Strôc

StrocCefndir a chyd-destun polisi

Fframweithiau Gwasanaeth Cenedlaethol yn darparu dull systematig ar gyfer gwella safonau ac ansawdd ar draws sectorau gofal iechyd.

Gall strôc ddigwydd ar unrhyw oedran ond mae'n fwy cyffredin mewn pobl dros 55 ac mae'r risg yn codi gydag oedran. Mae'r safon ar gyfer gwasanaethau strôc yng Nghymru ei chynnwys yn y Fframwaith Gwasanaeth Cenedlaethol ar gyfer Pobl Hŷn.

Dywed y fframwaith sy'n "Mae'r GIG, gan weithio mewn partneriaeth ag asiantaethau eraill a fydd lle y bo'n briodol, yn cymryd camau i atal strôc, ac i sicrhau bod y rhai sy'n dioddef strôc yn cael mynediad i wasanaethau diagnostig, yn cael eu trin yn briodol gan strôc arbenigol gwasanaeth, a wedi hynny, gyda eu gofalwyr, gymryd rhan mewn rhaglen amlddisgyblaethol o atal eilaidd ac adsefydlu a gofal priodol yn y tymor hwy. "

Canllawiau pellach ar weithredu'r polisi iechyd y Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer Gwasanaethau Strôc ei roi yn y cylchlythyron Iechyd Cymru:

  • Gwella Gwasanaethau Strôc a
     
  • Gweithredu Safonau Cenedlaethol ar gyfer Gwasanaethau Strôc yng Nghymru.
     

 


 

Beth yw GIG Cymru yn ei wneud ynghylch strôc?

Mae gennym dri phrif nod. Atal strôc, gwella'r cyfraddau goroesi strôc, a manteisio i'r eithaf ar ôl strôc byw'n annibynnol ac ansawdd bywyd.

Ask FirstAtal strôc

Ein nod yw atal strôc yn digwydd i bobl trwy ddarparu cyngor ac addysg ar wella ffyrdd o fyw er mwyn lleihau'r risg. Gellir cael cyngor ar y cyfle i gael ei ddarparu gan feddygon teulu ac aelodau eraill o'r tîm Gofal Sylfaenol iechyd ac addysg yn cael ei ddarparu drwy ymgyrchoedd cenedlaethol a mentrau lleol yn canolbwyntio ar ddeiet dda, cynyddu gweithgarwch corfforol, rhoi'r gorau i ysmygu, ac yfed alcohol yn gymedrol. Mae enghreifftiau yn cynnwys:

Allweddol arall i atal strôc yn y rheolaeth effeithiol ar y rhai sydd mewn perygl. timau gofal sylfaenol cadw cofrestri cleifion ar gyfer y rhai sydd â diabetes, gordewdra, pwysedd gwaed uchel, arrhythmia cardiaidd a lefelau colesterol uchel - yr holl ffactorau sy'n cynyddu'r tebygolrwydd o gael strôc. Mae'r amodau hyn yn cael eu monitro wedyn, rheoli a'i drin yn briodol i leihau'r risg.
Mae cleifion sy'n cael eu hamau o gael ddioddef Isgaemig Symudol Attack neu 'strôc fach "bydd yn cael ei gyfeirio o fewn 24 awr i dimau arbenigol mewn ysbytai ar gyfer asesu a thriniaeth.

Gwella cyfraddau goroesi strôc

Mae'n bwysig bod timau gofal iechyd sylfaenol ac aelodau o'r cyhoedd yn adnabod y symptomau strôc a amheuir bod strôc yn cael ei drin fel argyfwng meddygol i sicrhau'r canlyniadau gorau posibl.

Mae tystiolaeth yn awgrymu bod y gofal gorau posibl effeithiol ac acíwt o achosion strôc amheuir a gadarnhawyd mewn gwelyau ar wahân neu unedau strôc arbenigol yn gwella canlyniadau.
Sicrhau bod cleifion strôc yn cael mynediad i thrombolysis - yr hyn a elwir yn "chwalu clotiau" gyffuriau lle maent yn briodol Gall helpu hefyd.

Enghraifft o uned strôc pwrpasol yn

 


 

Gwneud y mwyaf o ôl-strôc byw'n annibynnol ac ansawdd bywyd

Ein nodau yma yw cynyddu nifer y cleifion strôc sy'n cael eu rhyddhau i 80% erbyn 2011 a defnyddio ysbyty Ansawdd Bywyd fesurau cyflawni lefelau cymharu â'r gorau yn y byd.

Parhad o driniaeth ffisiotherapi a therapi galwedigaethol, rhaglenni ymarfer corff cartref, cysylltiadau â'r timau Gwasanaethau Cymdeithasol ar gyfer addasu cartrefi, atgyfeirio at wasanaethau eraill y GIG, megis, lleferydd orthoteg a therapi iaith, gwasanaeth cadeiriau olwyn yn ogystal â chysylltu ag asiantaethau gwirfoddol fel y Gymdeithas Strôc a Grwp Cymorth Dysffasia oll ran i'w chwarae wrth hyrwyddo byw'n annibynnol a gwella ansawdd bywyd.

 


 

Adnoddau