Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon

Diweddariad Prosiect Ysbyty Llandudno - 2011 / 2012

26.06.2012:  Y Diweddaraf ar Brosiect Ysbyty Llandudno
 
Yn ddiweddar, cyfarfu Bwrdd Gweithredu Prosiect datblygu Ysbyty Llandudno unwaith eto, a derbyniwyd achos busnes i ddatblygu Uned Mân Anafiadau newydd pwrpasol ar safle’r ysbyty. Datblygwyd yr achos busnes gan staff clinigol, ac mae’n amlinellu cynigion ar gyfer Uned Mân Anafiadau sy’n fwy na’r adran bresennol, sy’n bodloni rheolau adeiladu modern, sy’n darparu mwy o fannau trin, darparu gwell mynediad clinigol at gofnodion cleifion a mannau penodol ar gyfer trin plant. Rhagwelir y bydd mwyafrif y gofal yn cael ei ddarparu gan staff nyrsio sydd wedi eu hyfforddi’n briodol, gyda chefnogaeth meddygon ar y safle. Costau’r datblygiad newydd hwn fydd £1.95 miliwn. Rhagwelir y bydd yr achos busnes yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru ddiwedd  Gorffennaf, gyda’r gwaith i gychwyn ar y safle ym mis Tachwedd 2012 a’i gwblhau erbyn mis Tachwedd 2013. Bydd y cyhoedd yn cael eu hannog i fynd i’r Uned Mân Anafiadau newydd yn hytrach na theithio i’r Adran Achosion Brys ar gyfer mân anafiadau.
 
Cafodd y Bwrdd Gweithredu Prosiect hefyd ddiweddariad pellach ar ddatblygiad ‘Canolbwynt’ Rhewmatoleg ar safle’r ysbyty. Disgwylir i’r gwaith o ddatblygu’r ‘canolbwynt’ gychwyn ym mis Gorffennaf a chael ei gwblhau erbyn mis Hydref. Bydd hyn yn cynnig canolbwynt i staff clinigol o Landudno ac Ysbyty Glan Clwyd gydweithio i wella gofal Rhewmatoleg ar draws Canol/Gorllewin Gogledd Cymru. Bydd y ‘canolbwynt’ hefyd yn cynnwys canolfan addysg cleifion, y cyntaf o’i bath yng Nghymru yn ôl y sôn.
 
Cafodd y Bwrdd Gweithredu Prosiect hefyd ddiweddariad ar y gwaith sydd ar y gweill i ddatblygu Canolfan i Ferched ar safle’r ysbyty, a rhagwelir y bydd achos busnes yn cael ei gwblhau yn ystod y flwyddyn ariannol hon.
 
Dywedodd Ellen Greer, Cyfarwyddwr y Prosiect: ‘Rydym yn falch iawn bod yr achos busnes ar gyfer yr Uned Mân Anafiadau wedi cael ei gwblhau ar gyfer ei ystyried gan Lywodraeth Cymru, ac rydym yn ffyddiog y bydd arian cyfalaf yn cael ei ryddhau er mwyn ein galluogi i fynd â’r datblygiad allweddol yma yn ei flaen ar safle’r ysbyty. Rydym hefyd yn falch y bydd gwaith yn dechrau'n fuan iawn ar y ‘canolbwynt’ Rhewmatoleg ac edrychwn ymlaen at gael yr achos busnes ar gyfer datblygu’r Ganolfan i Ferched maes o law.’
 
Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan y Bwrdd Iechyd.
 

06.03.2012: Y Diweddaraf ar Brosiect Ysbyty Llandudno
 
Mae’r gwaith o baratoi cynlluniau i ddatblygu Ysbyty Llandudno yn dal i fynd yn ei flaen.  Mewn cyfarfod diweddar o’r Bwrdd Gweithredu Project, grŵp a sefydlwyd i oruchwylio’r gwaith, cafwyd adroddiadau cynnydd cadarnhaol gan glinigwyr sy’n gweithio ar ddatblygu’r ‘Canolbwynt’ Rhewmatoleg, Uned Mân Anafiadau a Chanolfan Merched.
 
