Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon

Y Diweddaraf o Brosiect Ysbyty Glan Clwyd

 

Newyddlen Prosiect Ysbyty Glan Clwyd Rhagfyr 2011

Newyddlen Prosiect Ysbyty Glan Clwyd Hydref 2011

 

20.09.11 Y Diweddaraf gan y Bwrdd Prosiect 

Mae prosiect YGC ar amser ac yn cadw at y targed. Mae’r gwaith yn mynd yn dda, a hyd yma gwnaed 30,500 o oriau gwaith. Mae’r gwaith o dynnu asbestos o’r theatrau bythefnos yn gynt na’r disgwyl. Mae’r cynlluniau newydd ar gyfer yr ardaloedd cyntaf yn symud yn eu blaenau ac mae grwpiau defnyddwyr yn cyfarfod bob wythnos.

Mae staff iechyd a chleifion yn rhoi llawer iawn o’u hamser, egni ac ymrwymiad i’w gweledigaeth o’r dyfodol a hoffai’r Tîm Prosiect ddiolch yn fawr iawn iddynt ac i bawb arall sydd wedi cymryd rhan hyd yma – daliwch ati â’r gwaith da!

Cerrig Milltir Allweddol y Prosiect:

Achos Busnes Amlinellol: Rydym wedi ei anfon at Lywodraeth Cymru, ac rydym yn aros iddynt ei gymeradwyo’n ffurfiol.

Achos Busnes Llawn: Mae disgwyl i ni gyrraedd y targed o gyflwyno hwn i’r Bwrdd Prosiect ar ddiwedd mis Hydref a’i anfon at Lywodraeth Cymru ar 28 Tachwedd. (Ynddo, rydym yn dweud wrth Lywodraeth Cymru am drefniadau ariannol terfynol y gwaith; sut gallwn ni gael y budd mwyaf o’r gwaith a sut byddwn yn gofalu am unrhyw risg sydd ynghlwm â’r gwaith.)

Dyddiad y bwriedir cychwyn y gwaith: 28 Mawrth 2012

Grwpiau Defnyddwyr:

Mae pob adran neu ardal yn cael ei gynllunio gan Grŵp Defnyddwyr, sy’n cynnwys pobl sy’n arwain yn yr adran honno, pobl sy’n gweithio ynddi ac yn ei defnyddio, yn cydweithio â chynllunwyr, rheolwyr prosiect, penseiri a’r tîm adeiladu. 

Patholeg a’r Mortiwari

Mae cynlluniau’r ystafelloedd wedi cael eu ‘harwyddo’ gan y grŵp defnyddwyr ac mae’r cais cynllunio ar gyfer yr adeilad newydd wedi mynd i mewn.

Theatrau Cam Un (Prif theatrau 1-6 gynt)
Mae’r gwaith o dynnu asbestos mewn rhan o’r theatrau wedi gorffen yn barod, ac mae bythefnos yn gynt na’r disgwyl yn y gweddill.  Mae’r grŵp defnyddwyr wedi arwyddo’r cynllun cyffredinol a chynlluniau’r ystafelloedd unigol, ac mae’r gwaith o adeiladu’r theatrau newydd i fod i gychwyn ar 3 Hydref 2011.

Theatrau Cam 2 (Symud y theatrau brys a thrawma i’r llawr cyntaf ac ychwanegu dwy theatr arall i gefnogi trosglwyddo gwaith orthopaedeg o Ysbyty Abergele)
Rydym yn trefnu pwy sydd yn y grŵp defnyddwyr.

Storfeydd
Mae’r cynllun cyffredinol yn mynd yn ei flaen.

Wardiau
Cytunwyd ar gynllun cyffredinol o’r wardiau a’r coridorau sy’n arwain atynt, ac mae cynllun yr ystafelloedd bron yn barod i’w harwyddo.

