Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Gofal Cymdeithasol ac Iechyd - Canolfan Ymchwil Clinigol
 

Gofal Sylfaenol

Nodau

Gofal Sylfaenol yw lle mae mwyafrif y cysylltiadau â chleifion yn digwydd, a bydd yn chwarae rôl gynyddol yng ngofal cleifion â chyflyrau tymor hir (fel arthritis, asthma a chlefyd y galon) ac atal clefydau a diagnosis cynnar.

Prif nod y Tîm Gofal Sylfaenol yw cynyddu nifer y cleifion sy’n cael eu recriwtio neu eu cynnwys mewn treialon clinigol, ac astudiaethau gofal sylfaenol eraill sydd wedi cael eu cynllunio’n dda. Bydd y tîm yn dod ag amrywiaeth eang o ymarferwyr gofal sylfaenol at ei gilydd, gan gynnwys meddygon teulu, deintyddion, fferyllwyr ac ymwelwyr iechyd, a bydd yn cynnig bod cleifion mewn lleoliadau gofal sylfaenol yn cael cyfle i gymryd rhan mewn astudiaethau clinigol o ansawdd uchel sy’n ymwneud ag arloesiadau mewn atal, diagnosis, trin a chyflwyno gofal iechyd yn y gymuned.
 

Y Tîm Gofal Sylfaenol

Mae’r Tîm Gofal Sylfaenol yn rhan o Rwydwaith Ymchwil NISCHR CRC ac mae’n cynnwys gweithwyr ymchwil proffesiynol sy’n ymroddedig i gynorthwyo portffolio ymchwil NISCHR. Mae’r astudiaethau a gynorthwyir yn cynnwys prosiectau gofal sylfaenol penodol yn ogystal ag ymchwil i feysydd clefydau arbenigol.
 

Cymorth

Gall y Tîm Gofal Sylfaenol ddarparu amrywiaeth o gymorth i ymchwilwyr, sydd yn amrywio o brosiect i brosiect. Mae enghreifftiau’n cynnwys:
 
  • Hyrwyddo ymwybyddiaeth ymhlith clinigwyr, cyfranogwyr posibl ac ymchwilwyr
  • Cysylltu â thimau iechyd a gofal cymdeithasol lleol ac ymweld â chlinigau a meddygfeydd i recriwtio ymchwilwyr a chydweithwyr newydd
  • Amlygu cyfranogwyr ymchwil posibl trwy chwilio cronfeydd data, sgrinio nodiadau a chyswllt uniongyrchol â chlinigwyr ac ymarferwyr
  • Sgrinio a gwirio cymhwysedd
  • Cynnal asesiadau ac apwyntiadau dilynol
  • Cymryd samplau (tynnu gwaed)
  • Sicrhau bod gan gyfranogwyr posibl ddigon o wybodaeth am astudiaeth i wneud penderfyniad gyfan gwbl hysbys ynglŷn â chymryd rhan ai peidio
  • Recriwtio cyfranogwyr
  • Cyfathrebu, rhoi gwybodaeth a chymorth, gan gynnwys lledaenu canlyniadau
  • Gweinyddu ymchwil a sicrhau bod yr ymchwil yn cydymffurfio â gofynion rheoli a llywodraethu ymchwil, a gofynion moesegol ac ICH-GCP.

Astudiaethau

Am fanylion ynglŷn ag astudiaethau Gofal Sylfaenol, cliciwch yma.

Dolenni Defnyddiol

 
 


Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 30/10/2013