Mae disgwyl i’r gwaith o droi Ward Marl i mewn i ‘Ganolbwynt’ Rhewmatoleg ddechrau tua diwedd y Gwanwyn / dechrau’r Haf.  Bydd y cyfleuster hwn yn ganolfan i staff clinigol Llandudno ac Ysbyty Glan Clwyd allu gweithio’n agosach at ei gilydd i ddatblygu gwasanaethau a hybu mwy o ymchwil ac addysg mewn clefyd Rhewmatolegol.  Bydd gan y ‘Canolbwynt’ hefyd Ganolfan Addysg i Gleifion a Gofalwyr, o bosib y cyntaf o’i fath yng Ngogledd Cymru.
 
Mae disgwyl i’r achos busnes sy’n cefnogi creu Uned Mân Anafiadau newydd ar safle’r ysbyty fod yn barod erbyn diwedd mis Ebrill, i’w gyflwyno i Lywodraeth Cymru am arian cyfalaf.  Ar hyn o bryd mae staff clinigol a staff eraill, ar y cyd â phartneriaid, yn cwblhau trefniadau ar gyfer defnydd yr Uned Mân Anafiadau newydd yn y dyfodol, ei lleoliad ar safle’r ysbyty a’r cynllun mewnol. Rhan bwysig o’r gwaith hwn fydd gofyn i gleifion a gofalwyr sy’n dod i’r Uned Mân Anafiadau bresennol am eu barn ar yr adeilad cyfredol er mwyn helpu i sicrhau cynllun ac amgylchedd gwell i’r Uned newydd.  Yn ystod yr wythnosau nesaf, bydd y Cyngor Iechyd Cymuned yn dosbarthu holiaduron i'r rheiny sy'n dod i'r Uned er mwyn sicrhau ymateb cleifion a gofalwyr.
 
Mae’n bwysig fod pobl sy’n byw yn yr ardal leol yn parhau i ddefnyddio’r Uned Mân Anafiadau ar gyfer trin mân anafiadau yn hytrach na theithio i Adrannau Achosion Brys Ysbyty Gwynedd neu Ysbyty Glan Clwyd.
 
Mae’n fwriad hefyd i gwblhau’r achos busnes ar gyfer Canolfan Merched ar safle’r ysbyty erbyn diwedd mis Ebrill, i’w gyflwyno i Lywodraeth Cymru am arian cyfalaf. Bydd hyn yn cynnwys amrywiaeth o wasanaethau i ferched, gan gynnwys gwasanaethau’r fron a gofal gynaecolegol.
 
Yn ôl Ellen Greer, Cyfarwyddwr Project: “Rydym wrth ein bodd gyda’r holl waith da sy'n cael ei wneud gan bawb sy'n gysylltiedig â datblygu Ysbyty Llandudno.  Mae’r Bwrdd Iechyd yn dal i ystyried yr ysbyty hwn fel elfen allweddol o ofal iechyd yng Ngogledd Cymru. Rydym yn edrych ymlaen at weld gwaith y 'Canolbwynt' Rhewmatoleg' yn dechrau yn y misoedd nesaf a hefyd at dderbyn yr achosion busnes ar gyfer yr Uned Mân Anafiadau a’r Ganolfan Merched newydd'.
 
Am fwy o wybodaeth am y gwaith cyffrous hwn mae croeso i chi gysylltu ag Ellen Greer: ellen.greer@wales.nhs.uk neu 01745 586426. 
 
 

20.02.2012:  Prosiect Ysbyty Llandudno - Cyflwyniadau i Grwp Cyfeirio Rhanddeiliaid
 
 

10.01.2012:  Nodiadau ac Adroddiadau Prosiect Ysbyty Llandudno
 
 

07.12.2011:  Y Diweddaraf ar Brosiect Ysbyty Llandudno
 
Cynhaliwyd cyfarfod o’r Bwrdd Prosiect Ysbyty Llandudno ar 6-12-11 ac mae’n dda gennym ddweud fod y gwaith o ddatblygu’r cynlluniau ar gyfer yr Uned Mân Anafiadau, y Ganolfan Merched a Gwasanaethau Rhewmatoleg yn Ysbyty Llandudno yn parhau.   Bydd angen cwblhau’r cynlluniau hyn erbyn diwedd Mawrth 2012 a’u cyflwyno i Lywodraeth Cymru i’w hariannu.
 
