Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon

Diweddariad Prosiect Ysbyty Llandudno - 2010

19.10.2010  Cynlluniau Terfynol ar gyfer Datblygiadau Mawr yn Ysbyty Llandudno

Mae Cynlluniau cyffrous ar gyfer datblygu Ysbyty Llandudno wedi cymryd cam mawr arall ymlaen ac yn barod i’w cyflwyno ar gyfer cymeradwyaeth ffurfiol.

Bydd datblygiadau yng ngwasanaethau’r ysbyty yn digwydd dros gyfnod o 5 mlynedd.  Mae’r datblygiadau posibl ar gyfer safle’r ysbyty yn cynnwys:

 • Canolfan bwrpasol newydd ar gyfer gofal brys
 • Cynnwys ac ehangu gwasanaethau gofal cychwynnol megis gwasanaeth y tu allan i oriau
 • Datblygu Uned Gofal Dydd Meddygol
 • Y potensial i ddarparu cyfleusterau Endosgopi estynedig
 • Datblygu cyfleuster achos dydd llawfeddygol, yn cael ei gefnogi gan hyd at ddwy theatr ychwanegol
 • Adran cleifion allanol fwy a modern, yn cael ei chefnogi gan fwy o gyfleusterau pelydr-x ac uwchsain.  Bydd hyn hefyd yn cynnwys clinig poen yn y frest y gellir cael mynediad sydyn iddo, cyfleusterau ar gyfer clinigau amlddisgyblaeth, clinig iechyd rhyw integredig; ac o bosibl, Uned Awdioleg fwy
 • Y potensial i gael sganiwr MRI
 • Y potensial i ddatblygu Uned Anaf Caffaeledig i’r Ymennydd/ Adsefydlu Niwrolegol i gleifion mewnol
 • Mwy o le ar gyfer gwasanaeth Rhewmatoleg sydd yn ganolog o ran darparu gwasanaethau i bedair sir yng Ngogledd Cymru 
 • Uned Asesu a Therapi newydd
 • Canolfan Addysg ar gyfer defnydd staff, cleifion a grwpiau ehangach yn y gymuned
 • Canolfan i Ferched yn cynnwys: Gwasanaethau diagnostig a symptomatig y fron; gwasanaeth terfynu beichiogrwydd meddygol; clinig ffrwythlonder a chlinig hysterosgopi un alwad
 • Canolfan ar gyfer gwasanaethau bydwreigiaeth yn y gymuned
 • Canolfan ar gyfer timau iechyd meddwl yn y gymuned a chyfleusterau cleifion mewnol a therapiwtig ar gyfer iechyd meddwl oedolion

Mae barn cleifion, staff, y Cynghorau Iechyd Cymuned, Grŵp Gweithredu’r Ysbyty,  Cyfeillion yr Ysbyty, sefydliadau gwirfoddol ac aelodau etholedig o Gyngor Sirol Conwy a Chyngor Tref Llandudno wedi bod yn hanfodol wrth helpu i greu’r cynlluniau sydd â’r bwriad o ddatblygu’r ysbyty i’w lawn botensial.

Dywedodd Mary Burrows, Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: "Mae hwn yn gyfnod cyffrous iawn i’r ysbyty. Mae yna lawer o waith wedi mynd i mewn i greu’r cynlluniau efo’n gilydd ac mae yna ystod eang o bobl leol wedi cymryd rhan i sicrhau bod yr ysbyty yn chwarae rôl fawr wrth ddarparu gwasanaethau gofal iechyd.   Rydym yn ffodus i gael cefnogaeth lawn y Gweinidog Iechyd ac mae dyfodol Llandudno fel ysbyty lleol yn ddisglair iawn fel un sy’n diwallu anghenion y dref ac sy’n ganolfan rhagoriaeth."


24.08.2010 - Cwblhau'r Trydydd Cylch Gwaith

Mae’r trydydd o bedwar cylch gwaith a wnaed hyd yma gan y prosiect wedi rhoi darlun cliriach o sut y dylai gwasanaethau yn Ysbyty Llandudno gael eu datblygu.

Dynodwyd ystod o opsiynau mewn ymgynghoriad ag arbenigwyr clinigol ac mewn trafodaeth gydag ystod eang o randdeiliaid yn cynnwys y Cyngor Iechyd Cymuned, y sector gwirfoddol, Grŵp Gweithredu Ysbyty a Chyfeillion yr Ysbyty. Ymhlith y meysydd a ddynodwyd ar gyfer datblygiad posibl mae:

 • Uned niwro-adsefydlu newydd gyda 16-20 gwely
 • Uned Mân Anafiadau newydd
 • Cyfleusterau Cleifion Allanol mwy
 • Canolfan Iechyd Merched
 • Uned Ddydd Feddygol
 • Cyfleusterau Therapi gwell
 • Ailwampio’r ward feddygol
 • Posibilrwydd o gael mwy o theatrau llawdriniaeth

Gwneir mwy o waith yn awr i orffen paratoi cynnig i gael ei gymeradwyo gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, fydd yn cynnwys amserlen ar gyfer datblygiadau dros gyfnod o 5-8 mlynedd, ynghyd ag amcangyfrif o’r buddsoddiad angenrheidiol.

