Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon

Cwestiynnau ac Atebion

Dyma gwestiynnau a bostiwyd yn y blychau cardiau sylwadau yn Ysbyty Glan Clwyd. Mae Dr Eileen Williams, Arweinydd Clinigol y prosiect yn cynnig ymatebion.
 
Os oes ganddoch chi gwestiwn neu sylw, defnyddiwch y cardiau sylwaday yn yr ysbyty neu Fforwm y Prosiect ac fe ymatewn ni.

Cwestiynnau ac atebion diweddar:

C: Nid oeddem yn gallu cael diodydd yn yr adran Damweiniau ac Achosion Brys ar nos Sul gan fod y peiriant diodydd wedi torri.
Nid oes unman i gael diod yn y Cyntedd cyn 10am.
Roeddwn yn ddiolchgar am y peiriant dŵr ar Goridor C – ond nid oedd unrhyw gwpanau ac roedd yn anodd dod o hyd iddo nes i’r staff dymunol iawn fy helpu.
Mae’r oergell a’r peiriant oeri dŵr yn yr ardal yma ill dau’n wag ac yn defnyddio llawer o ynni.

A: Diolch i chi am y sylwadau yma. Pan fyddwn yn ailgynllunio’r adrannau yma, byddwn yn edrych am y lle gorau i roi peiriannau diodydd neu beiriannau dŵr fel ei bod yn haws dod o hyd iddynt.
 
C: A fyddai modd cael ffan dros wely pob claf? Nid yw’r ffannau yn gweithio’n aml, neu maent ar goll neu heb fod ar gael. Hefyd mae perygl y bydd rhywun yn baglu dros y ceblau.
 
A: Mae rhai o’r wardiau yn boeth iawn ar hyn o bryd gan eu bod yn llygad yr haul. Pan fydd y wardiau yn cael eu hailwampio byddant yn cael eu hinsiwleiddio’n well a ffenestri gwydr dwbl a fydd yn helpu i amddiffyn rhag y gwres a’r oerni. (Ffenestri gwydr sengl sydd gennym yn awr). Bydd gennym hefyd ffenestri a all adael mwy o aer i mewn fel bod aer yn llifo’n well drwy’r wardiau. Ni fyddwn yn gallu rhoi ffan uwchben pob gwely. Bydd gennym fwy o socedi pŵer tu ôl i bob gwely, felly dylai hyn gael gwared â’r ceblau hyd lawr.
 
C: Allwn ni gael glanhawyr dwylo’r holl ffordd o’r drysau blaen i’r coridorau sy’n arwain i’r wardiau? Mae arnom wir ei angen!
 
Fe drosglwyddaf eich sylwadau i’r grŵp sy’n edrych ar gynlluniau’r wardiau a’r tîm Rheoli Haint.
 
C: A oes modd cynnwys yr ystafell lieiniau tu mewn i’r ysbyty fel nad ydym ni na’r llieiniau yn gwlychu?
A oes modd i’r ystafell lieiniau fod yn y prif adeilad?
 
A: Nid yw’r Golchdy, yng nghefn safle YGC yn rhan o’r cynllun asbestos felly ni fydd yr ystafell lieiniau yn cael ei symud i’r adeilad. Ond bydd ‘mannau parcio’ yn cael eu darparu ar y wardiau wedi’u hailwampio ar gyfer y troliau newydd â gorchudd plastig a ddefnyddir yn awr.

C: Seddi tu allan i gael cinio a gerddi braf os gwelwch yn dda.

A: Diolch. Fe drosglwyddaf eich sylwadau i bensaer y prosiect.
 
C: A fyddai modd darparu llety dros nos pwrpasol ar gyfer perthnasau?
 
A: Diolch. Fel rhan o brosiect ailddatblygu YGC, rydym wedi neilltuo ardal ar yr ail lawr a gaiff ei datblygu i ddarparu llety i berthnasau.

C: Mwy o fannau parcio!
 
A: Rhan o brosiect ailddatblygu YGC fydd edrych ar y ffordd orau o ad-drefnu’r ffyrdd a’r mannau parcio ar dir yr ysbyty i’w gwneud yn haws i bobl.
 
C: Mynedfa fwy modern a dymunol os gwelwch yn dda.
 
A:Byddwn yn ailgynllunio’r fynedfa i gyd, felly gobeithio y bydd yn darparu mynedfa fwy dymunol a deniadol i’r ysbyty.
 
C: A fyddai modd i ni gael campfa llawn offer i staff i hybu ffordd iach o fyw a manteision ymarfer corff? Bydd yn gostwng lefel salwch a gallai fod yn gyfle i fod ar y blaen yng Nghymru.
 
A: Byddai campfa ar wahân yn llawn offer i’r staff yn syniad hyfryd, ond ni allwn ei fforddio. Ond yr hyn yr hoffem ei wneud yw hybu ffordd fwy iach o fyw yng nghynllun yr ysbyty - er enghraifft, cynllun sy’n annog pobl i ddefnyddio’r grisiau yn hytrach na’r lifft.
 
C: Mae angen hysbysfwrdd yn y cyntedd ar gyfer cysylltiadau grwpiau cefnogaeth.
O’i gymharu ag Ysbyty Gwynedd, ychydig iawn o le sydd yna i wybodaeth e.e. am grwpiau elusennol a mudiadau gwirfoddol. Mae angen gwneud y fynedfa i’r Cyntedd yn fwy.
 
A: Byddwn yn gallu edrych ar ddarparu gwell hysbysfwrdd yn y Cyntedd pan fyddwn yn ailgynllunio’r ardal honno. Fe drosglwyddaf eich sylwadau i’r pensaer.
 
C: Mae gwir angen ardal baratoi bwyd ym mar te’r Gymdeithas Gyfeillion.
 
A: Bydd y Gymdeithas Gyfeillion yn rhan o’r Grŵp Defnyddwyr fydd yn cynllunio’r Cyntedd gyda’r pensaer, felly cofiwch grybwyll hyn pan fydd y grŵp hwnnw’n dechrau cyfarfod.

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 26 Awst 2011