Sgipio mordwyaeth
 

Cymraeg

Canolfan Ganser Felindre, Heol felindre, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd, CF14 2TL
Ffon: 029 2061 5888  -  Ffacs: 029 2052 2694
 

Ymddiriedolaeth GIG Felindre (AQS).

Mae’n bosibl eich bod yn ymwybodol bod angen i Ymddiriedolaeth GIG Felindre gynhyrchu Datganiad Ansawdd Blynyddol. Mae’r adroddiad hwn yn dangos beth rydym wedi ei wneud i sicrhau ein bod yn darparu gofal a gwasanaethau o ansawdd. Yn ogystal, bydd y Datganiad Ansawdd Blynyddol yn ein cynorthwyo ni i nodi pa rannau o’r gwasanaeth y dylem ganolbwyntio arnynt er mwyn gwneud gwelliannau pellach.
Hoffem wybod pa wybodaeth yr hoffech chi i ni ei chynnwys am Ganolfan Ganser Felindre yn Natganiad Ansawdd Blynyddol eleni. Isod, mae yna restr o bethau sy’n cael eu hystyried yn ddangosyddion ansawdd. Nodwch y tair blaenoriaeth bwysicaf i chi ym mhob adran, gan nodi os nad ydym wedi cynnwys rhywbeth allweddol - byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon i benderfynu faint o sylw sydd angen ei roi i bob pwnc yn y Datganiad Ansawdd Blynyddol.

 

Dolen i'r arolwg: https://www.surveymonkey.com/s/VCCCYM

 
gwefan newydd. Yn dod yn fuan.
 
Cymraeg internet site preview small
Mae Canolfan Ganser Felindre yn darparu gwasanaethau canser arbenigol i dros 1.5 miliwn o bobl yn Ne Ddwyrain Cymru a’r tu hwnt iddi. Ni yw un o’r canolfannau canser mwyaf  yn y DU. Bob blwyddyn gwelir dros 5,000 o gyfeiriadau newydd a thua 50,000 o apwyntiadau
 
cleifion allanol newydd. Rydym yn cyflogi dros 640 o staff gyda chyllideb ariannol flynyddol o £49 miliwn.

Stepping stones logoFacebook iconLeading lights icon

 

straeon Cleifion
     
Grwpiau cymorth Cyw pasg GIG cymru
   
living well poster
Dignity-code-red-man-small PLG Home page logo Friends of Velindre logo Velindre volunteers small logo positive-about-disabled-w Rainbow mark Welsh Welsh Blood stocks

 

 

     
 
 
Canolfan Ganser Felindre © Copyright 2013.
 


Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 03/04/2014