Dywedodd Neil Bradshaw, Cyfarwyddwr Gweithredol Cynllunio Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: “Rydym yn falch o’r cynnydd a wnaed i ddynodi’r opsiynau ar gyfer datblygu’r ysbyty. Mae’n amlwg fod gan y safle botensial mawr ac edrychwn ymlaen at lunio’r cynnig terfynol mewn ymgynghoriad â’n partneriaid.”


23.06.2010 - Cwblhau'r Ail Gylch Gwaith

Mae’r ail o dri chylch gwaith a gafodd ei wneud hyd yn hyn gan y timau prosiect yn dangos bod cyfleoedd gwirioneddol i ddatblygu gwasanaethau’n sylweddol yn Ysbyty Llandudno.    Nid yn unig bod dyfodol yr ysbyty yn ddiogel, ond hefyd bydd ei rôl yn newid yn gadarnhaol dros amser er mwyn gwneud yn siŵr fod y safle’n cael ei ddefnyddio i’w lawn botensial i wella gwasanaethau cleifion. 

Ymhlith y cynigion sy’n cael eu hystyried y mae: datblygu canolfan merched; datblygu gwasanaethau adsefydlu; a chynyddu cyfleusterau cleifion allanol, achosion dydd a diagnosteg.  Bydd mwy o waith yn cael ei wneud hefyd i ddatblygu ffyrdd o wella gwasanaethau iechyd meddwl yn yr ysbyty. Ffactorau clinigol sy’n llywio’r holl gynigion er mwyn sicrhau bod gwasanaethau diogel ac effeithiol yn cael eu darparu yn Ysbyty Llandudno yn y tymor byr a’r tymor hirach.

Dros y misoedd nesaf bydd mwy o waith yn mynd ymlaen i edrych yn fanwl ar  y cynigion, a bydd gennym well syniad o’r dewisiadau terfynol ar gyfer darparu gwasanaethau yn y dyfodol yn yr ysbyty erbyn diwedd yr haf.

Yn ychwanegol, ac yn dilyn ymgynghoriad gyda rhanddeiliaid, mae’r bwrdd prosiect wedi cytuno ar newidiadau i’r Uned Mân Anafiadau (MIU).  O ganlyniad i’r prinder staff meddygol presennol ac archwiliad sy’n dangos mai ychydig sy’n dod yno ar ôl 10pm, bydd yr oriau agor yn newid o fis Medi er mwyn gwella lefel gwasanaeth yr MIU.

O’r amser hwn, bydd yr MIU ar agor rhwng 8am a 10pm a bydd meddyg ar gael yn yr uned rhwng yr oriau hyn,  gwasanaeth na fu’n bosib ei ddarparu bob diwrnod am oddeutu’r 18 mis diwethaf. 

Bydd yn bosib derbyn achosion brys yn yr ysbyty tan 6pm, 7 diwrnod yr wythnos.   Ar ôl yr amser hwn, bydd cleifion yn cael eu hanfon i’r Ysbyty Cyffredinol Dosbarth lleol am ofal brys cyn cael eu trosglwyddo i Ysbyty Llandudno pan fydd eu cyflwr meddygol yn sefydlog a’i bod yn ddiogel gwneud hyn.

Mae staff clinigol yn cefnogi newidiadau i’r MIU a rheoli derbyn achosion brys ac yn credu y bydd y newidiadau hyn yn gwella diogelwch cleifion.

Dywedodd Neil Bradshaw, Cyfarwyddwr Cynllunio Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: “Rydym yn hapus iawn efo’r cynnydd ac mae’r prosiect ar y trywydd iawn i drefnu cynlluniau tymor hir yr ysbyty erbyn diwedd yr haf.   Mae’n amlwg bod potensial enfawr i’r datblygiad ac mae’n arbennig o dda bod  amrywiaeth eang o randdeiliaid yn rhan o’r broses.”


20.04.2010 - Cwblhau'r Cylch Gwaith Cyntaf

Cwblhawyd y cyntaf o dri cylch gwaith gan y timau prosiect ac mae’r bwrdd prosiect yn falch iawn o fod wedi casglu barn ystod eang o unigolion a sefydliadau sydd â diddordeb yn natblygiad yr ysbyty (rhanddeiliaid).

