Bwrdd Rheoli

Diben Bwrdd Rheoli’r Ganolfan Genedlaethol Cydweithredu dros Ganser (CGC-G) yw i gynnal gweithrediad y CGC-G, yn cynnwys adolygiad rheolaidd o’r canllawiau canser wrth iddynt gael eu datblygu.

Swyddogaethau Bwrdd Rheoli’r CGC-G

Mae’r Bwrdd Rheoli yn cwrdd bob tri mis ac mae ei swyddogaethau’n cynnwys:

 • Monitro gweithrediad y CGC-G, yn unol â’r contract rhwng Ymddiriedolaeth GIG Felindre a’r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol (NICE)
 • Helpu i benodi Cyfarwyddwr y CGC-G
 • Cymeradwyo prosiectau canllaw newydd ar gyfer y CGC-G
 • Cymeradwyo adolygiadau chwarterol y mae’r CGC-G yn eu llunio ac yn eu cyflwyno i NICE
 • Adolygu gwaith y grwpiau datblygu canllawiau (GDCau)
 • Adolygu’r broses o ddatblygu canllawiau ar ddiwedd pob canllaw
 • Cynghori’r CGC-G ynghylch trafod newidiadau i faterion gwaith ac ansawdd cytûn gyda NICE
 • Sicrhau rheolaeth ariannol gadarn o’r CGC-G.

Aelodaeth o Fwrdd Rheoli’r CGC-G

Ar hyn o bryd mae aelodaeth Bwrdd Rheoli’r CGC-G fel a ganlyn:

 

Enw

Cynrychiolaeth

Yr Athro Geraint Williams Cadeirydd
Dr Lynn Hirschowitz

Coleg Brenhinol y Patholegwyr

Dr Diana Tait

Coleg Brenhinol y Radiolegwyr

Yr Athro Malcolm Mason

Prifysgol Caerdydd

Yr Athro Ceri Phillips

Swansea University

Dr Thomas Round

Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol

Mr Richard Stephens

Ymddiriedolaeth GIG Felindre

Mr David Ardron

NCRI Consumer Liaison Group

Dr Cathy Hughes (Is-gadeirydd)

Coleg Nyrsio Brenhinol

Dr Mark Taubert

Cyngor Cenedlaethol dros Ofal Hosbis a Gofal Lliniarol Arbenigol

Mrs Carolyn Morris

Macmillan Cancer Voices

Ms Moira Tomlinson

Clinical Effectiveness Forum of Professions Allied to Medicine

Yr Athro Robert Mansel

Royal College of Surgeons of England

Dr Adam Dangoor

Royal College of Physicians

Dr John Graham

CGC-G

Yr Athro Mark Baker

NICE

 

Dyddiadau Cyfarfodydd Bwrdd Rheoli’r CGC-G yn y dyfodol

Mae dyddiadau cyfarfodydd Bwrdd Rheoli’r CGC-G yn y dyfodol fel a ganlyn:

 • 26 Ionawr 2012
 • 30 Ebrill 2012
 • 24 Gorffennaff 2012
 • 31 Hydref 2012
 • 31 Ionawr 2013

Mae mwy o wybodaeth am waith Bwrdd Rheoli’r CGC-G ar gael yn Cylch Gorchwyl Bwrdd Rheoli'r CGC-G.


Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 01/02/2013