Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon

Mae Gofal Iechyd yng Ngogledd Cymru yn Newid

 
(Saesneg)
 
Dros y ddwy flynedd diwethaf, rydym wedi adolygu nifer o’n gwasanaethau.  Mae hyn yn arwydd bod angen i ni bob amser fod yn ystyriol i ddarparu gwasanaeth diogel o ansawdd uchel nawr ac yn y dyfodol.   Arweiniwyd yr adolygiadau hyn gan feddygon a staff clinigol trwy drafodaethau gydag ystod eang o gydweithwyr a phartneriaid.   
 
Mae budd-ddeiliaid a grwpiau cymunedol gyda diddordeb mewn gwasanaethau penodol hefyd wedi bod yn gysylltiedig.
 
Gyda’n gilydd, rydym wedi rhannu ein barn,  wedi edrych ar y dystiolaeth ac ystyried profiadau eraill.   Mae’r gwaith hwn wedi dangos bod cytundeb eang am yr angen am newid.    Rydym hefyd wedi edrych ar syniadau a datrysiadau posibl i’r heriau sy’n wynebu’r GIG.  
 
Mae dadansoddiad yn dangos nad yw ceisio cynnal y sefyllfa bresennol er budd pobl Gogledd Cymru ac mae’n rhaid i ni fynd i’r afael â hyn.
 
Mae datrysiadau posibl wedi cael eu datblygu gan glinigwyr dros nifer o fisoedd. Maen nhw nawr wedi cael eu hystyried gan y Bwrdd Iechyd yn ei gyfarfod.
 
 
Materion sydd ddim eto wedi’u penderfynu ac a fydd yn destun ymgynghoriad
 
Gwasanaethau Ardaloedd Lleol a chymunedol
 
Bydd angen i rôl yr ysbyty cymuned traddodiadol newid. Bydd rhai ysbytai yn cael eu
datblygu fel ‘canolfannau’ ar gyfer darparu ystod eang o wasanaethau ar gyfer poblogaeth ehangach. Yr ysbytai hyn fydd y canolfannau ar gyfer gofal brys fel gwasanaethau allan o oriau Meddygon Teulu a mân anafiadau. Byddant yn darparu ystod o wasanaethau eraill fel pelydr-x ac uwch sain, therapïau a gwelyau cleifion mewnol.
 
Bydd lleoliad yr ysbytai hyn yn fater ar gyfer ymgynghoriad ac mae’r safleoedd canlynol wedi cael eu cynnig:
 
- Ysbyty Penrhos Stanley
- Ysbyty Gwynedd
- Ysbyty Alltwen
- Ysbyty Cymuned Dolgellau
- Ysbyty Llandudno
- Ysbyty Glan Clwyd
- Inffyrmari Dinbych
- Ysbyty Cymuned Treffynnon
- Ysbyty Cymuned Glannau Dyfrdwy
- Ysbyty Maelor Wrecsam
 
Bydd yr ysbytai hyn yn cael eu cefnogi gan rwydwaith o fwy o wasanaethau ac adeiladau cymunedol lleol gan gynnwys ysbytai cymuned eraill. Bydd hyn wedyn yn cael effaith ar yr ystod o wasanaethau a gynigir gan ysbytai cymuned eraill, fel Unedau Mân Anafiadau a Phelydr-X.
 
Hefyd, fe fydd yna ystod o gynigion penodol yn:
 
Meirionnydd – Newidiadau i’r gwasanaethau a ddarperir o Ysbyty Coffa Ffestiniog.
Byddwn yn gweithio gyda Chyngor Gwynedd i ddatblygu gwasanaethau o fewn Blaenau Ffestiniog.
Bydd hyn yn cynnwys adnewyddu’r ysbyty cyfredol i ddarparu gwell gwasanaethau
cymunedol, hybu iechyd, canolfan ar gyfer staff cymunedol ac o bosibl ehangu
gwasanaethau gofal cychwynnol.
Rydym yn cynnig y byddai’r gofal gwely ysbyty cymunedol a gwasanaethau mân
anafiadau ar gyfer y boblogaeth leol yn cael eu darparu o Ysbyty Alltwen.
 
Gogledd Sir Ddinbych – Amnewid y gwasanaethau a ddarperir o Ysbyty Brenhinol
Alexandra, Y Rhyl, ac Ysbyty Cymuned Prestatyn. Byddant yn cael eu hamnewid am
gyfleuster integredig newydd yn cynnig gofal iechyd, cymdeithasol a thrydydd sector.
 
Canol a De Sir Ddinbych – Amnewid y gwasanaethau a ddarperir ar hyn o bryd o Ysbyty Cymuned Llangollen. Byddwn yn datblygu canolfan adnoddau gofal cychwynnol estynedig gydag ystod eang o gyfleusterau a gofal iechyd, cymdeithasol a thrydydd sector integredig.
Bydd gofal iechyd gwelyau cymunedol yn cael eu darparu trwy ymestyn y gwasanaeth gofal uwch a thrwy gomisiynu gwelyau cartrefi gofal a’r defnydd o welyau yn Ysbyty'r Waun.
 
Gogledd Orllewin Sir y Fflint – Newidiadau i’r gwasanaethau a ddarperir ar hyn o bryd o Ysbyty’r Fflint. Bydd gwaith pellach yn cael ei wneud ar y cyd â Chyngor Sir y Fflint ar ddatblygu prif gynllun ar gyfer y dref. Bydd hyn yn cynnwys cyfleuster newydd i ddisodli’r  adeiladau cyfredol a darparu gwasanaethau cychwynnol a chymunedol. Bydd gofal gwely ysbyty cymunedol a gwasanaethau mân anafiadau yn cael eu darparu o Dreffynnon.
 
