Datganiad Preifatrwydd

Diben

Mae’r datganiad hwn yn berthnasol i’r holl wybodaeth sy’n cael ei chasglu neu’i chyflwyno ar wefan AGAAGI. Mae’n rhoi manylion ynghylch y wybodaeth yr ydym yn ei chasglu, sut a pham. Os oes gennych unrhyw sylwadau neu ymholiad, cyflwynwch eich cais i Karen Field gan ddyfynnu ‘datganiad preifatrwydd’ (‘privacy statement’).
 
Fel y disgrifiwyd yn narpariaethau Deddf Diogelu Data’r DU 1998, rydym yn cymryd camau priodol i gynnal diogelwch eich data ar ein gwefan. Caiff y wybodaeth a gesglir ei rheoli gan y datganiad preifatrwydd hwn ac mae’r ffaith eich bod yn defnyddio’r wefan hon yn golygu eich bod yn cytuno â’r datganiad.

Gwybodaeth yr Ydym yn ei Chasglu

Gwybodaeth Bersonol
 
Nid ydym yn casglu gwybodaeth bersonol am ddefnyddwyr y safle. Pan fyddwch yn cyflwyno data canfyddadwy yn wirfoddol ar y wefan hon, mae hyn yn cynnwys cyflwyno tanysgrifiadau ffurflenni adborth neu holiaduron. Caiff y wybodaeth a gyflwynir ei defnyddio i ymateb i’ch ymholiadau ac at y diben bwriadol yn unig. Nid ydym yn rhannu gwybodaeth am ddefnyddwyr y we gyda thrydydd partïon.
 
Olrhain Defnyddwyr
 
Rydym yn monitro gweithgarwch defnyddwyr i wella cynnwys y safle. Gwasanaeth am ddim a ddarperir gan Google yw Google Analytics (GA), sy’n cynhyrchu ystadegau manwl am y bobl sy’n ymweld â gwefan.
 
Mae’r wybodaeth a gesglir yn cynnwys cyfeirio at/gadael tudalennau gwe, patrymau clicio, tudalennau gwe yr edrychwyd arnynt fwyaf/lleiaf, hyd y sesiwn, nifer yr ymwelwyr, math o borwr, system weithredu, ac ati. Caiff y wybodaeth ei chasglu gan ddefnyddio cwcis.

Sut Rydym yn Casglu Gwybodaeth

Google Analytics
 
Mae’r wefan hon yn defnyddio Google Analytics, gwasanaeth dadansoddol ar y we a ddarperir gan Google Inc. Google. Mae Google Analytics yn defnyddio cwcis a chod JavaScript i helpu dadansoddi gweithgarwch defnyddwyr ar wefannau. Bydd y wybodaeth a gynhyrchir am eich defnydd o’r wefan, gan gynnwys eich cyfeiriad IP yn cael ei throsglwyddo i weinyddwyr Google yn yr Unol Daleithiau, a’i storio arnynt.
 
Bydd Google yn defnyddio’r wybodaeth hon i gynhyrchu adroddiadau gweithgarwch defnyddwyr ar gyfer y wefan hon. Gall Google hefyd drosglwyddo’r wybodaeth hon i drydydd partïon lle mae’n ofynnol iddynt wneud hynny yn gyfreithiol neu ble mae trydydd partïon yn prosesu’r wybodaeth ar ran Google.
 
Ni fydd Google yn cysylltu eich cyfeiriad IP gydag unrhyw ddata arall a gadwyd yn y gorffennol. Gallwch wrthod defnyddio cwcis trwy ddewis y gosodiadau priodol ar eich porwr. Sylwch os bydd y cwcis wedi cael eu hanalluogi na fyddwch efallai’n gallu defnyddio ymarferoldeb y wefan hon yn llawn. Trwy ddefnyddio’r wefan, rydych yn rhoi eich caniatâd i brosesu data amdanoch gan Google yn y modd ac at y dibenion a amlinellir uchod.
 
Darllenwch Bolisi Preifatrwydd a Thelerau Gwasanaeth Llawn Google i gael mwy o wybodaeth.
 
Beth yw Cwcis
 
Ffeiliau bach y mae gwefannau yn eu rhoi ar yriant disg caled eich cyfrifiadur pan fyddwch yn ymweld â nhw yw cwcis. Mae cwcis yn trosglwyddo gwybodaeth yn ôl i wefannau bob tro y byddwch yn ymweld. Fe’u defnyddir i nodi porwyr gwe, olrhain tueddiadau defnyddwyr a storio gwybodaeth am ddewisiadau defnyddwyr. Gallwch gyfyngu analluogi cwcis ar eich porwr. Sylwch na fydd rhai nodweddion gwefannau yn gweithio’n briodol heb gwcis.
 
Sut i Analluogi Cwcis
 
I newid eich gosodiadau cwcis:
  • Internet Explorer: Ewch i ‘Tools’ ar y bar dewislen > Dewiswch ‘Internet Options’ > Dewiswch ‘Privacy’ > ‘Disable restrict cookies’
  • Firefox: Ewch i ‘Tools’ ar y bar dewislen > Dewiswch ‘Options’ > Dewiswch ‘Privacy’ > ‘Disable restrict cookies’
  • Opera: Ewch i ‘Tools’ ar y bar dewislen > Dewiswch ‘Preferences’ > Dewiswch ‘Privacy Advanced’ > ‘Disable restrict cookies’
* Sylwch y gallai’r gosodiadau uchod fod yn wahanol yn dibynnu ar fersiwn y porwr.

Pam Ydym Ni’n Casglu Ystadegau Defnyddwyr

Trwy ddeall ymddygiad a dewisiadau defnyddwyr, gallwn wella cynnwys ein gwefan i fodloni disgwyliadau ac anghenion ein defnyddwyr.
 
Gwefannau Allanol
 
Nid yw’r datganiad preifatrwydd hwn yn berthnasol i gysylltiadau allanol. Mae casglu gwybodaeth gan safleoedd o’r fath yn amodol ar bolisïau preifatrwydd perthnasol. Nid ydym yn gyfrifol nac yn atebol am arferion preifatrwydd gwefannau allanol a gallwch ddefnyddio gwefannau o’r fath fel y gwelwch.
 

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 16 Rhagfyr 2010