Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn amgylchedd di-fwg. Peidiwch ag ysmygu unrhyw le ar ein safleoedd

Cyhoeddi ystadegau gwefan Iechyd Cyhoeddus Cymru ar gyfer Tachwedd 2011

Dydd Mawrth, 13 Rhagfyr 2011
Mae data a gesglir gan Google Analytics ar sut mae ymwelwyr wedi rhyngweithio â gwefan Iechyd Cyhoeddus Cymru yn ystod mis Tachwedd 2011 bellach ar gael.
 
Rhwng 1-30 Tachwedd 2011 cofnodwyd 9,561 o ymweliadau â’r wefan Saesneg gan 6,417 o wahanol ymwelwyr a edrychodd ar gyfanswm o 31,701 o dudalennau. O blith yr ymweliadau hyn, roedd 52 y cant yn ymweliadau newydd h.y. gan ymwelwyr nad oeddent wedi ymweld â gwefan Iechyd Cyhoeddus Cymru o’r  blaen. Ar gyfartaledd roedd ymwelwyr yn edrych ar ychydig dros dair tudalen yn ystod pob ymweliad ac yn treulio dau funud a hanner ar y wefan.
 
Ffigur 1: Ymweliadau wythnosol â gwefan Iechyd Cyhoeddus Cymru: 01/11/2011-30/11/2011 [glas] a 01/11/2010-30/11/2010 [oren]
 

Ar gyfer fersiwn Cymraeg y wefan, cofnodwyd 303 o ymweliadau gan 197 o wahanol ymwelwyr a edrychodd ar gyfanswm o 830 o dudalennau. Roedd 50 y cant o’r ymweliadau’n rhai newydd, ac ar gyfartaledd treuliodd yr ymwelwyr dri munud ar y wefan gan edrych ar oddeutu dair tudalen yn ystod pob ymweliad.
 
 
Rhestrir y pymtheg tudalen yr ymwelwyd â hwy amlaf yn y tabl isod:
 
Safle
Teitl y Dudalen (y wefan Saesneg)
Teitl y Dudalen (y wefan Gymraeg)
1
Hafan (Home)
2
Search
Chwilio (Search)
3
Bwyta, gweithgaredd corfforol a gordewdra (Eating, Physical Activity and Obesity) 
4
Achosion o E. coli O157 yng Ngogledd Cymru (E. coli O157 outbreak in North Wales)
5
Newyddion (News Index)
6
Llyfrgell Hanson Cement (Library Hanson Cement)
7
Amdanom ni (About us)
8
Gordewdra (Obesity)
9
Gwasanaethau a Thimau (Services and Teams)
10
Ysmygu (Smoking)
11
Bwyta’n Iach (Healthy eating) 
12
Manylion Cyswllt y Byrddau Iechyd Newydd (Health Boards Contact Details)
13
Prosiect Pennu Trywydd Iechyd Atgenhedlol a’r Blynyddoedd Cynnar (Reproductive and Early Years Health Pathfinder Project)
14
Pynciau Iechyd (Health Topics)
15
Diogelu Mewn Ymarfer Deintyddol (Safeguarding in Dental Practice)
 
  
Yn ôl y disgwyl, mae’r rhan fwyaf o’r tudalennau cynnwys mwyaf poblogaidd yn dudalennau gwelywio ac mae chwe tudalen yn ymddangos yn y pymtheg uchaf ar gyfer dwy fersiwn y wefan.
 
Tudalen lanio yw’r dudalen y mae ymwelydd yn ei defnyddio i gael mynediad i’r wefan. Mae’n ddiddorol nodi bod wyth clefyd/pwnc iechyd yn ymddangos ar y rhestr hon ac mae’n debygol bod ymwelwyr wedi glanio ar y tudalennau hyn drwy gynnal chwiliad ar Google (neu beiriant chwilio arall) o’r cyflyrau hyn.
 
 
 
Ar gyfer fersiwn Cymraeg y wefan, yr hafan oedd y dudalen lanio a gofnodwyd amlaf, gan gyfrif am 60 y cant o ymwelwyr ond roedd 10 y cant o’r ymwelwyr yn cyrraedd y wefan drwy’r tudalennau ‘Gordewdra’ a ‘Bwyta, Gweithgaredd Corfforol a Gordewdra’.
 
Mae ein Polisi Preifatrwydd, y ceir dolen iddo ar waelod pob un o dudalennau gwefan Iechyd Cyhoeddus Cymru, yn berthnasol i bob gwybodaeth a gesglir neu a gyflwynir i wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru ac i’r defnydd o Google Analytics i fonitro gweithgaredd defnyddwyr. Gellir darllen ein Polisi Preifatrwydd yn: http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/888/tudalen/47461
 
Ffynhonnell: Iechyd Cyhoeddus Cymru
Rhannu:  Share this page on Twitter  Share this page in Facebook  Save this page in delicious  Digg this page.  Save this page in LinkedIn  Stumble this page.  Save this page in reddit.com