Gwasanaethau Rhewmatoleg
 
Bydd y Gwasanaeth Rhewmatoleg yn darparu cyfleusterau achosion dydd ar gyfer y boblogaeth leol, canolfan wedi’i neilltuo i addysgu cleifion, y cyntaf o’i fath yng Nghymru, cyfleusterau ar gyfer ymchwil a chanolfan i staff meddygol, nyrsys a therapyddion o’r pedair sir - Ynys Môn, Gwynedd, Conwy a Dinbych.    Ym mhen amser y nod ydy darparu gwasanaethau rhewmatoleg mwy arbenigol ar safle’r ysbyty.
 
Canolfan Merched
 
Datblygir pedwar gwasanaeth ar safle Llandudno: llawfeddygaeth y fron fydd yn cynnwys sgrinio, mwy o wasanaethau achosion dydd a chleifion allanol gynaecoleg, edrych ar y posibilrwydd o ddarparu gofal cyn-geni lleol ac yn olaf, ehangu’r Gwasanaeth Iechyd Rhywiol.
 
Uned Mân Anafiadau
 
Rhagwelir y bydd gan yr Uned Mân Anafiadau yn Llandudno, sydd wedi’i seilio ar arfer gorau lleoliadau eraill, y potensial o ddatblygu’n un o Unedau Mân Anafiadau gorau Cymru.  Mae’r cynlluniau yn edrych ar y ffordd orau o ddarparu gofal, ehangu hyfforddiant staff a gweithio’n agosach efo sefydliadau iechyd eraill.
 
Dywedodd Ellen Greer, Cyfarwyddwr Prosiect:  “ Rydym yn hapus iawn efo’r gwaith sydd wedi’i wneud hyd yn hyn ac yn edrych ymlaen at gael y cynlluniau terfynol yn fuan yn 2012.”
 

14.09.2011:  Gwaith yn parhau ar Brosiect Ysbyty Llandudno
 
Yn dilyn y gwaith a wnaethpwyd yn 2010, rydym yn falch o ddweud ein bod yn awr yn dechrau ar gyfnod nesaf y rhaglen deng mlynedd hon i ddatblygu a chynyddu gwasanaethau yn Ysbyty Llandudno.  Mae’r gwaith wedi dechrau ar gynhyrchu cynlluniau manwl i’r tri datblygiad cyntaf a gyflwynir i Lywodraeth Cymru erbyn diwedd Mawrth 2012.  Mae’r datblygiadau hyn yn cynnwys Uned Mân Anafiadau newydd wedi’i chodi’n bwrpasol, Canolfan Merched a Chanolfan Rhewmatoleg Gwell.  
 
Bydd y gwaith hwn yn cael ei wneud mewn partneriaeth â staff a chydweithwyr yr awdurdod lleol, sefydliadau gwirfoddol ac eraill.
 
Disgwylir y bydd y cynlluniau’n cael eu cyflwyno i Lywodraeth Cymru erbyn diwedd Mawrth 2012 a bydd y gwaith ar y tri datblygiad cyntaf hyn yn cychwyn wedyn.
 
Fel rhan o fenter genedlaethol, mae cynlluniau hefyd i gyflwyno mamograffeg ddigidol ar safle Bron Brawf Cymru yn Ebrill/Mehefin 2012.  Yn y pen draw, bydd y gwasanaeth hwn yn symud i Ysbyty Llandudno fel rhan o ddatblygiad y Ganolfan Merched.
 
Dywedodd Mr Neil Bradshaw, Cyfarwyddwr Cynllunio “Rydym yn falch o ddechrau ar gyfnod nesaf Prosiect Ysbyty Llandudno.  Bydd y cynlluniau hyn yn ychwanegu at y gwasanaethau sydd ar y safle’n barod ac rydym yn edrych ymlaen at weithio’n agos gyda staff a phartneriaid.  Mae datblygu gwasanaethau ar draws yr ysbyty yn dangos ein hymrwymiad i roi gwasanaethau i bobl yn eu cymunedau eu hunain (ardaloedd lleol)”.
 

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 26 Mehefin 2012