Ardal Frys
Mae’r grwpiau defnyddwyr wedi mynd yn ôl gam gan fod arnynt eisiau edrych eto ar y ffordd y mae ardaloedd gwahanol yn gweithio gyda’i gilydd, ac mae’r cynlluniau newydd yn edrych yn well.

Gofal Critigol
Mae’r grŵp defnyddwyr wedi cyfarfod am y tro cyntaf, ac maent yn edrych ar gynllun cyffredinol yr ardal y byddant yn symud iddi. Mae’r pensaer wrthi’n gweithio ar y cynlluniau cyntaf.

Fferyllfa

Mae’r grŵp yn edrych ar gynllun cyffredinol eu hardal ac maent wedi ymweld â Fferyllfeydd eraill i gael syniadau.

Ardal Ymchwiliadau Meddygol
Mae cyfarfod briffio cychwynnol wedi cael ei gynnal.

Camau nesaf:

To newydd: Bydd gwaith yn cychwyn ar do’r ysbyty cyn bo hir. Dylai hyn atal dŵr rhag gollwng eto, a bydd yn golygu fod yr ysbyty'n defnyddio egni’n fwy effeithlon oherwydd bydd wedi ei insiwleiddio’n well.

Toiledau newydd ar wardiau: Mae adeiladwyr yn gwneud ‘model’ o’r ystafell gawod a thoiled ensuite ar y wardiau i weld os yw’n addas ar gyfer pobl sydd â phroblemau symud.  Rydym yn bwriadu gwahodd cleifion i gael golwg arno ac i ddweud eu barn.

Ffenestri newydd: Byddwn yn penderfynu pa ffenestri newydd y dylid eu prynu ar gyfer yr ysbyty. Mae arnom eisiau gwneud yn siŵr bod y ffenestri’n ddiogel, ond hefyd yn gadael digon o awyr iach i mewn i’r adeilad. Byddant yn ffenestri gwydr dwbl i helpu i gadw’r gwres i mewn ac i’n helpu i leihau biliau tanwydd.
Y drefn y byddwn yn gwneud y gwaith: Dros y misoedd nesaf, byddwn yn edrych yn fanwl ar y drefn y byddwn yn gwneud y gwaith dros y blynyddoedd nesaf, fel ein bod yn gallu rhoi gwybod i bawb pryd bydd y gwaith yn cael ei wneud ar eu hadran nhw, am ba hyd y bydd raid iddynt fod mewn adeilad dros dro a phryd y cânt symud i'w 'cartref' newydd. Mae hyn yn llawer iawn o waith, a bydd yn cymryd amser.

15.08.2011 - Mae’r Achos Busnes Amlinellol wedi mynd at Lywodraeth Cymru

Mae Bwrdd BIPBC bellach wedi cymeradwyo’r Achos Busnes Amlinellol, a chafodd ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru ar 27 Mehefin 2011. Dyma’r ail o dri achos busnes sydd eu hangen. Roedd yr Achos Busnes Amlinellol yn diweddaru’r wybodaeth a roddwyd yn yr Achos Strategol Amlinellol, i ddangos yr opsiwn sy’n rhoi’r gwerth gorau am arian.
 
Roedd yn manylu mwy am sut bydd y prosiect yn cael ei reoli, sut byddwn ni’n cydweithio â chontractwyr, a’r arian fydd ei angen. Y cam nesaf yw i Lywodraeth Cymru roi sylwadau ar yr achos a gofyn am unrhyw wybodaeth ychwanegol angenrheidiol.
 
Byddwn yn cyflwyno’r achos busnes olaf , yr Achos Busnes Llawn i Lywodraeth Cymru ym mis Tachwedd 2011.
 
Roedd yr Achos Busnes Amlinellol yn cynnwys newidiadau arwyddocaol i’r Achos Strategol Amlinellol. Mae’r achos busnes i ariannu ailddatblygu’r Adran Achosion Brys bellach yn rhan o’r Achos Busnes cyffredinol, ynghyd â’r gwaith a wnaed yn y cyfarfodydd yn Venue Cymru ym mis Ebrill 2011 ar gynllun yr ysbyty.

