Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn amgylchedd di-fwg. Peidiwch ag ysmygu unrhyw le ar ein safleoedd

Cynnydd yn y Pas yn dangos pwysigrwydd brechu

Dydd Mawrth, 15 Tachwedd 2011
Mae cynnydd yn nifer yr achosion o’r pas yng Nghymru wedi arwain Iechyd Cyhoeddus Cymru i alw ar rieni i sicrhau bod eu plant yn cael pob un o’u brechiadau.
 
Rhwng Ionawr a 23 Hydref eleni, cofnodwyd 37 o achosion o’r pas gan feddygon ar hyd a lled Cymru. Mae hyn yn cymharu â chyfanswm o 14 o achosion wedi’u cadarnhau yng Nghymru yn ystod 2010.
 
Brechu yw’r dull pwysicaf o atal y clefyd hwn.
 
Mae’r pas, sydd hefyd yn cael ei alw’n bertwsis, yn salwch difrifol, yn arbennig ymysg plant ifanc iawn. Y prif symptomau yw pyliau o beswch sydd, ymysg babanod a phlant, yn mynd law yn llaw â sŵn ‘hŵp’ wrth i’r plentyn geisio cael ei anadl ar ôl pesychu. Fel arfer mae’r symptomau hyn yn parhau am ryw chwe wythnos.
 
Cynigir brechlyn y pas i blant pan fyddant yn ddau, tri a phedwar mis oed fel rhan o’r brechlyn 5 mewn 1. Dylent gael pigiad atgyfnerthu pan fyddant yn dair a phedwar mis oed cyn iddynt ddechrau’r ysgol. Mae’n bwysig bod plant yn cael pob dos er mwyn iddynt allu meithrin imiwnedd cryf i’r clefyd.
 
Meddai Dr Richard Roberts, Pennaeth y Rhaglen Clefydau y Gellir eu Hatal Drwy Frechlyn, Iechyd Cyhoeddus Cymru: “Mae’r pas fel pe bai yn ei anterth bob tair i bedair blynedd, a’r tro diwethaf oedd 2008. Mae sicrhau bod plant yn cael eu holl frechiadau’n bwysig iawn.
 
“Mae brechu yn ffordd effeithiol iawn o atal y clefyd difrifol hwn. Yn ogystal ag atal plant ifanc rhag dal y clefyd mae hefyd yn eu hatal rhag ei drosglwyddo i’w brodyr a’u chwiorydd iau, a allai fod yn rhy ifanc i fod wedi cael cwrs llawn o frechiadau. Mae’r pas yn ddifrifol iawn ymysg  babanod ifanc felly mae’n bwysig iddynt gael eu brechu mewn pryd.”
 
Dylai unrhyw un sy’n pryderu am eu hiechyd gysylltu â’u meddyg teulu neu â Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47.
 
Mae mwy o wybodaeth ar gael am Pertwsis ar gael ar gael ar ein gwefan.
 
Ffynhonnell: Iechyd Cyhoeddus Cymru
Rhannu:  Share this page on Twitter  Share this page in Facebook  Save this page in delicious  Digg this page.  Save this page in LinkedIn  Stumble this page.  Save this page in reddit.com