Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn amgylchedd di-fwg. Peidiwch ag ysmygu unrhyw le ar ein safleoedd

Cyhoeddi adroddiad Mynychder Canser yng Nghymru 2006-10

Dydd Mawrth, 24 Ionawr 2012
Mae Uned Gwybodaeth ac Arolygiaeth Canser Cymru (WCISU) wedi cyhoeddi ffigurau mynychder canser yng Nghymru ar gyfer y cyfnod diagnosis rhwng 2006 a 2010.
 
Mae adroddiad yr uned, sydd yn rhan o Iechyd Cyhoeddus Cymru, yn dangos rhywfaint o gynnydd yng nghyfanswm y malaeneddau ac eithrio canser y croen anfalaen ar gyfer dynion (1.1 y cant) a menywod (0.6 y cant) yng Nghymru yn 2010 o’i gymharu â 2009.  Ni ellir priodoli’r cynnydd hwn i unrhyw un safle canser unigol am fod cynnydd wedi bod mewn sawl math o ganser yn ogystal â gostyngiad ar gyfer mathau eraill o ganser.
 
Mae’r canserau sydd yn dangos gostyngiad yn 2010 o’i gymharu â blynyddoedd blaenorol yn cynnwys canser yr ysgyfaint ymysg dynion, canser y stumog ar gyfer y ddau ryw, a chanser y colon a’r rhefr a chanser ceg y groth ymysg menywod. 
 
Mae canserau sydd yn dangos cynnydd yn 2010 o’i gymharu â blynyddoedd blaenorol yn cynnwys canser y colon a’r rhefr ymysg dynion, melanoma malaen y croen, canser y corpus uteri a chanser y pancreas ar gyfer y ddau ryw.
 
Fodd bynnag, wrth ystyried y Gyfradd Ewropeaidd yn ôl Oed Safonedig fesul 100,000 o’r boblogaeth, mae pob achos o falaenedd, ac eithrio canser y croen anfalaen, wedi gostwng ychydig ar gyfer dynion ac wedi cynyddu ychydig ar gyfer menywod yn 2010 o’i gymharu â 2009.
 
Mae mwy o fanylion ynghylch mynychder, cyfraddau marwolaethau a goroesi ac adroddiadau amrywiol eraill, yn cynnwys y cyhoeddiad bob tair blynedd diweddar, “Canser yng Nghymru 1995-2009: Adroddiad Cynhwysfawr” (Saesneg yn unig) ar gael ar wefan WCISU http://www.wcisu.wales.nhs.uk (Saesneg yn unig).
 
Gellir lawrlwytho’r adroddiad llawn yn: http://www.wales.nhs.uk/sites3/page.cfm?orgid=242&pid=59080
 
Ffynhonnell: Iechyd Cyhoeddus Cymru
Rhannu:  Share this page on Twitter  Share this page in Facebook  Save this page in delicious  Digg this page.  Save this page in LinkedIn  Stumble this page.  Save this page in reddit.com