Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn amgylchedd di-fwg. Peidiwch ag ysmygu unrhyw le ar ein safleoedd

Prosiect newydd yn gwneud bwyd iach, ffres yn hawdd

Dydd Iau, 23 Chwefror 2012
Bydd ffrwythau a llysiau ffres yn fwy hygyrch i drigolion ward Llanhiledd o Flaenau Gwent bellach, diolch i brosiect newydd sy’n cael ei lansio.
 
Yn unol â’r Cynllun Manwerthu Iach, bydd tair siop ym Mrynithel, Swffryd and Llanhiledd yn cadw ffrwythau a llysiau ffres ac yn eu gwerthu am brisiau cystadleuol.
 
Fel rhan o’r cynllun, bydd Siop Gyfleustra Brynithel yn gwerthu ffrwythau a llysiau am y tro cyntaf. Bydd y ddwy siop arall - siop NISA yn Swffryd a Siop Llanhiledd - yn cynyddu ystod y ffrwythau a’r llysiau y maent yn eu cynnig i gwsmeriaid lleol.
 
Mae stondinau hyrwyddo wedi cael eu darparu gyda brand Newid am Oes arnynt a fydd yn rhoi mwy o amlygrwydd i’r stoc yn y siopau hyn.
I gyd-fynd â lansio’r cynllun, mae ystod o weithgareddau cymunedol wedi cael eu trefnu i godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd bwyta a choginio’n iach.
 
Cynhelir arddangosfa goginio yng Nghanolfan Gymunedol Swffryd i ddangos i rieni ac aelodau’r gymuned sut i ddefnyddio’r cynnyrch ffres sydd ar werth i wneud prydau iach i’r teulu. Darperir bagiau o bethau da gyda chynhwysion a ryseitiau ar gyfer y cawl llysiau i bawb sy’n mynychu’r arddangosfa goginio.
 
Mae’r ddwy ysgol gynradd leol hefyd wedi bod yn gysylltiedig â lansio’r cynllun. Cymerodd blant o Ysgol Gynradd Swffryd ac Ysgol Gynradd Sant Illtyd ran mewn cystadleuaeth i ddylunio pecyn cinio iach ac maent wedi dysgu am fwyta’n iach mewn gwasanaethau ysgol gan ‘Ffred Ffit’ masgot prydau bwyd yr ysgol.
 
Dywedodd Dr Gill Richardson, Cyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd i Fwrdd Iechyd Aneurin Bevan, “Bydd y ffaith fod siopau lleol yn cadw ffrwythau a llysiau ffres yn ei gwneud yn haws i’r gymuned leol fwyta a choginio yn iachach.
 
“Mae gennym rai cydweithfeydd bwyd rhagorol yn yr ardal yn barod ac felly mae’r cynllun hwn yn gwneud bwyd iach, ffres yn fwy hygyrch yn lleol.”
 
Gan roi sylwadau ar y gweithgareddau’n ymwneud â’r achlysur lansio, dywedodd; “Mae’n wych cael pobl o bob oed i ddysgu am fwyta’n iach fel eu bod yn gallu gweld pa mor hawdd y gall fod i gynnwys ffrwythau a llysiau yn eich deiet dyddiol. Mae bwyta mwy o lysiau a ffrwythau yn helpu i’n diogelu rhag rhai mathau o glefyd y galon, diabetes a chanserau.”  
 
Mae’r Cynllun Manwerthu Iach yn cael ei redeg gan bartneriaeth o sefydliadau yn cynnwys Cymunedau yn Gyntaf Sant Illtyd, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent, Dechrau’n Deg Brynithel, a’r Uned Adfywio Gwledig a Blas am Oes gan Lywodraeth Cymru.
 
Mae’r cynllun yn cael ei lansio’n swyddogol gan Brif Swyddog Meddygol Cymru, Dr Tony Jewell a Dr Gill Richardson, Cyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd i Fwrdd Iechyd Aneurin Bevan yn Sefydliad y Glowyr, Llanhiledd.
 
"Er ein bod yn byw’n hwy, gall cyfran fawr o’r bywyd hwnnw gael ei heffeithio gan salwch neu glefydau.
 
"Mae gordewdra yn cyfrannu’n helaeth at yr ymddygiad risg y gwyddys ei fod yn cael effaith negyddol ar iechyd. Mae angen i ni sicrhau bod ystod o gyfleoedd i gefnogi plant, pobl ifanc ac oedolion i gyflawni a chynnal pwysau iach ar gael, heb orfod defnyddio gwasanaethau iechyd penodol, ac mae angen i ni hyrwyddo’r cyfleoedd hynny.
 
"Mae angen cefnogi’r nod hwn trwy ddarparu amgylchedd cefnogol, ac mae rhaglenni fel y Cynllun Manwerthu Iach yn gam cadarnhaol i’r cyfeiriad cywir."
 
Dywedodd Anna Chard, Cydlynydd Cymunedau yn Gyntaf Sant Illtyd; “Rydym yn llawn cyffro am y cyfle i alluogi’r gymuned i gael cynnyrch ffres, fforddiadwy yn lleol.” 
 

Mwy o wybodaeth

 
Ffynhonnell: Iechyd Cyhoeddus Cymru
Rhannu:  Share this page on Twitter  Share this page in Facebook  Save this page in delicious  Digg this page.  Save this page in LinkedIn  Stumble this page.  Save this page in reddit.com