Mae’r cynllun cyflwyno camau cyffredinol wedi cael ei roi i Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch

Ar ôl cael ei gymeradwyo ym Mwrdd Prosiect Gorffennaf, cafodd y cynllun cyffredinol ynglŷn â sut bydd y gwaith yn cael ei wneud dros y saith mlynedd nesaf ei gyflwyno i Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch ar 30 Gorffennaf 2011.

Strategaeth camau:

Mae’r cynlluniau o’r camau a gyflwynwyd yn gynlluniau strategol a bydd gan y GRhG ran flaenllaw wrth gynllunio manylion y camau i adrannau a wardiau unigol. Gwneir y gwaith mewn rhai adrannau o fewn y ddwy neu dair blynedd nesaf, ond ni fydd y gwaith yn cael ei wneud ar rai adrannau tan ddiwedd y prosiect, o 2016 i 2018. Byddwn yn rhoi cynllun i’r adrannau ag amseroedd gwirioneddol pan fydd yn barod. Y cynllun manwl o’r camau yw’r gwaith mawr nesaf i’w wneud.
 
Mae’r strategaeth gyffredinol yn cael ei lywio gan anghenion clinigol ac anghenion adeiladu ac mae wedi ystyried y gwaith a wnaed eisoes yn Ysbyty’r Tywysog Siarl ym Merthyr Tudful o ran beth sydd wedi gweithio’n dda yno a’r problemau a gawsant. Mae’r strategaeth:
 
1. Yn defnyddio’r gwaith a wnaed yn y cyfarfodydd yn Venue Cymru o ran lleoliad yr adrannau o fewn yr ysbyty.
2. Yn cwblhau’r gwaith o dynnu’r asbestos o fewn chwe blynedd.
3. Yn amharu cyn lleied â phosibl a chaniatáu i’r ysbyty barhau i weithio’n ddiogel.
4. Yn achosi cyn lleied o symud â phosibl, gan gyfyngu pob adran i symud unwaith yn unig, cyn belled â bod hynny’n bosibl.
5. Yn amharu cyn lleied â phosibl ar wasanaethau trydanol, dŵr a gwastraff.
6. Yn lleihau’r risg o unrhyw ddigwyddiadau croes.

Penawdau’r camau

Bydd mwy o’n cyfanswm gwelyau ar y llawr isaf mewn uned asesu newydd fydd yn rhan o’r ‘Ardal Frys’.
Bydd y wardiau’n cael eu cau a’u symud mewn grwpiau o dri, un ‘tŵr’ fertigol ar y tro. Bydd gwelyau’n cael eu symud i’r llawr isaf i ddechrau ac yna i'r wardiau newydd.
Bydd yr asbestos yn cael ei dynnu oddi ar y tair ward ym mhob tŵr ar yr un pryd dros gyfnod o 12 mis, ac yna byddant yn cael eu hailwampio am chwe mis.
Bydd y gwaith ar y wardiau yn parhau i 2017, a’r gwaith ailwampio yn parhau i 2018.

Y diweddaraf ar y gwaith cynllunio

Mae’r cynlluniau diweddaraf yn dangos Therapïau a Chleifion Allanol yn defnyddio’r ardal i’r dde o’r Brif Fynedfa.
 
Bydd llawr un ward yn cael ei ddefnyddio ar gyfer swyddfeydd i gadw staff clinigol yn agos at welyau cleifion mewnol.
 
Bydd theatrau 7 ac 8 yn symud i’r llawr cyntaf pan fydd yr asbestos wedi cael ei dynnu o’r ardal patholeg.

