Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon

Cael eich Meddyginiaethau

 
Dilynwch y dolenni i gael gwybodaeth benodol am feddyginiaethau:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presgripsiynau ysbyty

Os byddwch yn gweld meddyg mewn adran cleifion allanol yn yr ysbyty bydd yn dweud wrthych pryd mae angen i chi gychwyn triniaeth newydd.  
 
Efallai y rhoddir llythyr neu nodyn gwybodaeth i chi ei roi i’ch Meddyg Teulu’r tro nesaf y bydd gennych apwyntiad. Os dylai’r driniaeth gychwyn cyn hynny yna efallai y cewch bresgripsiwn ysbyty. Bydd yn rhaid i chi gyfnewid hwn yn adran fferylliaeth yr ysbyty.
Dim ond yn fferyllfa’r ysbyty y cewch gyfnewid ffurflenni ysbyty; ar adegau mae’n bosib y rhoddir ffurflen WP10HP i chi sef presgripsiwn gan feddyg yn yr ysbyty i’w gyfnewid mewn Fferyllfa Gymunedol. Cewch wybod hyn pan roddir y presgripsiwn i chi.
 
Ni all adran fferylliaeth yr ysbyty gyfnewid presgripsiynau a roddir gan eich Meddygfa.
 
  
 
Fel arfer caiff y presgripsiynau yma eu cyfnewid mewn Fferyllfa Gymunedol. Mewn ardaloedd gwledig lle mae’r claf yn byw dros 1.6 cilomedr o Fferyllfa Gymunedol, ac wedi’i gofrestru mewn Meddygfa sy’n cynnwys Fferyllfa, gall y claf gael ei feddyginiaethau gan ei Feddyg Teulu.
 
 
 
Os ydych yn cymryd meddyginiaeth reolaidd byddwch yn gallu archebu presgripsiwn arall pan fydd yn amser i chi gael mwy.
 
Bydd gan bob Meddygfa ei threfniadau ei hun o ran y ffordd rydych yn archebu eich presgripsiwn amlroddadwy ond dylech ganiatáu o leiaf ddau ddiwrnod gwaith i’ch meddygfa brosesu eich presgripsiwn. Efallai y bydd gan y Fferyllfa Gymunedol rydych yn dewis ei defnyddio wasanaeth casglu presgripsiynau fel y gallwch gasglu eich meddyginiaeth yn syth o’r Fferyllfa ar ôl i chi archebu eich presgripsiwn amlroddadwy o’r Feddygfa.  
 
Cyn i chi archebu eich presgripsiwn mae’n werth i chi edrych pa feddyginiaethau sydd gennych yn eich cartref fel eich bod ond yn archebu’r hyn sydd arnoch ei angen.
 
Peidiwch â chadw stoc o’ch meddyginiaethau oherwydd gallent fynd yn rhy hen i’w defnyddio. Y feddyginiaeth ddrytaf yw’r un nad yw’n cael ei chymryd. Am wybodaeth bellach gweler y daflen Peidiwch â Gwastraffu eich Meddyginiaethau. 

Cynhyrchion Stoma

Os ydych yn defnyddio cynhyrchion stoma mae gennych ddewis o dderbyn eich cyflenwadau o Fferyllfa Gymunedol neu gan gontractwr offer. Bydd angen i chi archebu eich presgripsiwn o’ch Meddygfa o hyd, pa bynnag gyflenwr y byddwch yn ei ddewis. Dylech dderbyn cyngor diduedd pan fyddwch yn cychwyn defnyddio cynnyrch.   
 
 
 
Am gyngor ar y lle mwyaf priodol i gael triniaeth, yn dibynnu ar ddifrifoldeb eich cyflwr/symptomau, gweler yr wybodaeth ar yr Ymgyrch Dewis Doeth
 
Os oes arnoch angen gwasanaeth Fferyllydd Cymunedol gallwch gael gwybodaeth am eu horiau agor ar y dudalen Gwasanaethau Tu Allan i Oriau a Gwyliau Banc.
 
