Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon, a gallai fod rhai wedi cael eu gosod eisoes.
Os fyddwch yn parhau i ddefnyddio'r safle heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn cytuno â hyn.
Darganfyddwch fwy am ba gwcis rydym yn eu defnyddio a pham
Cuddio'r neges hon

Diogelwch Cleifion

Mae rheoli risg clinigol a diogelwch cleifion yn broses allweddol yn y gwaith rydym ni’n ei wneud. Mae rheoli risg clinigol yn ffurfio rhan o’n prosesau sicrhau ansawdd ehangach.
 
Profir diogelwch cleifion ‘diwedd i ddiwedd’, sef yn ystod y cam cynllunio, datblygu a phrofi’r cynnyrch – fel ei bod yn ddiogel i’w rhyddhau at ddefnydd cyffredinol ar draws GIG Cymru.

Proses Rheoli Risg Glinigol Gwasanaeth Gwybodaeth Cymru (NWIS)

Bydd Bwrdd Cymeradwyo Diogelwch Cleifion Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru yn rhoi cyngor i NWIS ar ddiogelwch cleifion yn ei raglen waith, er mwyn caniatáu i gynhyrchion a gwasanaethau’r rhaglen sicrhau enillion net o ran diogelwch cleifion.
 
Mae’r broses rheoli risg glinigol yn rhoi sicrwydd bod dylunio, datblygu a phrofi holl gynnyrch meddalwedd a gynllunnir gan NWIS yn sicrhau lefel’r uchaf o ddiogelwch cleifion a’u bod yn cadw at brosesau cadarn ar gyfer risg glinigol ac asesu diogelwch.
 
Mae angen i gynhyrchion a gwasanaethau NWIS ddilyn Proses Rheoli Risg Glinigol NWIS gan sicrhau eu bod yn ddiogel yn gyffredinol ar adeg eu rhyddhau a’u trosglwyddo. Caiff y broses ei hadolygu bob blwyddyn er mwyn sicrhau ei bod yn cydymffurfio â safonau / deddfwriaeth newydd ac i sicrhau ei bod yn gyfredol. Mae croeso i sefydliadau eraill ddefnyddio’r broses hon er mwyn cynorthwyo datblygu Rheoli Gwybodaeth a Thechnoleg (RhGTh) yn lleol.

Asesu Risg Clinigol

Mae asesiadau ‘risg clinigol’ yn ganolog i’r broses diogelwch cleifion, lle mae peryglon (‘ffynhonell bosibl o niwed i glaf’) yn cael eu hamlygu ac yna eu hasesu ar gyfer eu risg clinigol (cyfuniad o debygolrwydd claf yn dioddef niwed, a difrifoldeb y niwed hwnnw). 
 
Mae’r broses hon yn cael ei chynnal yn ystod gweithdai diogelwch cleifion lle gwahoddir staff clinigol i adolygu cynhyrchion sy’n cael eu datblygu, a chyflawni asesiadau risg ffurfiol. Ar ôl rhoi sgôr i’r risg, mae camau angenrheidiol yn cael eu cymryd i ddiddymu’r risg. 
 
Mae enghreifftiau o beryglon a’u risgiau cysylltiedig yn cynnwys:
·    Rhagnodi cyffuriau peryglus yn anfwriadol – risg o gyffuriau risg uchel yn cael eu rhagnodi mewn camgymeriad a rhoi’r driniaeth anghywir
·    Gall cleifion anghywir neu fanylion anghywir cleifion gael eu hadalw o system TG – risg trin y claf anghywir, rhoi dosau anghywir, neu anfon canlyniadau profion at yr unigolyn anghywir, a chanlyniadau dilynol i iechyd
·    Gwallau o ran Rhaglennu Cyfrifiadurol – y risg y byddai’r driniaeth anghywir yn cael ei rhoi dros gyfnod o amser, fel radiotherapi
·    Diogelwch Esgeulus – gall mynediad heb awdurdod at system glinigol (e.e. ysbyty) olygu bod rôl/unigolyn anghywir yn rhoi triniaeth anghywir neu amhriodol i glaf gydag sgil-effeithiau i iechyd
·    System cynorthwyo penderfyniadau nad yw’n rhybuddio’r clinigwr o beryglon triniaethau 
·         Y risg nad yw’r ‘rhybudd’ yn cael ei gynhyrchu neu nid yw’n eglur i glinigwr, a bod y driniaeth anghywir yn cael ei rhoi e.e. asbirin i blentyn dan oed
Mae gofyn i bob cynnyrch a gwasanaeth NWIS ddilyn Proses Rheoli Risg Glinigol NWIS, sy’n sicrhau eu bod yn ddiogel pan cânt eu rhyddhau’n gyffredinol a’u trosglwyddo.
 
Yn gyffredinol, mae NWIS yn dilyn y Safon ISO ISO/TS 29321 ddatblygol, sydd hefyd wedi cael ei mabwysiadu gan wledydd eraill.
 

Gweithredu’n fwy diogel

Nod rheoli risg glinigol yw sicrhau bod cynhyrchion a gwasanaethau NWIS mor ddiogel â phosibl. Mae’r ddogfen arweiniad hon yn amlinellu’r gweithgareddau risg glinigol y mae angen eu cwblhau wrth sicrhau bod cynhyrchion a gwasanaethau NWIS ar gael mewn amgylchedd clinigol ac mae’n rhoi trosolwg o weithgareddau allweddol argymelledig a rhestrau gwirio.
 
Datblygwyd y canllaw hwn i gynorthwyo rhoi unrhyw gynnyrch ar waith yn lleol. Mae hwn yn ategu’r cynlluniau gweithredu a luniwyd gan sefydliad GIG lleol a thîm prosiect NWIS.
 
Isod hefyd mae enghreifftiau o bolisi lleol a rhestr wirio.
 

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha': 13 Mawrth 2013
Rhannu:  Share this page on Twitter  Share this page in Facebook  Save this page in delicious  Digg this page.  Save this page in LinkedIn  Stumble this page.  Save this page in reddit.com