Cynnydd y Grŵp Cynllunio

Llawr gwaelod: Mae tynnu asbestos yn parhau yn y fan hyn.  Bydd man i storio offer theatr dros dro ac Ystafell Bost dros dro yn cael eu creu mewn rhan lle mae asbestos wedi cael ei dynnu’n barod fel y gallwn gychwyn ar glirio’r asbestos o ardal yr hen Gofnodion Meddygol  '
 
Theatrau: Mae tynnu asbestos o’r theatr bresennol yn mynd yn dda ac yn cadw at yr amserlen.  Mae’r cynllun ar gyfer y theatrau newydd bellach yn symud ymlaen yn gyflym ac mae’r grŵp wedi arwyddo’r cynlluniau ar gyfer cynnwys a chynllun yr ystafelloedd unigol. Mae’r grŵp hefyd yn cynllunio i symud theatrau 7 ac 8 i fyny i’r llawr cyntaf.
 
Wardiau: Mae’r cynlluniau 1:200 ar gyfer cynllun yr ardaloedd wardiau generig wedi cael eu harwyddo. Mae’r rhain yn ystyried sylwadau gan staff, cleifion a pherthnasau. Hyd yma, nid yw’r grŵp wedi edrych ar y coridor i’r wardiau. Bydd cynlluniau wardiau manwl hefyd yn cynnwys adrannau unigol.
 
Patholeg: Eto, mae’r cynlluniau yn mynd yn eu blaenau’n dda.
 
Mortiwari: Cytunwyd ar gynllun yr adran. Fe gytunwyd y bydd y Gwasanaethau Profedigaeth yn cael eu lleoli o fewn eu hadran ei hun o fewn adeilad y mortiwari.
 
Ardal Frys: Mae’r Grŵp Gofal heb ei Drefnu (dan gadeiryddiaeth Dr Brian Tehan, Cyfarwyddwr Meddygol Cynorthwyol) yn rhoi arweiniad strategol i gynllun yr ardal hon. Mae cynllun yr ardal wedi cael ei rannu i gyfrifoldeb tri grŵp defnyddwyr unigol: yr ardal yn ‘Nhu Blaen y Tŷ’ i’r Adran Achosion Brys a gwasanaeth ‘Y tu allan i Oriau’ Meddygon Teulu; yr ardal ‘Adfywio ac Achosion Mawr’; a’r grŵp i’r ardal gwelyau asesu. Mae’r grwpiau defnyddwyr wedi cytuno ar y diagramau cychwynnol sy’n dangos y berthynas ag adrannau clinigol eraill, ac maen nhw’n awr yn ystyried cynlluniau posibl ar gyfer adrannau.
 
Radioleg: Cynhaliwyd cyfarfod cychwynnol i drafod y materion penodol yn ymwneud â strwythur a chynllun yr adran belydr-x.
 
Ardal Ymchwiliadau a Thriniaethau Meddygol: Mae’r ardal hon yn ddatblygiad newydd arfaethedig. Mae cyfarfodydd wedi cychwyn â Grwpiau Rhaglen Glinigol i drafod sut fath o waith a faint o waith a wnaed yn flaenorol ar y wardiau y gellid ei wneud yn yr ardal yma, a’r staff a chyllid angenrheidiol i hyn, cyn mynd ymlaen i’w chynllunio.
 
 
Mae nifer o faterion sy’n effeithio ar yr ysbyty cyfan, megis lle i swyddfeydd. Bydd y prosiect yn dechrau edrych yn fwy manwl ar y materion hyn ar ôl yr haf.

Camau nesaf y prosiect:

 
Cynlluniau cyflwyno camau manwl:
 Dyma’r gwaith mawr nesaf i’w wneud, ac mae’n gam pwysig iawn. Dyma fydd ‘map’ y prosiect fydd yn dweud wrth weithwyr adeiladu, staff, cleifion ac ymwelwyr pryd bydd bob cam o’r gwaith wedi cael ei gwblhau.
 
