Tîm Y Llyfrgell

Mae Tîm y Llyfrgell yn elfen ganolog o ofal iechyd modern. Yn debyg i dimau eraill yn y GIG, mae’n cynnwys pobl ag amrywiaeth o gymwysterau sy’n gweithio ar wahanol lefelau. Mae aelodau’r tîm yn gweithio gyda chydweithwyr a chyda’i gilydd i ddarparu gwybodaeth a chyfarwyddyd ar gyfer y rhai sy’n chwilio am wybodaeth. Yn debyg i lyfrgelloedd eraill, darperir gwybodaeth yma trwy gyfrwng llyfrau, cyfnodolion, mewn fformatau electronig a thros y rhyngrwyd. 
 
Mae Llyfrgellwyr yn Rheolwyr Gwybodaeth: pobl sy’n hwyluso mynediad i rychwant eang o wybodaeth gyhoeddedig. Mae llyfrgelloedd y GIG wedi’u lleoli mewn ysbytai a sefydliadau cenedlaethol. Mae Llyfrgellwyr a’u staff mewn ysbytai’n cefnogi clinigwyr trwy sicrhau bod gwybodaeth gyfeiriadol ar gael i’w cynorthwyo i wneud diagnosis a rhagnodi triniaeth. 
 
Yn ogystal mae llyfrgelloedd yn cynorthwyo staff y GIG i ddatblygu eu gwybodaeth, boed trwy ei diweddaru neu drwy symud ymlaen at lefel newydd. Yn aml mae llyfrgelloedd ar agor 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, ond mae’r staff yn arfer gweithio oriau craidd, er enghraifft o 9 yb tan 5 yp. 
 
Arweinir y tîm gan Reolwr Proffesiynol y Gwasanaethau Llyfrgell sy’n rheoli’r gwasanaeth ar draws y Bwrdd Iechyd /yr Ymddiriedolaeth. Mae gan sefydliadau cenedlaethol y GIG eu llyfrgelloedd hefyd. Nifer fach o bobl sy’n staffio’r rhan fwyaf o lyfrgelloedd y GIG.  
 

ADDYSG A HYFFORDDIANT

Mae Prifysgol Aberystwyth yn cynnig cwrs gradd tair blynedd sy’n arwain at BSc Econ mewn Astudiaethau Gwybodaeth a Llyfrgellyddiaeth.
 

Y GOFYNION ARISAF AR GYFER MYNEDIAD

Bras esiamplau a roddir yma – cysylltwch ag y sefydliad ei hun i ddysgu am y gofynion manwl ar gyfer mynediad.
 
Lefel A
Graddau CCC (240 o bwyntiau UCAS)
TGAU
Gradd C yn y Saesneg neu’r Gymraeg
 
Gellir ystyried cymwysterau cyfatebol. Gofynnwch i’r sefydliad ei hun am gymorth.
 

SUT I YMGEISIO 

 
NID UCAS sy’n delio ag ymgeiswyr.  Dylid cyflwyno ceisiadau’n uniongyrchol i’r sefydliad.
 

CYFLEOEDD GYRFA

Mae cyfleoedd ar gael mewn Ymddiriedolaethau GIG /Byrddau Iechyd, mewn sefydliadau iechyd cenedlaethol, a mewn prifysgolion sy’n hyfforddi gweithwyr proffesiynol iechyd. 
 
Annogir technegwyr llyfrgell i ennill cymhwyster yn y defnydd o gyfrifiaduron a meddalwedd gyfrifiadurol. Ar wefan Professionals Sefydliad Siartredig y Gweithwyr Proffesiynol Llyfrgell a Gwybodaeth (CILIP) ceir gwybodaeth am gyrsiau byrion a sut i ennill Ardystiad, Siartredigaeth a Chymrodoriaeth gyda CILIP. Cliciwch yma i ddysgu rhagor. 
 
Yn ogystal mae CyMAL: Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd Cymru yn cynnig ystod eang o gyrsiau hyfforddiant i’r rhai sy’n gweithio yn y sector llyfrgelloedd yng Nghymru. Cliciwch yma i ddysgu rhagor.
 
Mae Llyfrgellwyr Cynorthwyol sydd newydd ymgymhwyso’n dod i mewn i’r proffesiwn ar Fand 5 o raddfa gyflogau’r GIG. Ar ôl cael profiad mae rhai llyfrgellwyr yn arbenigo neu’n symud i faes rheolaeth. Gall llyfrgellwyr ddewis ennill rhagor o gymwysterau academaidd megis gradd Meistr a/neu symud ymlaen gan ddefnyddio’r fframwaith o gymwysterau a gynigir gan Sefydliad Siartredig y Gweithwyr Proffesiynol Llyfrgell a Gwybodaeth trwy Siartredigaeth a Chymrodoriaeth. 
 
Mae’r sectorau cysylltiol y gallai llyfrgellwyr iechyd ystyried gweithio ynddynt yn cynnwys prifysgolion, cwmnïau fferyllol, llywodraeth, elusennau a chyrff sy’n ategu gwaith gweithwyr proffesiynol megis Coleg Brenhinol y Nyrsys neu Cymdeithas Feddygol Prydain.
 
Band Agenda ar gyfer Newid
Enghreifftiau o Rolau
2
Technegydd Llyfrgell Lefel Mynediad
3
Technegydd Llyfrgell
4
Technegydd Llyfrgell Lefel Uwch
5
Llyfrgellydd Cynorthwyol
6
Llyfrgellydd Arbenigol; Llyfrgellydd Arweinydd Tîm
7
Llyfrgellydd Rheolwr Gwasanaeth
8
Rheolwr Proffesiynol Gwasanaethau Llyfrgell
 
Cliciwch yma i weld manylion cyflogau a thelerau’r GIG.
 
Gweler cyfleoedd cyflogaeth ar wefan Swyddi’r GIG www.jobs.nhs.uk.
 

CYMORTH MYFYRWYR

Y myfyrwyr fydd yn gyfrifol am unrhyw ffioedd dysgu. Cysylltwch â'r sefydliad yn uniongyrchol i gael manylion y ffioedd dysgu presennol.

Gellir cael gwybodaeth am ffynonellau ariannu gan y sefydliad. Efallai y bydd benthyciadau i fyfyrwyr ar gael. I gael rhagor o fanylion cliciwch yma
 

CYSYLLTIADAU YCHWANEGOL

Sefydliadau Academaidd
 
Cymdeithas Broffesiynol
 
 
Cysylltwch ag nhswalescareers@wales.nhs.uk os oes gennych chi ymholiadau/ sylwadau ynghylch y dudalen hon.

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 10 Ebrill 2013