Sgipio mordwyaeth
 

Lymffedema

Page banner - Pharmacy

Gwasanaeth ailsefydlu ar gyfer lymffedema yn ne-ddwyrain Cymru

Rôl y therapydd lymffedema
Er nad yw lymffedema’n welladwy, mae amrywiaeth o driniaethau ar gael i helpu i reoli ac ymdopi â’r symptomau. Gall triniaethau gynnwys cyngor ar ofal y croen, ymarfer corff, tylino a chywasgu. Mae’r driniaeth yn amrywio, yn dibynnu ar lymder y lymffedema.
 
Beth yw lymffedema?
Mae meinweoedd cyrff dynol wedi’u hamgylchynu â hylif di-liw sy’n cynnwys, yn bennaf, dŵr a phrotein. Enw’r hylif hwn yw ‘lymff’ ac mae’n darparu maeth i feinweoedd y corff. Caiff hylif ‘lymff’ gormodol ei ddraenio gan bibellau ‘lymffatig’ a’i ffiltro gan y cygnau ‘lymff’ cyn dychwelyd i lif y gwaed. Enw’r system hon yw’r system ‘lymffatig’. Mae lymffedema’n digwydd os caiff y system ‘lymffatig’ ei difrodi drwy anhwylder cynhenid, trawma, radiotherapi, tynnu’r cygnau lymff ymaith, thrombosis gwythïen ddofn (DVT) neu afiechyd. Os oes lymffedema arnoch efallai byddwch yn cael chwyddau, poen, tynhau’r croen, ymdeimlad trwm yn y goes neu’r fraich a dillad tyn.
 
Yr adran
Mae’r gwasanaeth ailsefydlu ar gyfer lymffedema yn ne-ddwyrain Cymru yn cynnwys:

  • prif arbenigwr clinigol ar lymffedema
  • arbenigwyr ar lymffedema
  • ymarferwyr lymffedema 
  • gweithiwr allweddol ar gyfer lymffedema
  • ffisiotherapyddion cylchdroadol
  • gweithwyr cymorth ar gyfer lymffedema  a swyddog ysgrifenyddol ymffedema  

Y broses gyfeirio
Os ydych yn meddwl efallai bod lymffedema arnoch a hoffech gael eich cyfeirio, trafodwch hyn â’ch ymgynghorydd, nyrs arbenigol neu â’ch meddyg teulu a all lenwi’r ffurflen berthnasol.

Manylion cyswllt
Y swyddog ysgrifenyddol lymffedema ar 029 2031 6286 neu’r prif arbenigwr clinigol ar lymffedema  ar 029 2061 5888 Blîp 232.

Ystyriwch hefyd

yn ol i’r brug | Tudalen o werth? 

 


Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 22/05/2012