Trefniadau Llywodraethu’r Prosiect:Bydd hwn yn gosod strategaeth ar gyfer gwneud penderfyniadau ac yn rhoi arweiniad i’r prosiect am y saith mlynedd nesaf.
 

 

02.07.2011 - Cynlluniau cyntaf ar gyfer Ysbyty Glan Clwyd wedi eu cyhoeddi

 
Mae'r cynlluniau cyntaf ar ble y gallai adrannau gael eu lleoli nawr wedi eu cytuno.

Mae'r brasluniau cyntaf o sut y gall Ysbyty Glan Clwyd gael ei hailddatblygu i'w gweld ar dudanlennau Prosiect Ysbyty Glan Clwyd. 

 

26.05.11 Cymeradwyo Cynlluniau Gwerth Ailddatblygu Ysbyty Glan Clwyd

Cyhoeddodd Lesley Griffiths, y Gweinidog Iechyd, y cynlluniau cychwynnol ar gyfer rhaglen fawr i ailddatblygu Ysbyty Glan Clwyd.

Mae Llywodraeth Cymru wedi neilltuo bron i £77 miliwn ar gyfer y datblygiad.Mae'r ysbyty eisoes wedi elwa ar £6.8 miliwn gan Lywodraeth Cymru i gael gwared ag asbestos a chyflwyno mesurau diogelwch tân.

Adeg adeiladu'r ysbyty ar ddiwedd y 1970au roedd asbestos yn arfer cael ei ddefnyddio'n rheolaidd fel caenen wrthdan ar gyfer adeiladwaith dur. Erbyn heddiw, mae cyflwr y gaenen hon yn dirywio, sy'n golygu bod cyfyngiadau ar fynediad at wagleoedd yn y nenfwd a bod mwy o berygl o halogi'r mannau oddi tanynt.

Nod cynlluniau newydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – sy'n rhedeg Ysbyty Glan Clwyd – yw sicrhau bod yr ysbyty'n bodloni'r safonau tân ac iechyd a diogelwch diweddaraf. Mae'r cynlluniau hefyd yn gyfle i ailfodelu'r ysbyty er mwyn cyfuno gwasanaethau a gynigir ar draws y safle ar hyn o bryd a helpu i roi gofal clinigol o ansawdd uchel. Bydd y Bwrdd Iechyd yn datblygu'i gynigion ymhellach yn yr Achos Busnes Amlinellol.

Meddai Ms Griffiths: "Mae Ysbyty Glan Clwyd yn allweddol i ddarparu gwasanaethau iechyd yn y Gogledd. Unwaith y bydd y gwaith wedi'i gwblhau, bydd y buddsoddiad hwn yn sicrhau gofal llawer gwell i gleifion ac amgylchedd gwaith llawer gwell i staff.

“Rydyn ni'n parhau i fuddsoddi arian yn y gwasanaeth iechyd ledled Cymru dros y tair blynedd nesaf – er gwaethaf effaith toriadau Llywodraeth y DU ar gyllideb Cymru."

 

Ychwanegodd yr Athro Merfyn Jones, Cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: Rydyn ni wrth ein bodd bod y Gweinidog wedi cymeradwyo'r datblygiadau hyn. Dyma gyfle cyffrous unigryw i ni wneud gwelliannau gwych i ofal cleifion yn ysbyty Glan Clwyd. Bydd y prosiect hwn yn ein galluogi i ailddatblygu a gwella'r ysbyty er mwyn i'n staff allu parhau i gyrraedd safonau uchel mewn cyfleusterau gofal iechyd modern."

 

 

07.04.11 Ail Ddigwyddiad i Randdeiliaid

Cynhaliwyd yr ail o ddau ddigwyddiad i randdeiliaid ar 7 Ebrill. Yn y digwyddiad cyntaf, trafododd cynrychiolwyr o iechyd, awdurdodau lleol, CIC, y sector gwirfoddol a chleifion sut y dylai Ysbyty Glan Clwyd gael ei ail gynllunio. Cafodd yr adborth o’r diwrnod hwnnw ei gyflwyno fel rhagarweiniad i gyflwyniad ar gynlluniau arfaethedig o’r ysbyty yn dilyn tynnu’r asbestos o’r prif adeilad.

