefror 2012.
 
Mae Naw o’r preswylwyr wedi cael eu derbyn i’r ysbyty.  Roedd gan sawl un o’r rhain broblemau meddygol difrifol.
 
Mae dau o’r preswylwyr wedi marw. Mae saith yn dal yn yr ysbyty.
 
Dywedodd Dr Marion Lyons, Prif Ymgynghorydd Rheoli Clefydau Trosglwyddadwy i Iechyd Cyhoeddus Cymru: “Nid yw’n anarferol gweld rhai achosion o’r ffliw mewn cartrefi gofal i’r henoed.
 
“Yn anffodus, mae cleifion oedrannus, y bydd gan lawer ohonynt sawl math arall o salwch, yn fwy tebygol o gael y feirws a chael anhawster yn ymladd y clefyd.
 
“Weithiau, mae’r rheiny sydd yn sâl iawn oherwydd cyflyrau eraill yn cael y ffliw ac yn marw, nid yn unig oherwydd feirws y ffliw ond am eu bod mewn cyflwr bregus i ddechrau.
 
Er mwyn atal y ffliw rhag lledaenu, dylid ymarfer technegau sylfaenol rheoli haint, fel:
  • Gorchuddio eich trwyn a’ch ceg wrth beswch neu disian, gan ddefnyddio hances lle y bo’n bosibl
  • Cael gwared ar hancesi budr yn gyflym ac yn ofalus
  • Cynnal hylendid sylfaenol da, er enghraifft golchi eich dwylo’n aml gyda sebon a dŵr er mwyn atal lledaenu’r feirws o’ch dwylo i’ch wyneb neu i bobl eraill
  • Glanhau arwynebeddau caled (e.e. dolenni drysau) yn aml gan ddefnyddio cynnyrch glanhau arferol
  • Helpu plant i ddilyn y cyngor hwn
 
Bydd Iechyd Cyhoeddus Cymru yn parhau i weithio gyda’r cartref preswyl i fonitro’r sefyllfa.
 
Mae mwy o wybodaeth am weithgaredd wythnosol y ffliw yng Nghymru ar gael yn: www.publichealthwales.org/flu-activity
 
Mae mwy o wybodaeth am ffliw tymhorol ar gael yn: http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/888/tudalen/44184
 
Mae mwy o wybodaeth am frechlyn y ffliw ar gael yn: http://www.wales.nhs.uk/sites3/page.cfm?orgId=457&pid=25480 
 
Ffynhonnell: Iechyd Cyhoeddus Cymru
Rhannu:  Share this page on Twitter  Share this page in Facebook  Save this page in delicious  Digg this page.  Save this page in LinkedIn  Stumble this page.  Save this page in reddit.com