Mae’r farn a gasglwyd wedi helpu hysbysu gwaith dechreuol y timau prosiect. Y timau prosiect yw:

 • Gofal na Drefnwyd Ymlaen Llaw (Uned Mân Anafiadau a derbyniadau brys)
 • Triniaethau dewisol a diagnosis (llawdriniaethau a phrofion a gynlluniwyd)
 • Adsefydlu
 • Iechyd Merched
 • Gwasanaethau Iechyd Meddwl Cymuned

Y camau nesaf fydd parhau gyda’r gwaith o ddatblygu'r opsiynau gorau ar gyfer yr holl dimau prosiect cyn cynnal trafodaethau pellach gyda rhanddeiliaid ddiwedd Mai. Bydd cylch gwaith pellach yn digwydd yn ystod Mehefin a Gorffennaf a chanlyniad hyn fydd cynllun eglur ar gyfer defnydd yr ysbyty yn y dyfodol.

Dywedodd Neil Bradshaw, Cyfarwyddwr Cynllunio Gweithredol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr:  Rydym yn falch o ddatblygiad y prosiect sy’n ei ddyddiau cynnar a chyfraniad mawr gan ystod eang o randdeiliaid. Bydd datblygiad Ysbyty Cyffredinol Llandudno yn digwydd mewn camau ac yn broses tymor hir. Rydym yn awyddus i sicrhau fod yr holl ddewisiadau dros y cyfnod hwn yn cael eu hystyried yn ofalus er mwyn mwyafu effeithiolrwydd yr ysbyty wrth ddarparu gwasanaethau iechyd meddwl o’r ansawdd uchaf.”


17.02.2010 - Cynnal Digwyddiad i Randdeiliaid

Mae Bwrdd Project Ysbyty Llandudno’n parhau i weithio ar yr argymhellion i ddatblygu gwasanaethau yn yr ysbyty. Cynhaliwyd cyfarfod llwyddiannus i randdeiliaid ar 9 Chwefror yn Venue Cymru i roi'r wybodaeth ddiweddaraf ar y gwaith a wneir gan y timau project. Mae’r timau project i gyd yn cynnwys cynrychiolaeth eang o randdeiliaid lleol gan gynnwys y cyngor iechyd cymuned, Grŵp Gweithredu Ysbyty Llandudno, y sector gwirfoddol ac aelodau etholedig.

Mae cam cyntaf y project i fod i gael ei gwblhau ym mis Awst pan gyflwynir cynllun clir ar gyfer gwasanaethau’r ysbyty yn y dyfodol i’r bwrdd project. Tra byddai’n bosib gweithredu rhai argymhellion yn gynt nag eraill, nod y project ydy datblygu gwasanaethau tymor hir ar gyfer y dyfodol, i’w gweithredu dros nifer o flynyddoedd. 


19.01.2010 - Cytuno ar Dimau'r Project a'r Amodau Gorchwyl

Mae Bwrdd Prosiect Ysbyty Llandudno wedi dechrau ar y gwaith o weithredu argymhellion ar gyfer dyfodol gwasanaethau yn Ysbyty Llandudno. Gwnaethpwyd yr argymhellion mewn adroddiad gan Fwrdd Iechyd Lleol Conwy yn dilyn arolwg sylweddol.  Mae Bwrdd y Prosiect, a sefydlwyd gan Fwrdd iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr, yn cynnwys uwch feddygon, Meddygon Teulu ac undebau llafur a hefyd cynrychiolwyr o Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Cyngor Iechyd Cymuned, y Sector Gwirfoddol, Cymdeithas Cyfeillion yr Ysbyty a Grŵp Gweithredu'r Ysbyty.  Bydd yn mabwysiadu'r argymhellion ac mae wedi llunio Fframwaith i ddangos sut bydd y gwaith yn cael ei weithredu, gyda strwythur ar gyfer Timau Prosiect.

Lluniwyd amserlen ar gyfer y gwahanol Dimau Prosiect gan nodi terfynau amser allweddol ar gyfer cwblhau'r gwaith. Hefyd, cytunwyd ar Amodau Gorchwyl y Timau. Bydd Grŵp Rhanddeiliaid yn darparu cyfle i aelodau amrywiaeth o sefydliadau ddweud eu dweud am y datblygiadau.  Mae amodau gorchwyl y grwpiau hyn yn cael eu llunio ar hyn o bryd.

Bydd Bwrdd y Prosiect yn disgwyl bod wedi cwblhau Cynllun Datblygu Safle Amlinellol erbyn diwedd Awst 2010.


Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 15 Medi 2011