Cyflwynodd y Tîm Prosiect dri darlun posibl o sut y gellid trefnu’r prif adrannau clinigol i wneud mwy o le ar gyfer gofal clinigol, i amddiffyn lleoedd ar y wardiau ar gyfer cleifion mewnol yn unig ac i gael gwell llif cleifion, staff a chyfathrebu.
 
Nod y digwyddiad oedd deall cryfderau a gwendidau'r dulliau hyn fel bod penderfyniad yn cael ei wneud ynglŷn â sut fyddai cynllun yr ysbyty’n edrych.
 
Eto, daeth trawstoriad eang o bobl i’r digwyddiad a chafwyd trafodaeth iach a defnyddiol, lle gallai pobl rannu eu barn ar y dulliau a ddatblygwyd o’r digwyddiad blaenorol ym mis Mawrth.
 
Bydd y safbwyntiau hyn yn helpu i lunio cynllun o sut gallai'r ysbyty edrych yn y dyfodol. Bydd hyn yn llunio sail yr achos busnes amlinellol fydd yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cynulliad Cymru ym mis Mehefin 2011. Bydd trafodaethau pellach, mwy manwl yn cael eu cynnal gydag adrannau unigol a defnyddwyr y gwasanaeth cyn i achos busnes llawn gael ei gyflwyno yn ddiweddarach yn y flwyddyn.
 
Dyma un o brosiectau buddsoddi mawr Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, ond mae prosiectau eraill yn cael eu cynllunio ar gyfer Ysbytai Cyffredinol Dosbarth eraill a safleoedd cymunedol ar draws Gogledd Cymru.
 
Mae gwefan wedi cael ei lansio, a bydd yn cael ei datblygu ymhellach dros yr wythnosau, misoedd a blynyddoedd nesaf i roi gwybod i staff a’r cyhoedd am y datblygiadau diweddaraf, a bydd yn fodd i bobl barhau i rannu eu barn:  http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/861/page/51556
 

17.03.11 - Digwyddiad i Rhanddeiliaid

Cynhaliwyd y cyntaf o ddau ddigwyddiad i drafod sut y gellir ail-ddylunio Ysbyty Glan Clwyd (YGC) yn y dyfodol ar 17eg Mawrth. 

Gwnaeth dros 150 o bobl o feysydd iechyd, Awdurdodau Lleol, CIC, y sector gwirfoddol a chynrychiolwyr cleifion rannu eu barn ar y cyfle i ail-ddylunio’r ysbyty yn dilyn y gwaith tynnu asbestos sy’n ofynnol a gynllunnir yn y prif adeilad.

Dyma un o’r prif brosiectau buddsoddiad ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ond cynllunnir prosiectau eraill hefyd ar gyfer y safleoedd Ysbyty Cyffredinol Dosbarth a chymunedol eraill ar draws Gogledd Cymru.
Pwrpas y diwrnod oedd darparu gwybodaeth am y broses ddylunio a chasglu barn am yr hyn sy’n dda ynglŷn â’r adeilad presennol a’r hyn y gellir ei wella yn y dyluniad newydd i gefnogi gofal iechyd modern, o ansawdd uchel yn y dyfodol.

Trwy drafodaethau grŵp roedd pobl yn gallu rhannu eu barn ar leoliad a maint yr adrannau a sut i leihau aflonyddwch i gleifion gymaint â phosibl yn ystod y gwaith hwn sy'n ofynnol. 

