Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon

Rhyddid Gwybodaeth

Mae’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (y Ddeddf) yn adlewyrchu ymrwymiad y llywodraeth y sicrhau mwy o onestrwydd gan awdurdodau cyhoeddus.  Pwrpas y Ddeddf yw sicrhau fod holl feysydd cyrff cyhoeddus, gan gynnwys y GIG, yn agored a chlir, gan sicrhau bod argaeledd hawdd i ragor o wybodaeth am wasanaethau cyhoeddus.  
 
Mae Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr (y Bwrdd Iechyd) yn cydnabod bod gan y cyhoedd yr hawl i wybod sut y trefnir a gweithredir gwasanaethau'r Bwrdd Iechyd.  Mae ganddynt yr hawl i wybod pa wasanaethau a ddarperir, safonau’r gwasanaethau a ddisgwylir, y targedau sy’n cael eu gosod a’r canlyniadau a gyflawnir, ynghyd â faint mae’n ei gostio i ddarparu’r gwasanaethau mae’n ei gynnig.

Cynllun Cyhoeddi

I gynorthwyo’r cyhoedd i gael mynediad i wybodaeth o’r fath ac i gydymffurfio â’r Ddeddf, mae’r Bwrdd Iechyd wedi llunio Cynllun Cyhoeddi. Mae hwn yn ganllaw cyflawn i’r wybodaeth mae’r Bwrdd Iechyd yn ei gyhoeddi’n arferol, i gydymffurfio â'r Cynllun Cyhoeddi Model a baratowyd gan y Comisiynydd Gwybodaeth.  Mae'r Canllaw i’r Cynllun Cyhoeddi yn dilyn ffurf y saith Dosbarth gwybodaeth cyffredinol a gyfeirir atynt yn y Cynllun Cyhoeddi Model a'r Ddogfen Diffinio ar gyfer Cyrff Iechyd yng Nghymru. 

Hawl Mynediad Cyffredinol

Mae’r Bwrdd Iechyd hefyd yn rhoi hawl i’r cyhoedd gael mynediad i'r wybodaeth nad ydy wedi’i gynnwys yn y Cynllun Cyhoeddi.  Isod, amlinellir yn gryno fanylion am sut y gall aelodau'r cyhoedd wneud ceisiadau am wybodaeth i’r Bwrdd Iechyd a'r math o wybodaeth sydd ar gael iddynt.
 
Gellir darparu gwybodaeth a fyddai’n cael ei roi i unrhyw un ofynnodd amdano’n unig, neu a fyddai’n addas i’r cyhoedd eu gweld.  Nid yw’n cymryd i ystyriaeth pwy sy’n gofyn amdano na pham maent ei eisiau. 
 
Gall aelodau’r cyhoedd ofyn am unrhyw wybodaeth maent yn tybio sydd yng ngofal y Bwrdd Iechyd er y gall peth o'r wybodaeth fod wedi'i eithrio, er enghraifft, byddai'n annheg i ddatgelu manylion personol am rywun arall.
 
Dylid gwneud ceisiadau ysgrifenedig am wybodaeth, er enghraifft, mewn llythyr neu e-bost, gan roi eich enw a chyfeiriad post neu e-bost i’r Bwrdd Iechyd ymateb iddynt.  Mae ein tudalen Cysylltwch â Ni yn darparu manylion ar gyfer gohebu a'r gwasanaeth ceisiadau ar-lein.
 
Wrth wneud cais am wybodaeth, byddwch mor glir â phosibl gan roi manylion am y wybodaeth benodol sydd ei angen i gynorthwyo’r Bwrdd Iechyd i ymateb i’r cais.  Cadarnhewch ym mha ffurf fyddai’n well gennych dderbyn yr wybodaeth, er enghraifft, yn electroneg neu fel copi caled.
 
Bydd y Bwrdd Iechyd yn ymateb i geisiadau o fewn 20 diwrnod gwaith.  Gall:
  • Ddarparu’r wybodaeth y gofynnwyd amdani;
  • Hysbysu’r person a wnaeth y cais os nad yw’r wybodaeth yng ngofal y Bwrdd Iechyd;
  • Hysbysu’r person a wnaeth y cais os yw corff cyhoeddus arall yn gofalu am yr wybodaeth;
  • Cyflwyno ‘Rhybudd Costau’ yn hysbysu’r person a wnaeth y cais bod Costau yn berthnasol i'r cais gwybodaeth arbennig hwnnw;
  • Gwrthod darparu’r wybodaeth, ac egluro’r rhesymau pam;
  • Hysbysu'r person a wnaeth y cais bod y Bwrdd Iechyd angen rhagor o amser i ystyried prawf lles y cyhoedd, a chadarnhau pryd y dylid disgwyl ymateb.
Mae Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth wedi cyhoeddi Siarter Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth Cyfrifol. Gall y siarter hwn eich helpu wrth wneud ceisiadau am wybodaeth gan y Bwrdd Iechyd.

Cwynion

Os nad ydych yn hapus â’r modd y trafodwyd eich cais gan y Bwrdd Iechyd, mae gennych hawl i gwyno trwy Gysylltu â Ni.
 
Bydd pob cwyn yn cael ei drafod yn unol â ‘Pholisi Cwynion Rhyddid Gwybodaeth / Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol' y Bwrdd Iechyd.  Os nad ydych yn fodlon ag ymateb y Bwrdd Iechyd i'ch cwyn, mae gennych yr hawl wedyn i gwyno i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth. 

Cofrestr Datgeliadau 

Mae’r Bwrdd Iechyd wedi paratoi Cofrestr Datgeliadau i gynorthwyo'r cyhoedd, sy'n amlinellu'n gryno'r ceisiadau blaenorol a dderbyniwyd gan y sefydliad, ynghyd â'r ymatebion perthnasol a gyhoeddwyd o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a'r Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004.
Os na fedrwch ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei hangen yn y Cynllun hwn neu ar ein Gwefan, Cysylltwch â Ni os gwelwch yn dda.  Os yw’r wybodaeth gennym, byddwn yn ei ddarparu i chi gynted â phosibl.

Gwybodaeth bellach

 
Sylwer os gwelwch yn dda: ffurfiwyd Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr ar 1 Hydref 2009 drwy uno Ymddiriedolaeth GIG Gogledd Cymru (Ymddiriedolaeth GIG Siroedd Conwy a Dinbych ac Ymddiriedolaeth GIG Gogledd Ddwyrain Cymru gynt), Ymddiriedolaeth GIG Gogledd Orllewin Cymru a chwe Bwrdd Iechyd Lleol Gogledd Cymru (gweler y cysylltiadau isod).
 

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 18 Hydref 2012