Iechyd Meddwl Pobl Hŷn
 
Rydym yn cynnig datblygu mwy o wasanaethau cymunedol ar gyfer pobl hŷn gydag
anghenion iechyd meddwl a gostwng dibyniaeth ar fodel gofal sefydliadedig ysbyty. Bydd raid gwneud newidiadau i’n gwelyau cleifion mewnol i alluogi hyn i ddigwydd.
 
Rydym yn cynnig darparu lefel uwch o gefnogaeth gymunedol, ynghyd â darparu gwell gofal preswyl mewn partneriaeth â’r awdurdod lleol i gefnogi pobl o fewn y gymuned yn ne Gwynedd; i wneud hyn byddem yn cynnig cadarnhau cau’r unedau iechyd meddwl pobl hŷn yn Nolgellau (Uned Meirion) a Bryn Beryl (Uned Hafan).
 
Mae cynigion i ddarparu mwy o gefnogaeth gymunedol ar Ynys Môn a bydd hyn yn ein caniatáu i ostwng y nifer o welyau yn Ysbyty Cefni.
 
Mae cynigion i ddisodli’r gwasanaethau cleifion mewnol a dydd a ddarperir yng Nglan Traeth, Y Rhyl gan ddefnyddio cyfleusterau yn yr uned Ablett yn Ysbyty Glan Clwyd nes bydd cyfleuster newydd yng Ngogledd Sir Ddinbych yn cael ei ddatblygu.
 
Gwasanaethau i’r Newydd-anedig
 
Cynigion i ddatblygu gwasanaeth gofal dwys sengl i’r newydd anedig ar gyfer babanod Gogledd Cymru a fyddai’n cael ei ddarparu yng Ngogledd Orllewin Lloegr. Byddai hyn ar gyfer y lefel uchaf o ofal (sydd ei angen gan oddeutu 36 babi'r flwyddyn) ac fe allai gael ei gomisiynu o Ysbyty Arrowe Park ar y Cilgwri. Bydd Unedau Gofal Arbennig i Fabanod yn parhau i gael eu darparu yn y prif ysbytai llym yng Ngogledd Cymru.
 
Gwasanaethau Fasgwlaidd
 
Llawfeddygaeth frys a rhydwelïol mawr i gael eu cyfuno mewn un ysbyty llym yng
Ngogledd Cymru.
 
Camau Nesaf
Rydym wedi trafod ein cynigion gyda Chyngor Iechyd Cymuned Betsi Cadwaladr. Maen nhw wedi cytuno bod angen cynnal cyfnod o ymgynghoriad cyhoeddus ffurfiol.
Fe fydd nifer o gyfleoedd i fod yn gysylltiedig â’r broses ymgynghori. Dewch i ymuno yn y ddadl.
Bydd y cyfnod ymgynghori ffurfiol yn cychwyn ar yr 20fed o Awst am gyfnod o 10 wythnos.
 
Ewch i wefan BIPBC: www.pbc.cymru.nhs.uk
Mae papurau llawn y bwrdd ar gael ar y wefan:
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/861/page/50076
E-bostiwch eich sylwadau at:
Cymraeg: ymunwch@wales.nhs.uk
Saesneg: jointhedebate@wales.nhs.uk
Ysgrifennwch atom yn:
Ymunwch
d/o Uned Gyfathrebu
Ysbyty Gwynedd
Bangor
LL57 2PW
 

 
Materion sydd wedi’u penderfynu ac na fydd yn destun ymgynghoriad
 
Byddwn yn datblygu gwasanaethau a fydd yn gwella iechyd plant yn y blynyddoedd
cynnar.
Byddwn yn helpu pobl i fod yn fwy ffit am hirach.
Byddwn yn datblygu galluedd mewn gwasanaethau cychwynnol a chymunedol, gan gynnwys datblygu gwasanaethau cymunedol ar gyfer pobl hŷn gydag anghenion
iechyd meddwl, gan ddarparu mwy o ofal yn, neu yn agos i gartref, ac felly gostwng dibyniaeth ar ofal ysbyty.
Byddwn yn comisiynu gwasanaethau trawma mawr ar gyfer cleifion wedi’u hanafu’nddifrifol gan Ysbyty Prifysgol Gogledd Swydd Stafford yn Stoke.
Byddwn yn datblygu gwasanaeth gofal dwys newydd-eni sengl ar gyfer poblogaethGogledd Cymru.
Byddwn yn parhau i ranbarthu rhai is-arbenigeddau yn unol â safonau proffesiynolderbyniol megis gwasanaethau canser arbenigol a rhai gwasanaethau orthopedig.
Fe fydd yna dri phrif ysbyty llym yng Ngogledd Cymru (Ysbyty Gwynedd, Ysbyty Glan Clwyd ac Ysbyty Maelor Wrecsam) a phob un gydag Adran Achosion Brys,
uned dan arweiniad bydwragedd ochr yn ochr â gwasanaeth obstetreg dan arweiniad ymgynghorwyr a gwasanaethau brys a chleifion mewnol paediatreg, yn
ogystal â gwasanaethau llawfeddygaeth gyffredinol a thrawma a gwasanaethauorthopaedig annewisol .
Mae’r Bwrdd Iechyd yn cydnabod bod risgiau mewn perthynas â’r gweithlu, y sgiliaua’r adnoddau ariannol fydd eu hangen i ddarparu’r gwasanaethau hyn ar draws y trisafle ac fe fydd yn monitro’r sefyllfa’n agos. Bydd gwasanaethau’n parhau i esblygufel maen nhw’n gweithio tuag at gyflawni safonau ansawdd cynaliadwy.
Bydd trefniadau wrth gefn priodol yn cael eu datblygu hefyd i sicrhau diogelwchcleifion a staff.

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 26 Gorffennaf 2012