Sgipio mordwyaeth
 

Gwybodaeth ward cleifion mewnol

Page banner - information
Mae gennym 3 ward cleifion mewnol. 

Y rhain yw:Ward-locations Cymraeg
  • Uned Cymorth Weithredol (ASU)
  • Ward Llawr Cyntaf
  • Ward Cemotherapi
Mae ein Huned Cymorth Gweithredol a Ward Llawr Cyntaf ar gyfer cleifion ag ystod o symptomau ac yn cynnwys cleifion sy’n derbyn therapi gweithredol, gel radiotherapi.  Mae Ward Cemotherapi  yn gofalu yn bennaf am gleifion sydd angen arhosiad mewn ysbyty ar gyfer eu cemotherapi neu rai a all fod yn dioddef o sgil effeithiau cemotherapi.  Caiff Ward cemotherapi ei reoli gan staff cemotherapi hyfforddedig.
 
Mae gennym hefyd 2 leoliad penodedig ar gyfer isotop arbenigol.  Mae’r lleoliad arbennig (ciwbicl) yn cael eu defnyddio ar gyfer cleifion sy’n derbyn triniaethau radio-weithredol.
 
Mae gennym gyfanswm o 47 o welyau ar draws y ganolfan, i gyd yn cael mynediad at gyfleusterau lleoliad penodedig, ystafell dydd ar gyfer cleifion a llety ar ddwy ward am berthnasau gall fod angen i aros gyda chleifion su’n sâl iawn.  Mae pob gwely yn cael mynediad i setiau deledu wrth ochr y gwely am ddim.  Mae gennym ardal canolfan i gleifion  gyda chyfrifiadur sydd â mynediad i’r rhyngrwyd y gellir eu defnyddio gan gleifion yn ystod eu harhosiad.
 
Mae pob ward yn cael mynediad i gyfleusterau ymolchi un-ryw penodol a thoiledau.  Mae’r lleoliadau penodedig yn cael mynediad i gyfleusterau en-suite.
 
Mae ystafell arbennig ar gyfer plant ar gael y gellir eu trefnu fel y gall teuluoedd gael amser preifat gyda phlant, wyrion acr aelodau eraill o’r teulu. 
 
Rydym yn sylweddoli y gall archwaeth pobl newid dra eu bod yn yr ysbyty.  Mae ein staff arlwyo a staff nyrsio wedi datblygu rhestr gynhwysfawr o ddiodydd a byrbrydau.  Mae’r rhain ar gael am ddim ar gais gan aelod o staff y tŷ allan i’r amseroedd bwyd a osodwyd.
 
Mae pob ward yn gweithredu system amser bwyd diogel lle mae ymweliadau o berthnasau, ffrindiau neu weithwyr proffesiynol gofal iechyd nad ydynt yn nyrsio ddim yn cael eu hannog i fynychu’ ward.  Mae’r system hon yn galluogi cleifion i gael amser tawel a ddigyffro i fwyta eu prydau heb neb yn ymyrryd.
 
Amseroedd ymweld ar gyfer pob ward yw o 2-5 a 6-8yr hwyr.  Os yw cleifion yn sâl iawn neu ymwelwyr yn teithio pellteroedd i ymweld â chi, rhowch wybod i staff y ward fel y gallwn sicrhau bod rhywfaint o hyblygrwydd o ran amseroedd ymweld ar gyfer yr achosion hyn.
 
Mae gennym ystafell bwrpasol aml-ffydd sydd ar wedi’i lleoli rhwng yr Uned Cefnogaeth Weithredol a Ward cemotherapi.  Mae hyn yn caniatáu i unrhyw un i dreulio ychydig o amser tawel i ffwrdd oddi wrth fwrlwm yr ysbyty.  Mae amrywiaeth o eitemau ar gyfer y gwahanol grefyddau yn cael eu darparu os oes angen. 
 
Gall cleifion ffeindio ffolder y tu mewn i’w locer wrth ochor y gwely, mae hyn yn ffolder sy’n cynnwys cyfoeth o wybodaeth am bob un o’r eitemau a restrir uchod a mwy.

 

 

ASU-conservatory thumbnail pic
 
 
 
 
 
 
 
 
ASU-conservatory image 2 thumbnail
 
 
 
 
 
 
 
 
ASU-conservatory image 3 thumbnail
 
 
 
 
 
 
 
 
ASU Garden pic 4 small
 

yn ol i’r brug | Tudalen o werth? 

 
 


Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 28/02/2014