Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon

Gwasanaeth Anaf i’r Ymennydd Gogledd Cymru

Gwasanaeth Anaf i’r Ymennydd Gogledd Cymru

Manylion Cyswllt

Gwasanaeth Anaf i’r Ymennydd Gogledd Cymru
Ysbyty Bae Colwyn
Ffordd Hesketh
Bae Colwyn
Conwy
LL29 8AY
 
Ffôn: (01492) 515218;
Ffacs: (01492) 807777

Pennaeth y Gwasanaeth

 
Dr. Rudi Coetzer, Niwroseicolegydd Ymgynghorol
 
 
 

Cyfarwyddiadau a Gwybodaeth Lleoliad yr Ysbyty

 

Datblygwyd Gwasanaeth Anafiadau i’r Ymennydd Gogledd Cymru (NWBIS) yn ystod 1998. Tîm amlddisgyblaethol yn y gymuned yw NWBIS, sy’n helpu pobl sydd wedi cael anaf i’r ymennydd i adsefydlu fel cleifion allanol. Mae’n rhan o Wasanaethau Arbenigol Grŵp Rhaglen Glinigol Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, GIG Cymru.

Mae NWBIS yn darparu asesiadau ac adolygu ac adsefydlu dwysedd isel, mwy hirdymor yn y gymuned.
 
Rydym yn darparu therapi galwedigaethol, therapi iaith a lleferydd, niwroseicoleg glinigol, gwaith cymdeithasol, niwroleg a ffisiotherapi. Caiff cleifion eu gweld ar unrhyw adeg ar ôl iddynt gael eu hanaf.
 
Nid yw NWBIS yn darparu gwasanaeth adsefydlu i gleifion yn yr ysbyty. O fewn y GIG, mae rhai cleifion o Ogledd Cymru’n cael triniaeth adsefydlu at anafiadau i’r ymennydd fel cleifion mewnol yn Uned Niwro-Adsefydlu Cilgwri, Ysbyty Clatterbridge. Mae’r gwasanaeth yn weithredol o ran ymchwil, addysgu a gweithgareddau academaidd eraill ac mae ganddo gysylltiadau cryf â phrifysgolion lleol. Darllenwch ein Rhestr Gyhoeddiadau am fwy o wybodaeth.
 
Rydym yn derbyn pobl sydd wedi cael niwed i’r ymennydd sy’n cael eu cyfeirio atom gan Feddygon Teulu ac Arbenigwyr. Gwneir atgyfeiriadau trwy lythyr a/neu gwblhau ein ffurflen atgyfeirio.
 
Pan fyddwn yn derbyn atgyfeiriad, bydd y tîm amlddisgyblaethol yn penderfynu a yw’n bodloni meini prawf atgyfeirio’r gwasanaeth. Os caiff yr atgyfeiriad ei dderbyn, fel rheol cynigir asesiad cyffredinol i’r claf yn gyntaf er mwyn pennu’r meysydd arbennig y gallai’r person fod angen cymorth gyda nhw. Ble nodir hynny, weithiau gwneir asesiad arbenigol (fel profion niwroseicolegol, asesiad therapi galwedigaethol) ar ôl yr asesiad cyffredinol cyntaf. Defnyddir yr asesiadau hyn i ddatblygu cynllun ymyrraeth ar gyfer pobl allai elwa o ragor o adsefydlu. Gellir darparu mewnbwn clinigol ar gyfer yr unigolyn neu mewn grŵp, yn dibynnu ar anghenion unigol.
 

Mae amcanion mwy cyffredinol adsefydlu yn ein gwasanaeth yn cynnwys dod i ddeall natur anafiadau i’r ymennydd yn well; ailafael mewn gwaith, astudiaethau neu weithgareddau hamdden lle bo hynny’n bosib; cefnogaeth emosiynol ac adolygiadau meddygol, ymhlith pethau eraill. Rydym hefyd yn darparu grwpiau cefnogaeth i deuluoedd yn ogystal â seico-addysg. Caiff cynnydd ei adolygu’n rheolaidd. Ar ddiwedd y cyfnod adsefydlu, sy’n gallu amrywio llawer iawn o ran ei hyd ar sail anghenion yr unigolyn, caiff cleifion eu trosglwyddo i faich achosion anweithredol y Gwasanaeth. Yn ystod yr amser yma gall cleifion ddychwelyd i’r Gwasanaeth unrhyw bryd, heb fod angen atgyfeiriad o’r newydd.

 

Dolen


 

 
 
 

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 18 Medi 2012