Clefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint

Chronic Obstructive Pulmonary DisorderCefndir

Rhwystrol Cronig yr Ysgyfaint (COPD) yw'r term 'ymbarél' ar gyfer pobl ag broncitis cronig, emffysema, neu'r ddau. Data a gasglwyd gan y Fframwaith Ansawdd a Chanlyniadau yn 2005/06 yn dangos bod Rhwystrol Cronig yr Ysgyfaint yn effeithio ar 1.87% o boblogaeth - mwy na 57,500 o bobl yng Nghymru. (Ffynhonnell: Mehefin Bwletin Adnoddau Meddyginiaethau 2008 Canolfan Cymraeg)

Am fwy o wybodaeth am y cyflwr o safbwynt y claf yn gweld y cyswllt Galw Iechyd Cymru ar y dde.
 

Cyd-destun Polisi

Mae'r cyhoeddiad ar Ddatblygu a Chomisiynu Gwasanaethau: Cyflyrau Anadlol Cronig yn anelu at sicrhau bod y gwasanaethau cywir yn cael eu darparu yn y lle iawn, ar yr adeg gywir, a chan y person iawn trwy ail-ganolbwyntio gwasanaethau ac adnoddau i ddiwallu anghenion lleol. Bydd Llwybrau gofal ar gyfer trin a rheoli cyflyrau hyn yn dod yn sylfaen o ddarpariaeth gwasanaeth, a gefnogir gan asesiadau prydlon a diagnosis cywir. Bydd darparu gwasanaethau gan dimau amlddisgyblaeth ac timau aml-asiantaeth hefyd yn dod yn nodwedd allweddol o reoli cyflyrau hyn ar draws gofal sylfaenol, eilaidd a chymdeithasol lle caiff unigolion eu cynorthwyo i ddeall mwy am eu cyflwr ac yn rhoi hyder cynyddol i hunan-reoli lle bynnag y bo hynny'n briodol .

Mae'r Proffil o Gyflyrau Tymor Hir a Chronig yng Nghymru ffurflenni y camau cyntaf tuag at greu darlun cliriach o gyflyrau cronig yng Nghymru a'u heffaith, gan dynnu oddi wrth y ffynonellau data cyfredol.

 


 

Beth rydym yn ei wneud ynglŷn â COPD yn GIG Cymru?

Y nod yw gwella atal, canfod a rheoli cyflyrau cronig yn lleol, drwy integredig, cyfannol, yn seiliedig ar targedu, rheoli poblogaeth yn rhagweithiol, a gefnogir gan llwybrau gofal hunan-reoli a chymorth cymunedol.

  • Gwella ffyrdd o fyw iach a lles yn y gymuned
  • Atal ac oedi datblygiad a'u dirywiad cynnar cyflyrau cronig
  • Gwella ansawdd bywyd pobl sy'n byw gyda chyflyrau cronig
  • Lleihau effaith cyflyrau cronig ar ofal eilaidd a chartrefi gofal
  • Cynyddu hunan reoli, annibyniaeth, a chyfranogiad pobl â chyflyrau cronig a'u gyrfaoedd
  • Mae gwella ansawdd gofal i gleifion yn agosach at y cartref
  • Gwella rhagnodi a rheoli meddyginiaethau
  • Lleihau anghydraddoldebau iechyd a gwella gweithgarwch economaidd

 


 

Gwasanaethau

Dim Smygu Cymru yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cynulliad Cymru ac mae'n rhan annatod o Iechyd Cyhoeddus Cymru lle mae'n ffurfio elfen ganolog o'r rhaglen Rheoli Tybaco.

Mae ocsigen yn y cartref anghenion cleifion yn cael eu diwallu gan un cyflenwr sydd â'r arbenigedd i wneud penderfyniadau ar y gwasanaeth gorau ar gyfer pob unigolyn. Bydd cleifion yn derbyn gwelliant yn eu gweithdrefnau asesu a fydd fel arfer yn cael ei gynnal mewn lleoliad gofal eilaidd, a byddant yn cael mynediad o gwmpas-y cloc-i rhadffôn canolog (0800 373580 yng Nghymru) am eu holl ofynion ocsigen.

 Gwasanaethau gofal lliniarol rôl gynyddol yng ngofal y rhai â chyflyrau cronig dirywio ac amodau malaen di.

Bob gaeaf, Ffliw achosi salwch anadlol aciwt sy'n effeithio ar bobl o bob oed. Er bod y rhan fwyaf o bobl yn y salwch annymunol, fel arfer mae'n hunan-cyfyngu a heb gymhlethdodau. Ymhlith yr henoed a'r rhai sydd â chyflyrau meddygol penodol, Flu yn cario mwy o risg o salwch difrifol, fel broncitis neu niwmonia, yn aml yn arwain at eu derbyn i'r ysbyty. Dylai'r rhai sydd â chlefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint gael eu himiwneiddio.

Rhaglenni adsefydlu yr Ysgyfaint yn fath o therapi sy'n ceisio gwella symptomau resbiradol a chysgu, a gall gynyddu, gallu ymarfer corff symudedd, a hunan-hyder.

 


 

Mentrau / Rhaglenni

Mae'r Rhaglen Cleifion Arbenigol Cymru (EPP) yn darparu ystod o gyrsiau hunan-reoli a gweithdai i bobl sy'n byw gyda chyflyrau iechyd tymor hir neu ar gyfer y rhai sy'n gofalu am rywun gyda chyflwr tymor hir.

 


 

Adnoddau

Cymdeithas Thorasig Prydain. Roedd BTS Consortiwm COPD a sefydlwyd yn 1997 pan oedd y COPD BTS Canllaw a gyhoeddwyd. Ei nod oedd darparu deunyddiau addysgol sy'n cysylltu ar gyfer gweithwyr proffesiynol gofal iechyd, ac i godi proffil y "clefyd esgeuluso" ymysg gweithwyr iechyd proffesiynol, cleifion a gwneuthurwyr polisi.

Gwybodaeth Clinigol Crynodeb yn cwmpasu rheoli pobl sydd â symptomau parhaus o glefyd llwybrau anadlu cronig yr ysgyfaint (COPD). rheoli cynnwys Hefyd am gwaethygiadau a diwedd cyfnod COPD.

Canllawiau AUR: dynwaredol Byd-eang ar gyfer clefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint (GOLD) yn nodi i wella atal a thrin y clefyd yr ysgyfaint.

Mae'r Primary Care Respiratory Society yn elusen annibynnol sy'n cynrychioli gweithwyr proffesiynol ym maes gofal iechyd sylfaenol diddordeb cyflawni safonau gorau o ofal anadlol.

Ffliw Imiwneiddio - Y nifer sy'n manteisio mewn grwpiau a gynigir am ddim gan imiwneiddio Iechyd Cyhoeddus Cymru

Ystadegau

Mapiau Iechyd Cymru yn darparu data ar dderbyniadau i ysbytai, hyd yr arhosiad a marwolaethau oherwydd clefyd resbiradol.