Am wybodaeth bellach am wasanaeth Tu Allan i Oriau Meddygon Teulu gweler y dudalen Gwasanaeth Tu Allan i Oriau Meddygon Teulu Gogledd Cymru.

Os ydych wedi rhedeg allan o’ch Meddyginiaethau

Os yw eich Meddygfa ar agor, siaradwch â’r staff. Cofiwch y bydd angen 24 awr o rybudd arnynt fel arfer, gan fod gan Feddygon Teulu lawer o ddyletswyddau pwysig yn ogystal â gwirio presgripsiynau. Cofiwch nad tasg glerigol syml yw rhoi presgripsiwn, a bod rhaid rhoi ystyriaeth i faterion diogelwch.
 
Os yw eich Meddygfa ar gau, ar benwythnos, tu allan i oriau neu ar Wyliau Banc er enghraifft, gofynnwch i’ch Fferyllydd Cymunedol am gyngor.
 
 Cofiwch nad ar gyfer cyflenwad arferol mae’r gwasanaethau yma a bod cyfrifoldeb arnoch chi fel claf i archebu eich meddyginiaethau mewn da bryd.
 
 
 
Siaradwch â Fferyllydd Cymunedol a fydd yn gallu rhoi cyngor i chi, o bosib, neu efallai y gallwch gofrestru gyda Meddyg Teulu lleol fel preswylydd dros dro.

Cyflenwad Brys o Feddyginiaeth

Os bydd y meddyginiaethau a gewch ar bresgripsiwn yn dod ben, efallai y gallwch gael cyflenwad brys heb bresgripsiwn gan Fferyllydd Cymunedol. Bydd y fferyllydd yn eich cyfweld er mwyn darganfod:

  • a ydych yn derbyn y feddyginiaeth ar bresgripsiwn fel arfer
  • a oes angen meddygol clir ac uniongyrchol
  • nad oes unrhyw ffordd arall o gael presgripsiwn  
Bydd y fferyllydd hefyd yn gwneud yn siŵr fod y dos rydych yn gofyn amdano’n addas. Nid un o wasanaethau’r GIG yw hwn; codir tâl arnoch am y feddyginiaeth, a all amrywio rhwng fferyllfeydd.
 
 
 
Gall dynes gymryd pilsen atal cenhedlu brys hormonaidd (EHC) rhag iddi feichiogi ar ôl cael rhyw heb ddefnyddio dull atal cenhedlu, neu os bydd y dull a ddefnyddiwyd wedi methu.
 
Mae cyngor ar gael gan Feddygon Teulu, Fferyllfeydd Cymunedol neu Glinigau Iechyd Rhyw 
 
Gall rhai Fferyllfeydd roi pilsen atal cenhedlu brys yn rhad ac am ddim fel rhan o wasanaeth ehangach. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch a'ch Fferyllfa Leol.
 

Teithio Dramor

Gall eich Meddyg Teulu neu Fferyllfa Gymunedol roi cyngor i chi ar iechyd pan fyddwch yn teithio. Sylwch mai dim ond pan fyddwch yn y Deyrnas Unedig y gall eich Meddyg Teulu roi presgripsiwn i chi (ar y GIG). Efallai y bydd rhaid i chi drefnu i gael cyflenwadau pellach os byddwch dramor am gyfnod maith. Os ydych yn teithio dramor, gwnewch yn siŵr eich bod wedi cynllunio bod gennych gyflenwad o’r meddyginiaethau y byddwch yn eu cymryd yn rheolaidd.
 
Mae llyfryn defnyddiol Cyngor Iechyd i Deithwyr ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru sy’n cynnwys gwybodaeth am y canlynol:
 
·        sut i osgoi’r angen am ofal iechyd pan fyddwch dramor
·        sut i gynllunio ar gyfer teithio iach
·        sut i gael triniaeth feddygol frys mewn gwledydd drwy’r byd
·        sut i gael Ffurflen E111 a’i defnyddio. Bydd y ffurflen yma’n darparu triniaeth feddygol frys i chi am ddim    neu’n rhatach yng ngwledydd yr Ardal Economaidd Ewropeaidd a’r Swistir

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 05 Rhagfyr 2013