Sgipio mordwyaeth
 

Byw gyda HIV

Mae amrywiaeth o ffynonellau defnyddiol i’ch cynghori ynghylch byw’n iachach ac yn hapusach gyda HIV, ac mae rhai i’w cael isod. Mae’r dolenni i gyd yn Saesneg oni nodir fel arall, ac mae’r dolenni i gyd wedi eu hanelu at bawb sydd yn byw gyda HIV, oni nodir fel arall. Dymuna Gyswllt HIV Cymru Gyfan hefyd gynnwys deunydd gwreiddiol gan awduron o Gymru yn ymwneud â byw gyda HIV, felly os oes gennych rywbeth yr ydych yn dymuno ei gyfrannu ar yr agweddau hyn neu agweddau eraill ar fyw gyda HIV, cysylltwch â ni.


 
Byw gyda HIV 

Newydd Gael Diagnosis?

Mae Ymddiriedolaeth Terrence Higgins yn ddiweddar wedi lansio gwefan newydd, gynhwysfawr ragorol ar gyfer y rheiny sydd newydd gael diagnosis eu bod yn HIV Positif, o’r enw What Next. Er ei bod wedi ei hanelu at ddynion hoyw, bydd y rhan fwyaf o’r wybodaeth yn berthnasol i bawb. Mae gan NAMlife hefyd adran llawn gwybodaeth ar eu safle am gael diagnosis. 

Hysbysu Eraill

Mae gwefan Ymddiriedolaeth Terrence Higgins, What Next, yn cynnwys gwybodaeth fanwl am hysbysu eraill am eich statws HIV, yn ogystal â chynnwys fideo o bobl eraill yn siarad am eu profiadau. Mae NAMlife yn rhoi cyngor eang am ddweud wrth bobl benodol, er enghraifft Telling Your Partner, Telling your Employer, Telling your Family. Gellir mynd i’w hadran lawn am ddweud wrth bobl yma. Mae NAM hefyd yn cynnig taflen wybodaeth o’r enw disclosing HIV status to healthcare workers. Mae GMFA wedi sefydlu adran ar eu gwefan ar Disclosing your HIV Status 

Maeth

Mae GMFA yn darparu adran ragorol ar ddeiet, wedi ei hanelu at ddynion hoyw sydd yn byw gyda HIV. Mae gan NAMlife hefyd adran gynhwysfawr iawn ar eu safle o’r enw Nutrition and HIV. Mae NAM hefyd yn darparu fersiwn ar-lein o’u taflen yn ymwneud â Nutrition.

Ymarfer Corff

Mae GMFA yn darparu gwybodaeth am fuddion ymarfer corff – mae hyn wedi ei anelu at ddynion hoyw yn byw yn Llundain, fodd bynnag mae’r egwyddorion cyffredinol yn berthnasol i bawb. Mae gan NAMlife hefyd gyfoeth o wybodaeth am ymarfer corff ar eu gwefan, yn ogystal â thaflen ffeithiau.

Triniaeth

Mae GMFA yn darparu gwybodaeth fanwl am Driniaeth HIV, yn yr un modd â’r dudalen Driniaeth ar safle What Next Ymddiriedolaeth Terrence Higgins. Darperir gwybodaeth helaeth yn llyfrynnau gwybodaeth NAM ar Adherence & Resistance, Anti-HIV Drugs, Clinical Trials, CD4, Viral Load & Other Tests, a HIV Therapy. Mae NAM hefyd yn darparu 19 o daflenni ffeithiau am faterion penodol yn ymwneud â thriniaeth. Mae I-Base wedi creu dogfen o’r enw Introduction to combination therapy.

Stigma a Gwahaniaethu

Mae NAM wedi creu llyfryn ar HIV a Stigma sydd yn diffinio stigma a gwahaniaethu, tra’n rhoi canllawiau ynglŷn â sut i ddelio ag achosion o stigma a gwahaniaethu mewn lleoliadau gwahanol.  Mae NAM hefyd yn cynnig arweiniad byrrach ar y pwnc ar dudalen Stigma a Gwahaniaethu NAM.

HIV a’r Gyfraith

Mae gan Ymddiriedolaeth Terrence Higgins adran ar eu gwefan sydd yn ymroddedig i Erlyniadau Troseddol ar gyfer Trosglwyddo HIV, yn rhoi gwybodaeth gefndir ac yn esbonio’r gyfraith yn ymwneud â throsglwyddo troseddol yn fanwl. Maent hefyd, ar y cyd â NAT, wedi cynhyrchu canllaw ar Erlyniadau ar gyfer trosglwyddo HIV, sydd yn rhoi gwybodaeth syml am y statws cyfreithiol. Mae NAMLife hefyd wedi cynnwys adran am HIV a’r gyfraith ar eu gwefan. Mae NAM hefyd wedi creu adran wedi ei hanelu at y rheiny sydd yn gweithio yn y system cyfiawnder troseddol o’r enw 'HIV and the Criminal Law', sydd ar gael ar eu gwefan.

HIV a Phlant

Cynhyrchodd NAM ystod o daflenni ffeithiau yn gysylltiedig â HIV a Phlant, fel Treatment in Children, sydd yn rhoi gwybodaeth am y triniaethau sydd ar gael ar gyfer plant a phryd i ddechrau’r driniaeth hon, Children, sy’n rhoi gwybodaeth i ofalwyr plant HIV Positif, a Mother-to-Baby Transmission sydd yn rhoi gwybodaeth am fwydo ar y fron at atal trosglwyddo o’r fam i’r plentyn. Mae NAM hefyd yn cynnig llyfryn manwl o’r enw HIV & Children. Mae gan I-Base Ganllaw i HIV, Beichiogrwydd ac Iechyd Menywod ar eu gwefan, sydd wedi ei anelu at y bobl hynny sydd yn byw gyda HIV sydd yn cynllunio beichiogrwydd neu sydd yn feichiog, a sut i gael y gorau o driniaeth HIV yn ystod beichiogrwydd.