Bydd barnau o’r diwrnod hwn a oedd yn gynhyrchiol iawn yn cael eu dadansoddi ac, ynghyd â gwybodaeth arall a nodwyd eisoes, byddant yn cael eu defnyddio i ddarparu gwybodaeth ar gyfer yr opsiynau posibl o ran gosodiad a dyluniad yr adeilad yn y dyfodol. 

Bydd yr opsiynau hyn yn cael eu trafod yn ystod ail ddigwyddiad y cynllunnir ei gynnal ar Ebrill 7fed. Bydd canlyniadau’r ddau ddiwrnod yn cael eu defnyddio i helpu i ddrafftio’r achos busnes a fydd yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cynulliad Cymru ym Mehefin 2011.

Copiau o'r Cyflwyniadau

14.03.11 - Trafodaethau Cyntaf gyda Staff a Rhanddeiliaid
 
Yr wythnos hon, cynhelir y cyntaf o ddau gyfarfod i drafod ail ddatblygu Ysbyty Glan Clwyd i'r dyfodol. Gan fod angen tynnu asbestos o’r prif adeilad, mae wedi cynnig cyfle i ail gynllunio’r ysbyty er mwyn ei roi mewn gwell sefyllfa i ddarparu gofal iechyd modern, o safon uchel.
 
Mae dros 200 o staff, Meddygon Teulu a sefydliadau sy’n bartneriaid wedi cael eu gwahodd i’r digwyddiad, gyda’r nod o gasglu syniadau a datblygu egwyddorion fydd yn sail i ail gynllunio’r ysbyty. Bydd cyfle i drafod sut y dylai cleifion lifo drwy’r adeilad a'r lle gorau ar gyfer adrannau gwahanol.
 
Bydd yn rhaid i rai adrannau aros lle maen nhw, er enghraifft, pelydr-x a’r theatrau, ond gellir gwneud llawer o waith i aildrefnu sut mae adrannau a wardiau yn cael eu grwpio gyda’i gilydd fel bod yr adeilad yn cefnogi gofal iechyd modern.
 
Mae’r prosiect ail ddatblygu yn cynnwys adeilad gwreiddiol yr ysbyty. Ni fydd datblygiadau mwy diweddar fel y ganolfan ganser, uned mamolaeth a’r ganolfan addysg yn cael eu heffeithio.
 
Dywedodd Dr Eileen Williams, Anaesthetydd Ymgynghorol ac Arweinydd Clinigol y prosiect: “Mae arnom angen tynnu’r asbestos o Ysbyty Glan Clwyd, ac mae hyn yn rhoi cyfle i ni drafod sut rydym am weld tu mewn yr ysbyty’n cael ei ddatblygu. Mae arnom eisiau ail gynllunio’r adeilad fel y gallwn wella gofal cleifion a hefyd, gwneud y profiad cyfan yn well i gleifion. Rydym yn awyddus i wneud gwell defnydd o’r lle sydd gennym a gwneud y mwyaf o’r adnoddau. Nid yn aml y byddwn yn cael y cyfle i ail gynllunio ysbyty, ac mae hwn yn gyfle gwych.”

Yn dilyn y digwyddiad, bydd y tîm prosiect yn ystyried barn pobl ac yn cydweithio â’r cynllunwyr iechyd a phenseiri i ddatblygu opsiynau ar gyfer ail ddatblygu’r safle. Cyflwynir y rhain mewn ail gyfarfod ar 7 Ebrill.

Mae’r Bwrdd Iechyd hefyd yn awyddus iawn i gasglu barn cleifion a’r cyhoedd ar sut y dylai’r ysbyty gael ei wella. Gall y rhai sy’n awyddus i rannu eu sylwadau wneud hynny ar wefan y Bwrdd Iechyd:  http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/861/feedback/ neu drwy ysgrifennu at:

Lyndsey Demilow-Jones

Prosiect Ysbyty Glan Clwyd, Ystafell 1018 , Ysbyty Glan Clwyd, Bodelwyddan,  LL18 5UJ

 

 

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 08 Rhagfyr 2011