HIV ac Iechyd Meddwl 

Mae gan GMFA wybodaeth ddefnyddiol am Straen, Hunan-barch ac Iselder ar eu gwefan. Mae NAM wedi cynhyrchu taflen ffeithiau ar Iechyd Meddwl, adran gwybodaeth gyffredinol ar eu safle NAMLife yn ogystal â llyfryn cynhwysfawr ar HIV, Mental Health & Emotional Wellbeing.

HIV a Rhyw 

Mae Ymddiriedolaeth Terrence Higgins yn cynnal llyfrynnau (a gynhyrchir gan NAM) o’r enw 'Your Sexual Health' ar gyfer pobl sydd yn byw gyda HIV, wedi eu hanelu at dair cynulleidfa wahanol – dynion hoyw, dynion heterorywiol a menywod. Mae NAM wedi cynhyrchu taflenni ffeithiau ar Gondomau, Post-exposure Prophylaxis (PEP) a Rhyw heb Ddiogelwch. Mae NAM hefyd wedi cynhyrchu llyfryn estynedig ar HIV and Sex, yn ogystal â darparu gwybodaeth sylfaenol ar eu tudalen NAMLife am Ryw

HIV a chyflyrau/sgil-effeithiau meddygol cysylltiedig

Mae gan berson sydd yn byw gyda HIV lai o imiwnedd i heintiau manteisgar eraill, yn ogystal â nifer o sgil-effeithiau i driniaeth. Ceir amrywiaeth o adnoddau ar gyfer pobl sydd yn byw gyda HIV yn rhoi cyngor ynglŷn â sut i ymdopi â’r heintiau manteisgar hyn a’r sgil-effeithiau.
 
Mae NAM wedi creu taflen wybodaeth am amrywiaeth o sgil-effeithiau a heintiau manteisgar yn cynnwys: dolur rhydd, problemau gwaed, blinder a llesgedd, pwysedd gwaed uchel, problemau’r geg, cyfog a chwydu, PCPproblemau’r croen, problemau gyda’r golwg a cholli pwysau. Ceir taflen ffeithiau ar atal heintiau hefyd.  Ynghyd â’r cyfoeth hwn o wybodaeth, mae gan safle NAM Life arweiniad cyffredinol ar ymdopi gyda salwch a symptomau a salwch. Mae I-Base wedi creu canllaw mawr o’r enw Avoiding and Managing Side Effects sydd yn rhoi gwybodaeth gynhwysfawr i chi ar y pwnc.
 
Mae Twbercwlosis yn un salwch cyffredin iawn sydd yn  arwydd o AIDS, a dyma un o’r prif achosion o salwch a marwolaeth ymysg pobl sydd yn byw gyda HIV ar draws y byd. Mae NAM wedi creu taflen ffeithiau a llyfryn am Twbercwlosis.
 
Mae Hepatitis yn gyflwr meddygol difrifol arall a all effeithio ar bobl sydd yn byw gyda HIV. Mae gan NAM daflenni ffeithiau ar Hepatitis B, Hepatitis C a llyfryn ar HIV & Hepatitis. Dylid cynnwys prawf gweithrediad yr iau mewn gofal iechyd ehangach HIV, ac mae NAM wedi darparu taflen ffeithiau yn rhoi gwybodaeth gefndir am y prawf hwn. Mae THT yn darparu llyfrynnau ar The Risks of Hepatitis B a The Risks of Hepatitis C. Mae I-Base hefyd wedi creu Canllaw i hepatitis C ar gyfer pobl sydd yn byw gyda HIV sydd yn ganllaw sylweddol.  
 
Gall canserau fod yn fwy amlwg hefyd ymysg pobl sydd yn byw gyda HIV. Mae gan NAM daflenni ffeithiau ar ganser yr anws, canser serfigol, Kaposi's sarcoma, canser yr ysgyfaint a Non-Hodgkin's lymphoma

HIV, arian, cyflogaeth a budd-daliadau

Mae gan Ymddiriedolaeth Terrence Higgins lyfryn wedi ei anelu at bobl sydd yn byw gyda HIV o’r enw Your Finances, sydd yn rhoi cyngor ynglŷn â sut i reoli eich cyllid, yn arbennig os yw amgylchiadau’n newid oherwydd salwch hirdymor neu fylchau mewn cyflogaeth.  Mae gan wefan NAMLife adran ar Arian, sydd yn cynnwys gwybodaeth am fudd-daliadau a delio gyda phryderon yn ymwneud ag arian. Ceir tudalen ar wahân hefyd ar Waith, yn rhoi cyngor am weithio gyda HIV.

HIV a Theithio

Mae NAM wedi creu taflen ffeithiau am deithio gyda chyffuriau HIV ac mae safle NAMLife yn cynnwys mwy o wybodaeth am deithio, yn rhoi gwybodaeth am gyfyngiadau mynediad ac yswiriant, ymysg materion eraill, a theithio rhyngwladol. Mae Rhifyn 5 o Gylchgrawn U+ Ymddiriedolaeth Terrence Higgins wedi ei gysegru i nodweddion ar deithio.


Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 23/08/2010